This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Het gaat om de natuur

Commentaar uit de NRC van 27 januari 2010 over Balkende, Natura 2000 en de Rode Lijst

Release date 27/01/2010

In de laatste week van het vorige jaar wees minister Verburg (Natuur,
CDA) achttien gebieden aan als definitief deel van Natura 2000. Daarmee
behoren onder andere de Oosterschelde, de Schoorlse Duinen en het
Ulvenhoutse Bos tot dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden,
dat de afname van de soortenrijkdom moet terugdringen.

Natura 2000 laat zich niet wegstrepen tegen economie
Met de aanwijzing garandeert de regering de zorg voor het behoud van de
natuurwaarden in de gebieden. Het gaat hier niet om blinde
natuurbescherming. Het doel is een evenwicht tussen natuur, economische
activiteiten, wonen en recreëren. Natuurbeheer en gebruik van grond en
landschap worden op elkaar afgestemd. Botsen die twee, dan gaat de
natuur voor – het gaat tenslotte om een natuurprogramma.

Nederland telt nóg 144 natuurgebieden die, zo is in de Europese
Commissie overeengekomen, eind dit jaar ook definitief bij Natura 2000
ondergebracht moeten zijn. Dat gaat lukken. De provincies en de Dienst
Landelijk Gebied hebben in overleg met eigenaren, ondernemers,
omwonenden en belanghebbenden zoals waterschappen beheerplannen
opgesteld. De meeste daarvan sporen met Natura 2000 en worden door de
minister overgenomen. Nederland en Natura 2000 vinden elkaar dus, en nog
betrekkelijk geruisloos ook.

Daarom bevreemdt het dat premier Balkenende het in juli vorig jaar nodig
vond om de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, alvast een
vertrouwelijke brief te sturen die zich liet lezen als een poging om de
maatregelen van Natura 2000 af te zwakken. Hij raadde Barroso aan om de
regels aan te passen met een groter „evenwicht tussen ecologische
waarde, economische belangen en ander gebruik” als doel.

Hij schreef zijn brief in het spoor van de critici van Natura 2000. Die
beweren dat de Crisis- en Herstelwet in gevaar is door de bescherming
van de natuur. Het is een oneigenlijk argument. Het welzijn van de
natuur laat zich niet wegstrepen tegen het bestrijden van de effecten
van de economische crisis.

Barroso reageerde met een schrijven waarin hij Balkenende de antwoorden
aan de verschillende lobbygroepen voorkauwde: Natura 2000 houdt
mogelijkheden open voor economische activiteiten in of nabij de
natuurgebieden, zolang ze geen significant nadelige effecten hebben voor
het halen van natuurdoelstellingen. En er bestaan
uitzonderingsmogelijkheden voor plannen die wél nadelige gevolgen
hebben. Deze briefwisseling leidde tot een Kamerdebat gisteren.

De internationaal erkende Rode Lijst van bedreigde en uitgestorven
diersoorten wordt langer. Er sterven jaarlijks duizenden plantensoorten
uit. Zestig procent van de ecosystemen raakt verarmd, wat de voedsel- en
watervoorziening van de mens bedreigt. De Verenigde Naties hebben 2010
tot het jaar van de biodiversiteit uitgeroepen. En de Nederlandse
premier vond het nodig om per brief via de achterdeur te morrelen aan
een in Europees verband overeengekomen natuurbeschermingsprogramma. Dat doet boerenslim aan en maakt een wereldvreemde indruk.

bron: NRC