This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Minister Verburg richt coördinerend orgaan invasieve exoten op

Release date 12/10/2007

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat het Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE) oprichten. De belangrijkste taak van het COIE wordt het gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van exoten. Dit schrijft minister Verburg vandaag aan de Tweede Kamer.

Dit coördinerend orgaan richt zich op het verzamelen en verspreiden van informatie over exoten, het uitvoeren van risicoanalyses voor uitheemse soorten, het voorbereiden van besluitvorming en op de bestrijding van exoten. Vanaf 1 januari 2009 moet het COIE volledig functioneren. Het COIE gaat bestaan uit een commissie van onafhankelijke deskundigen en bestuurders uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en terreinbeheerders. Het COIE wordt ondergebracht bij de Plantenziektenkundige Dienst.

Door toenemende globalisering en meer verkeer van goederen en personen over grotere afstanden, neemt de kans toe dat planten, dieren en micro-organismen door menselijk handelen over de wereld verspreid worden. Daarnaast worden soorten soms bewust geïmporteerd en geëxporteerd, vaak zonder dat de risico's daarvan bekend zijn. De meeste soorten zijn niet in staat om in hun nieuwe omgeving te overleven. In sommige gevallen weten nieuwe soorten zich echter explosief te ontwikkelen en vormen een plaag met soms ernstige bedreigingen voor biodiversiteit, volksgezondheid, veiligheid en/of economie.

De Partijen van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) - waaronder Nederland - hebben vastgesteld dat invasieve exoten, na habitatverlies en overexploitatie, wereldwijd de grootste bedreiging voor biodiversiteit vormen. Ook in Nederland kunnen invasieve exoten een reële bedreiging vormen voor de biodiversiteit. 

Wat is een exoot?

Een exoot is een uitheemse plant, dier of micro-organisme welke Nederland niet op eigen kracht kan bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) terecht is gekomen in de Nederlandse natuur. Een exoot is invasief als deze zich vestigt en explosief ontwikkelt. Soorten die in omringende gebieden van nature voorkomen en Nederland zelfstandig binnenkomen (door klimaatverandering) vallen niet onder deze definitie. Van soorten die op eigen kracht binnenkomen is minder schade te verwachten dan van soorten die door direct menselijk handelen (transport, infrastructuur) in Nederland geïntroduceerd worden. Bovendien is het praktisch onuitvoerbaar om deze soorten tegen te houden.