De waterharmonica Aqualan Grou is bedoeld om aan te tonen dat op praktijkschaal deze vorm van nazuivering werkt, efficiënt is en bijdraagt aan biodiversiteit en een betere oppervlaktewaterkwaliteit.

Achtergrond

Effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) worden geloosd op oppervlaktewater. Daarmee vormen deze lozingen een belangrijke (punt)bron van nutriënten en overige verontreinigingen (zoals bacteriën) op dat oppervlaktewater. Met name de Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt verdergaande emissiereductie om de KRW-doelen te bereiken. Via low-tech nazuivering middels een zuiveringsmoeras is een schoon en oppervlaktewater-proof effluent te bereiken. Deze behandeling van het effluent kost nauwelijks fossiele brandstof, immers de zon is de belangrijkste energiebron. Bovendien wordt in het zuiveringsmoeras zelf een haast volwaardige aquatische biodiversiteit bereikt. Deze zuiveringsmoerassen bestaan in principe uit een of meer diepere vijvers, gevolgd door een of meer ondiepe rietsloten. Bij Aqualan Grou is een paaibiotoop voor vis als extra schakel toegevoegd. De vijvers vormen een geschikt biotoop voor watervlooien, die leven van uitgespoeld actief slib. In het rietsysteem wordt een natuurlijke zuurstofritmiek opgebouwd.

Doel / doelgroepen

De doelstelling van Aqualan Grou is om aan te tonen dat op praktijkschaal deze vorm van nazuivering werkt, efficiënt is en bijdraagt aan biodiversiteit en een betere oppervlaktewaterkwaliteit. Het is de eerste pilot binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Als doelgroepen kunnen worden genoemd het waterschap, de provincie, de overige (buitenlandse) partners in het Urban Water Cycle project en geïnteresseerde burgers. Met grote regelmaat zijn er excursies en bezoeken van derden. De vmbo school Sevenwolden te Grou heeft reeds twee keer een themaprogramma water gekoppeld aan Aqualan.

Activiteiten

In 2006 is het zuiveringsmoeras aangelegd. Dat wil zeggen dat de drie vijvers en de vier sloten zijn gegraven, de boezemkade deels is omgelegd en het paaibiotoop voor snoek is ingericht. Riet in de sloten is in juni 2006 aangeplant. Vanaf september 2006 is het systeem belast met effluent. Om de werking van de watervlooien (in de drie vijvers) meer in detail te volgen, zijn vanaf juni 2007 proefbakken geplaatst met gecontroleerde watervlooienpopulaties. Met een uitgebreid monitoringprogramma worden de effecten en resultaten gevolgd.

Resultaten

De resultaten van het zuiveringsmoeras zijn tot nu toe prima. Fosfaat en stikstof worden voor een klein deel verwijderd. Met het effluent uitgespoelde E-coli daarentegen wordt voor ca 98% verwijderd. Het riet is na een aarzelende start prima aangeslagen en bedekt de sloten nu vrijwel geheel. In december 2007 is het riet voor het eerst gemaaid. In 2008 vindt een visstandsonderzoek plaats om te zien hoe het paaibiotoop door vis wordt gebruikt.

Soortgelijke projecten

Aqualan Grou is aangelegd op basis van de ervaringen bij Everstekoog op Texel, het Land van Cuijk en het Waterpark Grote Beerze bij Hapert. De STOWA heeft in 2005 dit Waterharmonica-project en Waterharmonica-principe ondersteund. Er zijn toen twee STOWA rapporten verschenen. Ook in het buitenland is veel spin-off en belangstelling voor deze toepassing.

Betrokken partijen

Overig

Provincie

Waterschappen

Documenten & links

Main topics covered

  • Identification, Monitoring, Indicators And Assessments
  • Innovations
  • Technology Transfer And Cooperation