This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Zeeuwse organisaties gaan samenwerking aan rond biodiversiteit

Op woensdag 8 december ondertekende een groot aantal Zeeuwse organisaties de 'Coalitie Biodiversiteit 2010'. De ondertekening markeerde de start van een Zeeuwse samenwerking om de soortenrijkdom in Zeeland te beschermen. Eind oktober gingen 190 landen Zeeland al voor met de ondertekening van een internationaal verdrag tijdens de top van de Verenigde Naties in Japan.

Release date 10/12/2010

Begin bij jezelf
Gedeputeerde Hamelink zette namens het college van Gedeputeerde Staten zijn handtekening onder de verklaring. In zijn toespraak gaf hij aan dat we met de ondertekening van de Zeeuwse Coalitie gehoor geven aan een belangrijk motto: 'Een betere wereld begint bij jezelf'. De Provincie Zeeland werkt al geruime tijd samen met andere partijen om de biodiversiteit in Zeeland te behouden. De nota Zeeland Biodivers is daar een voorbeeld van. Momenteel wordt deze nota opgesteld. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat er in Zeeland wordt gedaan en welke kansen opgepakt zouden kunnen worden. Zodra deze is vastgesteld, voert de Provincie Zeeland de nota uit. Daarbij nodigt ze partners uit hun eigen bijdrage te leveren. Ieder op zijn of haar manier.

Internationaal Jaar van de Biodiversiteit
Aan de totstandkoming van de Coalitie Zeeland Biodivers zijn een aantal zaken vooraf gegaan. Europese landen, waaronder Nederland, hebben in 2001 gezamenlijk besloten de achteruitgang van biodiversiteit in 2010 tot stilstand te brengen. De Provincie Zeeland heeft deze Countdown-campagne enkele jaren geleden ondertekend. Sindsdien hebben verschillende organisaties al grote
inspanningen geleverd.

Op woensdag 8 december ondertekenden Zeeuwse partners de Coalitie Biodiversiteit 2010. Hiermee verklaren zij dat zij zich aansluiten bij de landelijke Coalitie Biodiversiteit en zich op provinciaal niveau zullen inzetten en samenwerken om de hoofddoelstelling te behalen. Deze doelstelling wordt vertolkt in de Zeeuwse Coalitie Zeeland Biodiversdie vanaf 2011 wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Met de Zeeuwse variant willen partners met concrete acties mensen bewust maken van de biodiversiteit in eigen omgeving, de relatie tussen lokaal handelen en de mondiale context duidelijk maken, mensen aansporen tot concrete acties, succesverhalen promoten en de dialoog tussen verschillende stakeholders aanmoedigen.

Zeeuwse partijen
De volgende partijen ondertekenden de Zeeuwse coalitie

Provincie Zeeland
- DOW Benelux B.V.
- Zeeland Seaports
- YARA
- Zeeuwse Land- en Tuinbouw Organisatie
- Vereniging Zeeuwse gemeenten (namens gemeenten Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Tholen, Sluis, Hulst, Kapelle, Veere,
Middelburg, Goes en Vlissingen)
- Zeeuwse Milieu Federatie (namens 17 Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, waaronder Stichting Het Zeeuwse Landschap,
Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de KNNV afdelingen, Natuurbeschermingsverenigingen, MIC-MEC,
Vogelwerkgroep Walcheren, Vlinder- en libellenwerkgroep, e.d.)
- Stichting Landschapsbeheer Zeeland
- IVN Consulentschap Zeeland
- Nederlandse Bijenhouders Vereniging
- Stichting ARK Natuurontwikkeling
- RECRON
- Zeeuws Particulier Grondbezit
- Dienst Landelijk Gebied