This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Nieuwe EU-Strategie voor bossen

De Europese Commissie heeft op 20 september jl. de nieuwe Europese Bossentrategie gepubliceerd en deze gepresenteerd tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 23 september.

Voorop in de strategie staan versterking van de rol van bossen in de Europese houtindustrie, plattelandsontwikkeling en de wereldwijde biodiversiteits- en klimaatdoelen, en het aanhaken op aanpalend beleid. Voorstellen voor uitwerking - op vrijwillige basis – behelzen onder andere het opstellen van objectieve criteria voor duurzaam beheer van bos voor biomassa in 2014. Verder wordt meer coherentie aangebracht in informatievoorziening en onderzoek. Financieringsbronnen: POP (90% van de totale EU-bossenfinanciering), daarnaast andere fondsen zoals LIFE, EU-ontwikkelingsfondsen, FLEGT, etc. Een evaluatie van de strategie is voorzien in 2018.

Concerned URL http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm
Source Persbericht EC
Release date 09/10/2013
Geographical coverage Europe

Please note that this information has expired.