This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

List of projects

Browse by topic:

All (24)

1001-soortendag

Doelstelling van de 1001-soortendag is om belangstelling voor en verwondering over biodiversiteit (en dan met name soortenrijkdom) onder het grote publiek te kweken. Dat gebeurt onder de bevlogen leiding van een groot aantal vrijwillige tellers, die hun kennis over soortherkenning en biologie van de in het wild levende dieren en planten tijdens de 1001-soortendag delen met het belangstellende publiek.View details


Aarde en wormen voor waarden en normen

Het project ’Aarde en wormen voor waarden en normen (AWWN)’ is bedoeld om inwoners van Overijssel zich bewust te laten worden van de eigen waardering voor natuur en milieu én de eigen mogelijkheden om hier een positieve (of juist negatieve) bijdrage aan te leveren.View details


B-Team Oisterwijk

Het B-Team Oisterwijk werkt als bewoners-team in de gemeente Oisterwijk mee aan de betere integratie van biodiversiteit in beleid en uitvoering. Dit moet het duurzame gebruik en de bescherming van biodiversiteit in de gemeente bevorderen. Daarbij richt het B-team zich niet enkel op het buitengebied, maar vooral ook op het vergroten van de biodiversiteit binnen de bebouwde kom.View details


Behoud houtwallen door CO2 neutrale energieopwekking

Het nuttig gebruik van snoeihout van houtwallen en houtsingels vormt een alternatieve inkomstenbron voor het onderhoud en behoud van karakteristieke landschapselementen (houtwallen en -singels). Hierdoor behouden we de karakteristieke en authentieke landschappen die onder anderen van belang zijn voor het behoud van de regionale biodiversiteit. Dit project (2004-2008) draagt ook bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.View details


Biodiversiteitsmonitoring energieplantages

Energieplantages kunnen worden gezien worden als een vorm van landbouw, net als de voormalige hakhoutcultures. Maar het is dan wel een landbouwgewas met een zeer interessante biodiversiteit. In dit project werd de mogelijke bijdrage van energieplantages aan het behoud en bevorderen van biodiversiteit onderzocht.View details


De (h)eerlijke eetbare stad

Project bedoeld om met name schoolkinderen bewust te maken van kwaliteit en beschikbaarheid van eerlijk en gezond voedsel uit de stad en regio. Kinderen komen in actie door deel te nemen in stadstuinbouwprojecten.View details


De Vlindertuinen

Vlindertuinen zijn tuinen waar vlinders kunnen leven. Maar het zijn ook tuinen waar bewoners van zorginstellingen en kinderen elkaar kunnen ontmoeten.View details


Groene daken

Om het hoofd te bieden aan een voorspelde toekomstige toenemende neerslag (als gevolg van klimaatverandering) heeft de gemeente Rotterdam besloten de aanleg van groene daken te stimuleren. Daken worden bedekt met een vegetatie. Dat zal aanzienlijk schelen in de hoeveelheid afstromend water naar het rioolstelsel en dus de kans op wateroverlast verminderen.View details


Groene Kaart

De Groene Kaart brengt de vaak onbekende en onverwachte biodiversiteit van Amsterdam onder de aandacht. De plekken zijn aangedragen door professionals en door de bewoners zelf. De kaart is online beschikbaar.View details


Groene maatregelen op de High Tech Campus

Het aan de bouw van de High Tech Campus gerelateerde onvermijdelijke verlies aan natuur en biodiversiteit is gecompenseerd door een deel van het terrein op landschappelijke en ecologische verantwoorde wijze opnieuw in te richten. Het doel is daarbij: het creëren van nieuwe leefgebieden voor de lokale flora en fauna en het terrein aantrekkelijker maken voor werknemers en bezoekers.View details


Het Groene Spoor

Het Groene Spoor beoogt in samenspraak met publieke, private en particuliere partijen (PPPS) op en rond de Wagenwerkplaats in Amersfoort een natuurrijke, recreatieve, kindvriendelijke en klimaatbestendige verbindingszone in het gebied tussen het bos Birkhoven/Bokkeduinen en de rivier de Eem te ontwikkelen, te realiseren en (mede) te beheren.View details


Hoe stimuleer je burgers en bedrijven voor behoud van biodiversiteit?

Handleiding: Hoe stimuleer je burgers en bedrijven voor behoud van biodiversiteit?

N.a.v. het project ‘Wilde Plannen voor een Levend Leiden’ hebben NCB Naturalis gemeente Leiden, Milieudienst West-Holland en CREM een handleiding geschreven voor professionals, werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties of bedrijven en is hieronder te downloaden. De projectpartners beogen hiermee andere partijen in Nederland te inspireren om ook lokale projecten voor behoud van biodiversiteit op te starten.View details


Landschapsveiling

De Landschapsveiling heeft als doel het beheer en onderhoud van landschapselementen voor een lange periode te garanderen. De landschapsveiling biedt burgers de mogelijkheid om het beheer en onderhoud van landschapselementen zoals een heg, graft, holle weg, een hele boomgaard of een bospoel te adopteren (’kopen)’ via fysieke veilingen in het land of via de website.View details


Leiden Lekker Wild

Leiden Lekker wild is een veelheid van projecten, die gemeen hebben dat ze alle op het gebied van groencommunicatie liggen. Doel is een hogere kwaliteit realiseren van het groen in de stad en meer kennis, betrokkenheid en zorg van de burgers bij/voor het groen in de stad.View details


Naturally Cool

Naturally Cool betrekt jongeren binnen de gemeente actief bij hun eigen leefomgeving door hen te betrekken bij het realiseren van ‘groene hangplekken’. De jongeren worden zich met hulp van dit project bewust dat natuur een onderdeel is van een aantrekkelijke leefomgeving en dat het juist de afwisseling is die natuur zo mooi en interessant maakt.View details


Natuur in de Brabantse Achtertuin

De lokale achteruitgang van biodiversiteit tegengaan door de aanplant van inheemse soorten. Naast een concrete toename van inheemse biodiversiteit in de tuinen leidt deze campagne ook tot een grotere bewustwording aangaande de biodiversiteitsproblematiek onder de bevolking.View details


Natuur in Kaart

Het project Natuur in Kaart heeft als doel bewoners van Rotterdam te betrekken bij hun (directe) leefomgeving. Door het beleven van en het leren over de natuur raken de mensen enthousiast over datgene wat in hun buurt groeit en bloeit. Dit wordt bereikt door de bewoners (gratis) cursussen en excursies aan te bieden. Vervolgens kunnen zij met hun opgedane kennis en enthousiasme de natuur in hun omgeving in kaart brengen.View details


Streekrekening Het Groene Woud

Streekrekening Het Groene Woud is een concept bedoeld om geld vrij te maken voor duurzame projecten binnen Nationaal Landschap Het Groene Woud. Een streekfonds wordt gevuld met rentebijdragen van de deelnemers aan de Streekrekening.View details


Turven van rietplaggen

In dit project is onderzocht of het mogelijk is op grote schaal turven te persen van rietplaggen en of hiervoor een afzet gevonden kan worden zodat de winst behaald met de vermarkting van het "afval” van het beheer geïnvesteerd kan worden in de instandhouding van het gebied.View details


Waterharmonica Aqualan Grou

De waterharmonica Aqualan Grou is bedoeld om aan te tonen dat op praktijkschaal deze vorm van nazuivering werkt, efficiënt is en bijdraagt aan biodiversiteit en een betere oppervlaktewaterkwaliteit.View details


Waterpark Het Lankheet

Doelstelling van het project Waterpark Het Lankheet is kennis te ontwikkelen over kunstmatige wetlands (riet). De beoogde functies van het nieuw te ontwikkelen landgebruik zijn: waterzuivering, tijdelijke waterberging, productie van non-food biomassa voor energieopwekking, verdrogingsbestrijding en het vergroten van natuurwaarden ten behoeve van recreatie en biodiversiteit.View details


Wijken vol van natuur

Project rond natuurvriendelijk tuinieren. Ecologisch opgebouwde en onderhouden tuinen leveren een zeer grote bijdrage aan de algehele stadsnatuur en de diversiteit. Natuurlijk tuinieren wordt bevorderd onder de bewoners van de wijk en tevens geïntegreerd in de hoveniersopleiding.View details


Wildernisvlees

FREE ( Foundation for Restoring European Ecosystems ) bevordert de variatie in het landschap door begrazing met runderkuddes. Dit werkt ook positief uit op de biodiversiteit. De doelstelling van "wildernisvlees” is deze natuurlijke begrazing van natuurgebieden deels te bekostigen met de verkoop van het vlees afkomstig van de natuurlijke aanwas van de kudden.View details


Zeetuinen

Project gericht op de aanleg van zeetuinen langs de Nederlandse kust. Zeetuinen helpen bezoekers voor te lichten over het kustmilieu en “zeegroenten”. Tevens vormen zij geschikt habitat voor specifieke planten.View details