This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Ministerraad stemt in met beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011

Release date 14/03/2008

De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het beleidsprogramma 'Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd'.

Hierin staan de prioriteiten voor de komende vier jaar bij het aanpakken van de aantasting van biodiversiteit en het bevorderen van het duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, zowel binnen als buiten Nederland.

Het beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011 is ondertekend door de ministers van LNV en VROM en voor OS, mede namens de bewindslieden van EZ, OCW, V&W en Defensie. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben inbreng geleverd tijdens de totstandkoming van het beleidsprogramma.

Biodiversiteit - de verscheidenheid aan levensvormen op aarde - is van groot belang, maar wordt nog steeds ernstig bedreigd. Dat komt door de wereldwijde klimaatverandering, de toename van consumptie, vervuiling, de introductie van vreemde soorten, en overexploitatie van de natuur. Vanwege het productie- en consumptiegedrag is Nederland hiervoor medeverantwoordelijk.

Het beleidsprogramma richt zich vooral op het duurzamer maken van de handel in hout, soja, palmolie, biomassa en veen. Tevens wordt verkend of kan worden betaald voor het gebruik van biodiversiteit. Ook het bevorderen van het nuttig gebruiken van biodiversiteit ('ecosysteemdiensten') in productieprocessen onder andere in de landbouw, het behoud en duurzaam gebruiken van ecologische netwerken en het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit van zeeën en oceanen behoren tot de prioriteiten.

Ter ondersteuning hiervan zal het kabinet de samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden vergroten. Ook gaat een aantal ministeries nauwer dan voorheen samen optrekken. Daarnaast worden adequate kennis en onderzoek en communicatie en educatie over biodiversiteit bevorderd. Het kabinet vindt het daarbij belangrijk dat zichtbaarder wordt wat mensen aan biodiversiteit hebben of kunnen hebben.

Mede op initiatief van leiders uit het Nederlandse bedrijfsleven, zal het kabinet een taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen instellen. Deze taskforce moet het kabinet de komende tijd concrete suggesties aanreiken voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op de langere termijn.