This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Wat betekenen die markeringen op de stam van bomen?
  [released on: 05/12/2019]
  We krijgen weleens vragen over de markeringen die te zien zijn op de stam van sommige bomen. Wat doen die daar en wat betekenen ze? Met het uitvoeringsseizoen in volle gang, leek dit ons een goed moment om dat uit te leggen. Het lijken misschien willekeurige tekens, maar ze zijn een belangrijk communicatiemiddel binnen het bosbeheer en er zit een doordachte visie achter.
 • Onderzoekers verkennen diepste en grootste onderwater-zinkgaten ter wereld
  [released on: 05/12/2019]
  Van 5 tot 20 december organiseren het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research een expeditie naar de Sababank, vlakbij het Nederlandse eiland Saba in het Caribisch gebied. Experts hopen aan boord van onderzoeksschip Pelagia meer kennis op te doen over de zinkgaten en de honderden recent ontdekte vreemdsoortige kalkalgen torentjes.
 • Opinie: weg uit de stikstofimpasse
  [released on: 05/12/2019]
  De regeringscoalitie piept en kraakt in haar pogingen om de stikstofcrisis op te lossen. De aangekondigde maatregelen worden met name door de VVD al als zware offers gezien, terwijl die nog maar het begin bieden van een uitweg. Om door te pakken is een meer ecologische manier van denken nodig.
 • Bodemtransplantatie is goede keus voor snelle ontwikkeling nieuwe heide
  [released on: 04/12/2019]
  Natuurbeheerders die het toepassen, hadden al zo’n vermoeden. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) heeft het nu voor het eerst op landelijke schaal onderzocht: bodemtransplantatie is een prima methode om heidegebieden te ontwikkelen. Als zaden en bodemleven worden uitgestrooid op voormalige landbouw- en naaldbosgrond, ontstaat er binnen een paar jaar nieuwe heide.
 • Handvaten voor het determineren van russula's
  [released on: 04/12/2019]
  Paddenstoelen uit de Compactae-familie zijn vaak lastig uit elkaar te houden. Ze hebben veel gemeenchappelijke kenmerken en de verschillen zijn vaak gering. In dit artikel beschrijven we hoe de zes verschillende soorten uit deze familie herkend kunnen worden. Wist je bijvoorbeeld dat sommige soorten uit elkaar te houden zijn door ze te proeven?
 • Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen
  [released on: 04/12/2019]
  Voor het eerst hebben onderzoekers de invloed van stikstofdepositie op soortgemeenschappen dagvlinders en bijen op de lange termijn geanalyseerd. Herstel van stikstofgevoelige soorten blijkt mogelijk, maar de vermindering van stikstofbelasting sinds 1990 is nog onvoldoende voor herstel op grote schaal. Voor het behoud van bestuivers is het nodig de stikstofuitstoot fors omlaag te brengen.
 • Kolonisatie van Ecocorridor Zwaluwenberg door de kale bosmier
  [released on: 03/12/2019]
  In 2015 is gestart met de monitoring van de verspreiding van bosmieren op Ecocorridor Zwaluwenberg, een achthonderd meter lange ecologische verbindingszone ten zuiden van Hilversum. Het onderzoek moet de effecten aantonen van de verbindingszone op de populaties bosmieren. Uit monitoring tot 2018 blijkt dat weinig tot geen verdere uitbreiding van het leefgebied heeft plaatsgevonden.
 • Ingrid Tulp winnaar van de Herman Klompprijs 2019
  [released on: 03/12/2019]
  De Herman Klompprijs, een prijs voor inspirerend ornithologisch veldonderzoek, is dit jaar uitgereikt aan Ingrid Tulp. Dit gebeurde op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland in Ede. Ingrid Tulp heeft haar sporen verdiend met ecologisch onderzoek aan diverse soorten steltlopers, waaronder kanoetstrandlopers, bontbekplevieren en strandplevieren.
 • Smalle theeplant: de nieuwe Grote waternavel?
  [released on: 03/12/2019]
  De Smalle theeplant is niet zo smal als zijn naam doet vermoeden. Deze aquariumplant kan in het buitenwater breed uitgroeien en daardoor potentieel overlast veroorzaken als invasieve exoot. In een sloot in Vleuten werd de plant deze zomer voor het eerst in Nederland verwilderd waargenomen. Dankzij snelle herkenning en bestrijding is verdere verspreiding van deze soort voorkomen.
 • golfbaan annex natuurgebied in Tilburg
  [released on: 02/12/2019]
  Op golfbaan Prise d’Eau in Tilburg gaan baanonderhoud en natuurontwikkeling hand in hand. Huib Braamse koos er samen met de stadsecoloog Rob van Dijk, de hoofdgreenkeeper Jeroen Vingerhoets en Ben Crombaghs van Natuurbalans voor om de biodiversiteit op de golfbaan te versterken. De provincie Noord-Brabant verstrekte een subsidie in het kader van biodiversiteit.
 • Groene trainees zetten zich in voor natuur en duurzaamheid
  [released on: 02/12/2019]
  Het is druk maandag bij De Vlinderstichting. Naast de vaste medewerkers, studenten en stagiaires zijn er ook negen jongeren die als Groene trainees een klein half jaar lang een dag per week bij ons werken. Ze kunnen hier proeven van het werk in een natuurorganisatie en gaan ook zelf actief aan de slag. Zo worden op allerlei plekken werkdagen georganiseerd om kwetsbare vlinders te helpen.
 • Monstermossels in de Jagersplas
  [released on: 01/12/2019]
  De Jagersplas in Zaandam is ooit ontstaan door het opzuigen van zand voor, onder andere, de aanleg van de A8 (de Coentunnelweg). Hoewel de plas bijna veertig meter diep is, kun je bij de ondiepe recreatiestrandjes het hele jaar zwemmen. Je kunt er echter ook onverwacht struikelen over monsterlijk grote Brakwaterstrandschelpen.
 • Mijlpaal natuurinclusief bouwen in Olst
  [released on: 30/11/2019]
  Op 20 november vond het congres 'Natuurlijk' plaats in Olst (OV). Met ruim 240 deelnemers was dit congres een mijlpaal voor natuurinclusief bouwen. De dag stond in het teken van de lancering van de Toolbox Natuurinclusief Bouwen. Tim Webb gebruikte Londen als voorbeeld voor zijn gepassioneerde oproep tot het (opnieuw) leren leven in steden en dorpen, in coöperatie met de natuur.
 • Klimaatverandering bedreigt bioculturele diversiteit op Nieuw-Guinea
  [released on: 30/11/2019]
  Door klimaatverandering dreigen veel planten op Nieuw-Guinea uit te sterven. De talen en tradities van inheemse bevolkingsgroepen die verweven zijn met deze planten lopen daarmee net zo veel risico om te verdwijnen. Een internationaal team van biologen, waaronder van Naturalis Biodiversity Center, deed onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op de unieke culturen van Nieuw-Guinea.
 • Lokale bewoners Amazonewoud strijden voor hun leefgebied
  [released on: 29/11/2019]
  Sinds president Bolsonaro in Brazilië aan de macht is, nemen illegale houtkappers, goudzoekers en veeboeren steeds meer gebieden van traditionele Amazonebewoners in. NGO's zetten zich in voor de bescherming van de Braziliaanse natuur en de inheemse bevolking. Voedsel- en landbouwexpert Natasja Oerlemans van het WNF sprak in Brazilië met Amazonebewoners over de harde strijd om hun leefgebied.
 • Hoe wordt het beheer van onze natuurgebieden betaald?
  [released on: 29/11/2019]
  Natuurbeheer kost geld, en die kosten moeten wij als samenleving opbrengen. Daarom hebben de provincies de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) waar de grote terreinbeheerders, gemeenten met bosbezit, particuliere landgoederen en andere terreineigenaren een beroep op kunnen doen. Van 15 november tot 31 december kunnen zij weer subsidie aanvragen. Maar hoe werkt dat nou, met die subsidies?
 • Green Friday voor de otter
  [released on: 29/11/2019]
  Vorige week bracht Nature Today het goede nieuws dat de otterpopulatie in Nederland toeneemt. Maar ook de trieste kanttekening dat het aantal verkeersslachtoffers erg hoog blijft. Dat laatste is helaas ook het geval in de Gelderse Poort. ARK gaat de otter daar helpen, zodat het aantal verkeersslachtoffers er afneemt. Help ook mee en maak van deze Black Friday een Green Friday voor otters!
 • Verdwijnt de hermelijn uit Nederland?
  [released on: 28/11/2019]
  De hermelijn is een oer-Hollands klein roofdiertje. De soort lijkt echter stilletjes uit Nederland te verdwijnen. Voor een aantal provincies was dat aanleiding om de hermelijn, en andere kleine marterachtigen, van de vrijstellingslijst te halen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet er nu expliciet rekening met hen worden gehouden. Een belangrijke stap: voor de hermelijn is veel meer aandacht nodig.
 • Geluid- en luchtkwaliteit in Maastricht sterk verbeterd na inrichting Groene Loper
  [released on: 28/11/2019]
  De Atlassen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kort geleden is de Geluidskaart wegverkeer vernieuwd en eerder dit jaar de luchtkwaliteitskaarten. Dit biedt een mooie kans om een situatie te bekijken waar veel veranderde. Zoals de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht in 2016. Op de kaarten zien we een groot verschil in geluid en luchtvervuiling voor en na de bouw van de tunnel.
 • Nu is de tijd om op zoek te gaan naar de sleedoornpage
  [released on: 28/11/2019]
  Het is bijna december en we komen met een oproep om een typische zomervlinder te gaan zoeken. Het klinkt niet logisch, maar de sleedoornpage is nu, begin winter, het beste in kaart te brengen. De vlinders zijn er zelf niet, maar hun eitjes wel. Met wat oefening zijn ze goed te vinden. Zoek vooral in de overgangen van zand naar klei en veen, op oude sleedoornstruiken die zonnig staan.
 • Natuurorganisaties en riviersectoren lanceren toekomstplan Ruimte voor Levende Rivieren
  [released on: 27/11/2019]
  Grootschalige natuurontwikkeling langs de rivieren helpt voorkomen dat de binnenvaart bij frequentere droogteperiodes letterlijk vastloopt. Door kribben en indijking stromen Nederlandse rivieren zo snel dat de bodem geleidelijk uitslijt. Schepen dreigen daardoor bij laag water op harde delen te stuiten, zoals kabels en betonranden.
 • Ernst biodiversiteitscrisis wordt onderschat
  [released on: 27/11/2019]
  Zo’n twee jaar geleden ging er een schok door ons land. Elkaar opvolgende rapporten confronteerden ons hard met de alarmerende achteruitgang van insecten. Het is niet verwonderlijk dat de Rode lijst van bedreigde vogels in Nederland tegelijkertijd langer werd.
 • Korte metten met Japanse duizendknoop in Maarn
  [released on: 27/11/2019]
  Zanderij Maarn, ook bekend als Zandgat Maarn, is een voormalige zandafgraving en zandgat aan de Bergweg in Maarn, ten zuiden van de A12. In een deel van dit natuurgebied woekert de Japanse duizendknoop naar hartenlust. Theo Portegijs van Natuur & Ruimte maakt daar namens de provincie Utrecht korte metten mee.
 • Verzand in discussie: natuurwaarde diepe plassen is veel groter dan gedacht
  [released on: 27/11/2019]
  Nederland is een baggerland. Een deel van de grote hoeveelheden bagger gaat diepe plassen zoals zandwinputten in. Daar past veel in, en een ondiepere plas zou waardevoller zijn voor de natuur: dat lijkt win-win. Maar wat zijn de gevolgen van dit ‘verondiepen’? De kwaliteit van de gestorte bagger roept veel vragen op, en onderschat vooral de aanwezige ecologische waarde van diepe plassen niet.
 • Oehoe in de Millingerwaard
  [released on: 26/11/2019]
  Er is een oehoe gespot in de Millingerwaard, toevallig ontdekt tijdens een personeelsuitje van ambtenaren van de Provincie Overijssel. Het stemt hoopvol dat dit gebied geschikt is voor deze grootste uil van Europa.
 • Help vogels met 7 alledaagse daden
  [released on: 26/11/2019]
  Wat hebben koffie drinken, de heg snoeien en een boodschappentas op zak hebben met elkaar gemeen? Onverwacht misschien, maar met deze (en nog vier) alledaagse handelingen kunt u vogels helpen.
 • Stabiel warm herfstweer zorgt voor zeer late bladverkleuring en bladval #GrowApp @Natuurkalender @wur @GLOBENederland
  [released on: 25/11/2019]
  In het perspectief van driehonderd jaar temperatuurmetingen kijken we terug op een warme herfst. De eerste zeer lichte nachtvorst in De Bilt deed zich pas in de laatste dag van oktober voor. Door het stabiele herfstweer zit er nu, eind november, nog steeds veel blad aan de bomen. Op basis van gegevens uit De Natuurkalender en GrowApp kwalificeren we de herfst van 2019 als zeer laat.
 • Hoe de winter door bos en ruigte (g)raast
  [released on: 24/11/2019]
  De meeste paarden en runderen staan in de winter op stal. Anders is dat voor hun soortgenoten die al generaties lang in de natuur leven, zoals koniks en exmoors of hooglanders, taurossen en galloways. In dit eerste deel van een serie over natuurlijke begrazing, gaan we in op het fenomeen winterbegrazing. We laten zien dat winterbegrazing een sleutelrol speelt in de natuur.
 • Laat zien dat je natuur waardeert! Doe mee aan de actie #MijnNatuurBlijft
  [released on: 24/11/2019]
  De pracht van de Nederlandse natuur onder de aandacht brengen op sociale media, dat beoogde Anthonie Stip toen hij op 14 november de hashtag #MijnNatuurBlijft startte. Inmiddels doen vele duizenden mensen mee. Ze geven hiermee aan dat ze natuur enorm waarderen en laten zien wat hun favoriete plekken zijn.
 • Nieuwe methode concludeert: een derde van alle tropische Afrikaanse planten mogelijk met uitsterven bedreigd
  [released on: 23/11/2019]
  Een derde van de tropische plantensoorten in Afrika is mogelijk bedreigd en nog een derde kan dat binnenkort worden. Dat maakt een internationaal team van wetenschappers deze week bekend in Science Advances. De onderzoekers van onder andere Naturalis Biodiversity Center hebben een nieuw model gemaakt om de bedreigingsstatus van planten te evalueren.
 • Ontwikkeling Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw
  [released on: 23/11/2019]
  De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, een initiatief van Brancheorganisatie Akkerbouw, Rabobank, het Wereld Natuur Fonds en provincie Groningen, krijgt 270.000 euro financiering voor wetenschappelijke onderbouwing van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
 • 30 november: dag van #vogels en #vogelaars
  [released on: 22/11/2019]
  Voor de tweeënveertigste keer organiseert Sovon de Landelijke Dag, het jaarlijkse evenement voor actieve vogelaars in Nederland. Deze keer gaat een deel van het programma over vogelziekten en over onze vogels in Afrika. De dag wordt gehouden op 30 november in de Reehorst in Ede.
 • Afrikaanse varkenspest dicht bij Pools-Duitse grens: waakzaamheid is geboden
  [released on: 22/11/2019]
  Afrikaanse varkenspest komt al lang in Polen voor, maar dook recent vlak bij de Pools-Duitse grens op. Zo'n afstand kan alleen met behulp van de mens afgelegd zijn. Het is een ernstige ziekte met grote gevolgen voor populaties van wilde zwijnen en voor de varkenshouderij. Het is enorm belangrijk om waakzaam te blijven om insleep van Afrikaanse varkenspest te voorkomen.
 • Geringde naaldbomen leveren veel keversoorten op
  [released on: 22/11/2019]
  In de duinen worden niet zelden exotische naaldbomen weggehaald om ruimte te geven aan inheemse soorten. PWN heeft besloten om hiertoe pleksgewijs bomen te ringen in plaats van ze te kappen. Dit betekent een flinke stimulans voor insecten. Er is gestart met kevermonitoring om dit te evalueren en de eerste resultaten zijn veelbelovend.
 • Ook provincie Overijssel aan de slag voor biodiversiteit
  [released on: 21/11/2019]
  De biodiversiteit loopt fors terug, ook in Overijssel. Verzuring, verdroging, bemesting en versnipperde leefgebieden maken dat planten en dieren het moeilijk hebben en lokaal verdwijnen. De provincie Overijssel wil die verschraling van de natuur tegengaan, met goede informatie en financiële tegemoetkomingen.
 • Bijna overal kleine wintervlinders
  [released on: 21/11/2019]
  De winter is nu echt begonnen en de eerste nachtvorst hebben we al gehad. Niet een tijd dat je aan vlinders denkt, maar de kleine wintervlinder komt juist pas goed los als die eerste vorst geweest is. Deze vlinders zijn nu en de komende weken actief en planten zich nu voort. Ze zijn eigenlijk overal in het land te vinden, als je weet hoe je moet zoeken.
 • #Otterpopulatie blijft groeien
  [released on: 21/11/2019]
  Nadat in 1988 de otter in Nederland was uitgestorven, is in 2002 gestart met een herintroductieprogramma voor de otter. De gegevens over de winter 2018/2019 laten zien dat de populatie in verspreiding en aantal blijft toenemen, maar ook dat het aantal verkeersslachtoffers hoog blijft en dat de Nederlandse otters gevoelig blijven voor inteelt.
 • Aantal konijnen in de duinen blijft laag; PWN onderzoekt mogelijkheden voor herstel
  [released on: 20/11/2019]
  Het konijn was in het verleden een algemene soort in de duinen van PWN. Helaas is dat allang niet meer zo. Sinds de jaren 50 is het aantal konijnen gedecimeerd door de virusziekten myxomatose, VHS en VHS type 2. Dit heeft negatieve gevolgen voor andere dieren en planten in de duinen. PWN is daarom een onderzoek gestart naar hoe we het konijn kunnen helpen om zich te herstellen.
 • De ernstig bedreigde Bonaire palm voor het eerst wetenschappelijk beschreven
  [released on: 20/11/2019]
  Een recente wetenschappelijke publicatie beschrijft de ernstig bedreigde Bonaire palm voor het eerst in zijn geschiedenis. Hoewel de palm al in 1979 werd gevonden, stelden wetenschappers pas in 2019 vast dat hij alleen op Bonaire voorkomt. Aangezien er nog maar 25 volwassen exemplaren over zijn, heeft de Bonaire palm directe bescherming nodig om hem voor het Bonairiaanse landschap te behouden.
 • De gladde slang is kwetsbaar in de winter
  [released on: 20/11/2019]
  De gladde slang is van oktober tot maart in winterslaap, onzichtbaar onder de grond. Dat betekent echter niet dat beheermaatregelen haar niet kunnen raken. Juist overwinteringsplekken zijn een kwetsbaar onderdeel van het leefgebied van deze karakteristieke soort van heide en hoogveen. Een nieuw boek over deze slang bevat veel informatie over de soort en tips voor natuurbeheer in haar leefgebied.
 • Te koop: decoratieve reuzenberenklauw!?
  [released on: 19/11/2019]
  Waarschijnlijk ben je ze weleens tegengekomen bij een bloemist, woonwinkel of bij iemand thuis: de prachtige, gedroogde takken van de reuzenberenklauw. Ze kunnen wel drie meter hoog worden en zijn zeer decoratief. Weinig mensen weten echter dat je niet meer mag handelen in deze soort. Hij bezorgt de Nederlandse natuur teveel overlast. De NVWA ziet toe op de handhaving in deze handel.
 • Invasief koraal rond Curaçao blijkt oude bekende inheemse soort
  [released on: 19/11/2019]
  Een koraal dat in riffen rond Curaçao is ontdekt, blijkt geen invasieve soort te zijn, maar een inheemse soort die uit dieper water omhoog is getrokken. Dat is de conclusie van wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center en het Curaçaose CARMABI. De afgelopen jaren deden zij onderzoek naar de verschillende soorten koraal in de ondiepe wateren rondom het Caraïbische eiland.
 • Houd rekening met de sleedoornpage!
  [released on: 18/11/2019]
  De sleedoornpage is een bedreigde Rode-Lijstsoort en daarom beschermd door de Wet Natuurbescherming. Toch horen we regelmatig dat gemeenten en andere beheerders sleedoorn op de vliegplaatsen van deze vlinder helemaal verwijderen. Zo is recent grootschalig sleedoorn geklepeld in de Kraaijenbergse plassen. Hierdoor krijgt de populatie harde klappen, terwijl schade goed voorkomen had kunnen worden.
 • Er broeden weer kraanvogels in De Peelvenen
  [released on: 18/11/2019]
  Hoogveengebieden zijn zeldzaam in Nederland. De Peelvenen in Brabant zijn dan ook unieke gebieden. Dit kwetsbare landschap lijdt echter onder verdroging en hoge stikstofdeposities. Staatsbosbeheer, de provincies Noord-Brabant en Limburg, en de Waterschappen Aa en Maas en Limburg zijn al jaren druk bezig om de waterhuishouding te verbeteren. En met succes: sinds 2018 broeden er weer kraanvogels.
 • Geen extra sterfte door buxusmotbestrijding, wel veel pesticiden bij koolmezen
  [released on: 17/11/2019]
  Bestrijding van buxusmotrupsen leidt waarschijnlijk niet tot meer koolmezensterfte in de stad. Dat laat een studie van CLM Onderzoek en Advies met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zien. Wel zijn er 26 verschillende pesticiden aangetroffen in dode jonge mezen. Een aantal daarvan komt verrassend uit middelen tegen vlooien en teken voor huisdieren. Voorzichtigheid is geboden.
 • Vlieggedrag kiekendieven bepaalt aanvaringsrisico met windturbines
  [released on: 17/11/2019]
  Onderzoekers van Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA) onderzochten het aanvaringsrisico met behulp van GPS-loggers. Het blijkt dat kiekendieven meestal onder de rotorhoogte vliegen, en de turbines vermijden als ze wel op die hoogte komen. GKA voorspelt echter dat de sterfte van kiekendieven door windturbines hoger zal zijn als er windturbineparken in hun broedgebied komen te staan.
 • Vrijwilligers vinden ottersporen bij Utrechtse faunatunnel
  [released on: 16/11/2019]
  Vrijwilligers van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen hebben onlangs ottersporen aangetroffen bij de Utrechtse faunatunnel onder de Ir. Enschedeweg, de N212, ten zuiden van Wilnis. De otter, een karakteristieke diersoort in dit gebied, is hoogstwaarschijnlijk vanuit Nieuwkoop de provincie Utrecht ingezwommen. Hiervandaan kan de otter andere Utrechtse natuurgebieden gaan verkennen.
 • Nieuwe insecten uit de Hollandse Duinen
  [released on: 16/11/2019]
  Het in 2018 gehouden 5000-soortenjaar in Nationaal Park Hollandse Duinen (ZH) heeft geresulteerd in de ontdekking van een aantal nieuwe insectensoorten voor Nederland. Een deel daarvan is nu gepubliceerd in een themanummer van Entomologische Berichten. Een bij, een stofluis, een knut en twee cicaden zijn nu officieel aan de Nederlandse soortenlijst toegevoegd.
 • Biodiversiteitsfonds Nederland opent aanvraagronde voor 2020
  [released on: 15/11/2019]
  Het Wereld Natuur Fonds opent de aanvraagronde voor het Biodiversiteitsfonds 2020. Het fonds heeft als doel het ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor bescherming en herstel van biodiversiteit in Nederland en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 21 december 2019.
 • Natuurherstel Stelkampsveld van start
  [released on: 15/11/2019]
  Vanaf half november beginnen de werkzaamheden voor natuurherstel in het natuurgebied Beekvliet-Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo. In deze parel van de Achterhoek komen veel zeldzame planten- en diersoorten voor. Om de natuur in het gebied weerbaarder te maken, is het nodig om de verdroging tegen te gaan en de bloemrijke graslanden en heidegebieden te vergroten, en met elkaar te verbinden.
 • Muizenonderzoekers vinden melanistische muizen in Friesland
  [released on: 15/11/2019]
  Tijdens een monitoringsprogramma voor waterspitsmuizen bij het Polderhoofdkanaal in Friesland, troffen muizenonderzoekers van JM ecologie een melanistische veldmuis aan. In 2016 vonden ze op bijna dezelfde plek een zwarte dwergmuis. Dit is heel bijzonder want kleurafwijkingen bij in het wild levende muizen in Nederland zijn zeer zeldzaam. Nooit eerder werd er een melanistische veldmuis gemeld.
 • Vruchtvorming bij Hemelboom of Japanse duizendknoop gezien?
  [released on: 14/11/2019]
  Hemelboom en Japanse duizendknopen zijn invasieve exoten die zich deels vegetatief verspreiden. Hoewel vruchtvorming bekend is, weten we niet goed in welke mate deze planten zich via zaden verspreiden. Toch is het belangrijk om te weten in welke mate dit plaatsvindt. FLORON roept daarom op om bij waarnemingen van Hemelboom en Japanse duizendknopen door te geven of er vruchten zijn gevormd.
 • Vlinderen in de winter
  [released on: 14/11/2019]
  Hoewel de meeste vlinders nu als ei, rups, pop of vlinder in overwintering zijn, zijn er ook soorten die actief blijven zolang het niet al te hard vriest. Zwartvlekwinteruil en wachtervlinder zijn hier twee voorbeelden van. Deze twee uilen zijn grote, opvallende en goed herkenbare soorten, die verspreid over het land voorkomen. Ze zijn ook in steden, dorpen en in de tuin te vinden.
 • Verspreiding regenwormen voor het eerst wereldwijd geïnventariseerd
  [released on: 14/11/2019]
  Een internationale groep van 140 biologen inventariseerde voor het eerst de wereldwijde verspreiding van regenwormen. In het wetenschappelijke tijdschrift 'Science' presenteerden ze onlangs hun inzichten. Het klimaat blijkt een belangrijke voorspeller voor de verspreiding van regenwormen. Zo komen regenwormen vooral veel voor in gematigde gebieden; in mindere mate in de tropen.
 • Beperken van bodemverdichting belangrijk voor (behoud) natuurwaarde bos
  [released on: 13/11/2019]
  Het is duidelijk herfst; de start van het uitvoeringsseizoen voor bosbeheerders. Nieuwe aanplant de grond in, of dunnen om meer ruimte te maken voor groei en ontwikkeling. Allemaal beheerwerkzaamheden voor het bos van de toekomst. Bij sommige werkzaamheden is groot materieel onmisbaar. En dat stelt menig bosbeheerder voor een uitdaging; het zoveel mogelijk beperken van ongewenste bodemverdichting.
 • Bermen bloeien op met nieuw maaibeleid
  [released on: 13/11/2019]
  In het project ‘De berm komt tot bloei’ zet de provincie Zuid-Holland ecologisch beheer in langs circa 674 kilometer provinciale weg, zodat er meer soorten planten en insecten kunnen leven. Hoe gaat dat in zijn werk, zo’n grote omslag in de buitenruimte? Projectleider Joost Smits: “Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het netwerk van bloeiende gebieden in het landschap.”
 • Vijf nominaties voor Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen
  [released on: 12/11/2019]
  Voor de eerste Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierverening zijn vijf projecten genomineerd. De onafhankelijke jury van de award heeft de projecten geselecteerd uit een groslijst van in totaal zestien aangemelde projecten.
 • Exotische aquariumplant opgeruimd uit Utrechts water
  [released on: 12/11/2019]
  In de Middelwetering vlakbij Leidsche Rijn is een exotische waterplant verwijderd. Het gaat om de zogenoemde Smalle theeplant. Deze plant staat op de exotenlijst van de Europese Unie. Tot op dit moment was niet bekend dat de plant in Nederland voorkomt. De plant bedreigt de biodiversiteit en is daarom weggehaald. De provincie roept op om geen aquariumplanten in open water te dumpen.
 • Vlinders binnen? Zet ze buiten!
  [released on: 11/11/2019]
  Hoewel er zo nu en dan nog wel een vlinder wordt gezien, zoals atalanta en oranje luzernevlinder, is het vlinderseizoen wel echt over. De laatste vlinders proberen zich nog succesvol voort te planten, maar de meeste zijn of gaan nu in winterrust. Een paar doen dat als vlinder en kiezen daarvoor soms een kelder of zolder uit. Die kun je nu dus binnenshuis aantreffen; geen goede zaak!
 • Natuurherstelmaatregelen in Leenderbos en Groote Heide
  [released on: 11/11/2019]
  Waterschap De Dommel gaat in samenwerking met de provincie Noord-Brabant het beekdal Oude Strijper Aa herinrichten en klimaatbestendiger maken. Dit plan is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide.
 • GrazeLIFE zet begrazing op de kaart
  [released on: 10/11/2019]
  Grote grazers staan aan de basis van een afwisselend landschap van bloemrijke graslanden, ruigtes en bosjes, waarin duizenden planten- en diersoorten floreren. Die soorten bestonden al lang voordat mensen gingen maaien en zagen. Bekend is dat grazers van nature voor die afwisseling zorgen. GrazeLIFE brengt nu de effectiviteit en kosten van begrazing voor verschillende Europese regio's in kaart.
 • Miljoenen plantwaarnemingen gedigitaliseerd
  [released on: 09/11/2019]
  Het FLORIVON-onderzoek, een project dat van 1901 tot 1950 alle flora van Nederland in kaart trachtte te brengen, is volledig gedigitaliseerd. Het archief van streeplijsten en veldnotities, dat wordt bewaard in de collectie van Naturalis Biodiversity Center, is compleet digitaal in te zien.
 • Noodhulpverlening helpt verspreiding invasieve exoten
  [released on: 09/11/2019]
  Orkaan Maria verwoestte in 2017 enkele eilanden in het Caribisch gebied. Een grote hulpactie kwam op gang om de noodlijdende bevolking van de Gemenebest Dominica te helpen. Nu is vastgesteld dat naast noodhulpmiddelen ook invasieve exoten zijn verspreid naar Dominica. Deze exoten bedreigen het voortbestaan van endemische soorten en er is dringend actie nodig om ze te beschermen.
 • Onderzoekers vinden zeven voor Utrecht nieuwe bijensoorten
  [released on: 08/11/2019]
  Van de ongeveer 160 soorten wilde bijen die veldonderzoekers aantroffen bij recent onderzoek in de provincie Utrecht, zijn er zeven soorten bij die niet eerder in de Utrechtse natuur zijn gezien. Provincie Utrecht heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek; het beschermen van de bijzondere Utrechtse natuur is één van haar kerntaken.
 • Onderzoekers zien eerste spontaan afgerijpte aal ooit
  [released on: 08/11/2019]
  Voor de eerste keer in de geschiedenis is er een spontaan afgerijpte vrouwelijke Europese aal waargenomen. Dat is een aal die op natuurlijke wijze in de puberteit is gekomen en eitjes in haar buik heeft ontwikkeld. Onderzoekers van onder meer Wageningen University & Research hebben de aal in Finland bestudeerd om zo inzicht te krijgen in het natuurlijke proces van seksuele maturatie (afrijpen).
 • Arctische ganzen later terug, een nieuwe trend?
  [released on: 08/11/2019]
  De afgelopen decennia kwamen kolganzen en toendrarietganzen steeds vroeger naar hun winterkwartieren in Nederland. Viel de aankomst van grote massa’s tot pakweg 1990 pas in november te verwachten, naderhand verschoof dat moment naar begin oktober en zelfs de laatste dagen van september. Daarom was het onverwacht dat ze in de meest recente jaren weer een stuk later arriveerden.
 • 150 miljoen gevalideerde waarnemingen in de NDFF
  [released on: 07/11/2019]
  In de NDFF, de Nationale Databank Flora en Fauna, zijn gegevens opgeslagen over de planten en dieren in Nederland. Deze worden verzameld door vele vrijwilligers en door professionele organisaties, zoals terreinbeheerders en adviesbureaus. Met deze databank hebben we veel informatie over de biodiversiteit in ons land. Onlangs werd er een mijlpaal bereikt: de 150 miljoenste gevalideerde waarneming.
 • Het Europese landbouwbeleid moet fundamenteel anders
  [released on: 07/11/2019]
  In een open brief van 5 november aan onder andere de aantredend voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en aan leden van het Europees parlement dringen zes Europese soortbeschermingsorganisaties aan op een hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. Het huidige beleid zorgt voor een sterke achteruitgang van de ‘wilde’ fauna.
 • #Beverpopulatie blijft groeien
  [released on: 07/11/2019]
  In 1826 werd de laatste bever in Nederland doodgeslagen in de IJssel. In 1988 begon men met de herintroductie van de bever. Niet alleen omdat de bever in een waterrijk land als Nederland gewoonweg thuishoort. Ook zijn belangrijke rol als landschapsvormende soort, waardoor hij doorgaans een positieve invloed heeft op de biodiversiteit, heeft ertoe bijgedragen dat tot herintroductie is overgegaan.
 • Hoe het verleden kansen biedt voor hedendaagse uitdagingen
  [released on: 06/11/2019]
  Oktober was de maand de Maand van de Geschiedenis. De Atlas neemt u mee terug in de tijd aan de hand van de kaarten van Jacob van Deventer. Wat zien we als we vroeger met nu vergelijken? Biedt het verleden ook kansen voor hedendaagse uitdagingen, zoals wateroverlast? En zijn historische groenstructuren bruikbaar voor een gezonder klimaat in steden?
 • Bijzondere vondst op wasplatendijk
  [released on: 06/11/2019]
  Tijdens een zoektocht naar wasplaten op een dijk van het voormalige eiland Wieringen werd een paarse knotszwam aangetroffen. Het paars doet denken aan het paars van de algemeen voorkomende Amethistzwam. De waarnemer begreep direct te maken te hebben met iets zeldzaams. Na determinatie bleek het te gaan om de Ametistknotszwam, de tweede vondst van deze soort in Nederland.
 • Vermiljoenkever vindt vochtige bossen in Het Groene Woud
  [released on: 06/11/2019]
  In de vochtige leembossen van Nationaal Landschap Het Groene Woud in Brabant is de vermiljoenkever opgedoken. De zeldzame kever werd ontdekt op het dode hout van een populier in het Dommeldal, waar ARK Natuurontwikkeling werkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant.
 • Help kikkers de winter door
  [released on: 06/11/2019]
  De winter staat voor de deur en voordat de vorst invalt heeft uw tuinvijver nog even een opknapbeurt nodig. Omdat de bodem vaak bedekt is met dikke slib- en bladlagen lopen de in de vijver overwinterende kikkers en salamanders het risico te sterven onder het ijs. Voorkom kikkerstefte in uw tuin door nog in november uw vijver te schonen.
 • Wetenschapsorganisaties roepen op tot radicale wijziging EU-landbouwsubsidie
  [released on: 05/11/2019]
  Intensieve landbouw vernietigt onze natuur en daarom moet het Europese landbouwbeleid zo snel als mogelijk radicaal op de schop. Dat staat te lezen in een brief aan het Europees Parlement die is opgesteld door zes wetenschappelijke organisaties, die samen meer dan 2500 wetenschappers vertegenwoordigen.
 • Late herfst dit jaar, bepaal of dat ook bij jou zo is
  [released on: 05/11/2019]
  Nederland heeft weer een late herfst. Door de hoge temperaturen en het lang uitblijven van de eerste nachtvorst kwamen bladverkleuring en bladval laat op gang. In dit natuurbericht een overzicht van De Natuurkalender waarmee je handig kunt bepalen hoe vroeg of laat de herfstontwikkeling van enkele bomen en struiken nu bij jou in de buurt is.
 • Voedselbossen: de risico’s van aangeplante uitheemse soorten
  [released on: 05/11/2019]
  Het aantal voedselbossen in Nederland neemt toe. Voedselbossen combineren landbouw met natuur, en dragen zo bij aan de biodiversiteit. Er worden echter veel uitheemse soorten uitgeplant. Welke risico’s brengt dat met zich mee?
 • Natuurlijke beheersing van eikenprocessierups
  [released on: 04/11/2019]
  Afgelopen zomer konden we er niet om heen: de eikenprocessierups. Veel mensen hadden last van jeuk, luchtwegproblemen of zelfs ergere klachten. Als gevolg werd de rups massaal bestreden door ze weg te zuigen of te branden. Ook worden bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit is veel werk en kost een hoop geld. Kan het ook op andere manieren?
 • Al honderdvijftig groene schoolpleinen in Brabant
  [released on: 04/11/2019]
  Nu ligt het schoolplein van basisscholen de Bibit en de Sporckt en kinderopvang de Teddybeer in Tilburg nog vol met tegels. Deze worden vervangen door speelgroen, een moestuin en een modderkeuken. Het schoolplein is het honderdvijftigste groene schoolplein in Brabant. Het schoolplein wordt daardoor groener, avontuurlijker en spannender, en ook gezonder en beter bestand tegen klimaatverandering.
 • Binnenkort: symposium 'Current Themes in Ecology'
  [released on: 03/11/2019]
  Op 13 november vindt in Ede het halfjaarlijkse symposium 'Current themes in Ecology' plaats. Het thema is 'Biodiversity in Crisis - Perspectives on how to bend the curve'. Op deze dag, georganiseerd door de Netherlands Ecological Research Network (NERN) zullen verschillende sprekers het hebben over het wereldwijde verlies van biodiversiteit.
 • Over de traditionele rolverdeling bij grauwe kiekendieven
  [released on: 02/11/2019]
  Roofvogels kennen in het broedseizoen een traditionele rolverdeling tussen de seksen. Vrouwtjes broeden de eieren uit en verzorgen de jongen terwijl mannetjes voor het voedsel zorgen. Een voordeel van zo’n strikte taakverdeling is dat er geen conflicten ontstaan over de ouderzorg. Met behulp van GPS-loggers werd deze taakverdeling bij grauwe kiekendieven, in voor- en tegenspoed, onderzocht.
 • Actie in Gelderland voor de zadelsprinkhaan
  [released on: 01/11/2019]
  De zadelsprinkhaan is een bedreigde soort. Onderzoek in Gelderland geeft een alarmerend beeld: 63 procent van de populaties die in de periode 1980-1999 bekend waren, zijn verdwenen. Daarmee is momenteel nog maar één derde deel van de oorspronkelijke leefgebieden van de zadelsprinkhaan bezet. Actie voor deze kenmerkende soort van kruidenrijke droge heideterreinen is nu meer dan ooit noodzakelijk.
 • De ‘onbereikbare’ Noordpool
  [released on: 01/11/2019]
  De Noordpool: een ruig maar prachtig wit landschap, met veel sneeuw, ijs en temperaturen ver beneden het vriespunt. Een ongerept gebied waar fascinerende dieren leven, zoals de ijsbeer, de narwal en de walrus. We kennen de beelden, maar slechts enkelen zijn er ooit geweest. De Noordpool is immers ver weg en onbereikbaar, toch?
 • Inwonende bacteriën beschermen planten tegen infecties
  [released on: 01/11/2019]
  Micro-organismen die in plantenwortels leven, werken nauw samen met planten om hun groei en stressbestendigheid te vergroten. Een internationaal team geleid door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen UR laat dat deze week zien in het bekende wetenschappelijke tijdschrift Science.
 • Stikstof veroorzaakt sterke afname korstmossen Het gaat niet goed met korstmossen in bossen op de Utrechtse Heuvelrugde Utrechtse Heuvelrug
  [released on: 01/11/2019]
  Kenmerkende korstmossen op bomen in bossen op de Utrechtse Heuvelrug zijn sterk afgenomen. Dat blijkt uit de resultaten van het korstmossenmeetnet dat al sinds 1979 loopt in de provincie Utrecht. Het vroeger zo algemene Groot boerenkoolmos is volledig verdwenen uit de bossen tussen Baarn en Rhenen. In de plaats kwamen algemene soorten, zoals Gebogen schildmos, die ook op het platteland groeien.
 • 'We zijn trots op hoe we samen het bos konden redden'
  [released on: 31/10/2019]
  Het was overal in het nieuws in augustus en september: de enorme bosbranden in Zuid-Amerika. Vele duizenden hectares zijn verbrand en kostbare natuurgebieden werden verwoest. Honderden brandweermannen en boeren in Paraguay werkten dag en nacht om het vuur te bestrijden, met gevaar voor eigen leven. Hoe deden ze dat? En waarom zijn juist deze vleesproducenten zo verbonden met de natuur?
 • Nog steeds veel atalanta’s te zien
  [released on: 31/10/2019]
  Er zijn nog steeds veel atalanta’s in ons land; het is verreweg de meest waargenomen vlinder deze dagen. Voor een deel zullen ze nog wegtrekken naar het zuiden, maar ook zullen er exemplaren hier blijven. De afgelopen winters hebben veel vlinders het overleefd, maar als komende winter streng wordt, zullen vele atalanta's het niet redden.
 • Nieuwe vindplaats ernstig bedreigde Granaatbloemwasplaat
  [released on: 30/10/2019]
  De maanden september en oktober waren weer ouderwets goed voor veel bospaddenstoelen. Nu waarnemingen minder worden in de bossen wordt het weer tijd voor het open landschap, want het paddenstoelenseizoen is nog lang niet voorbij. Er zijn inmiddels prachtige vondsten gedaan op kleidijken in het noorden van ons land. Op Wieringen werd een nieuwe groeiplaats van de Granaatbloemwasplaat ontdekt.
 • Unieke natte natuur van de Korendijkse slikken in ere hersteld
  [released on: 30/10/2019]
  Het natuurgebied Korendijkse Slikken in de Hoeksche Waard heeft in 2019 een ware metamorfose ondergaan. Verbeteringen voor de natuur én het beleven daarvan maken het gebied aantrekkelijker voor dier én mens. Bijzondere plant- en diersoorten keren er terug en de bezoekers kunnen nu vanaf een nieuw wandelpad en kijkhut het gebied bewonderen. Op woensdag 23 oktober 2019 was de feestelijke opening.
 • Bijzonder bronnenbos gered van erosie
  [released on: 30/10/2019]
  In het Kastanjedal (bij het Gelderse Beek-Ubbergen) nam Geldersch Landschap & Kasteelen, in samenwerking met de Bosgroepen, afgelopen jaar ingrijpende herstelmaatregelen. Het dal herbergt een bijzonder bronnenbos dat steeds verder verdroogde door erosie en insnijding van de beek. Ingrijpen was hard nodig, maar vanwege de hoge grondwaterdruk en steile hellingen had dat wel wat voeten in aarde.
 • Belangrijke vogelgebieden in Nederland opnieuw in kaart gebracht
  [released on: 29/10/2019]
  Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben bijna twintig jaar na de laatste inventarisatie de belangrijke vogelgebieden van Nederland weer op een rij gezet. Het rapport 'Important Bird Areas in the Netherlands 2019', dat recentelijk werd gepubliceerd, identificeert meer dan honderd belangrijke vogelgebieden (IBAs) in Nederland, waaronder een groot aantal nieuwe gebieden.
 • Grutto stabiel in noorden Groene Hart
  [released on: 29/10/2019]
  In het agrarisch gebied tussen Utrecht, Nigtevecht, de Nieuwkoopse Plassen en Woerden is het aantal gruttopaartjes stabiel. Het collectief Rijn, Vecht en Venen heeft met financiële steun van de provincie Utrecht efficiënt weidevogelbeheer uitgevoerd. In het gebied is nu drie jaar op rij hetzelfde aantal grutto's geteld, terwijl de soort landelijk gezien achteruit gaat.
 • Bijvriendelijk bermbeheer in Brabant
  [released on: 28/10/2019]
  Goed nieuws voor de bij. Dertien gemeenten in West-Brabant stappen gezamenlijk over naar ecologisch wegbermbeheer. Dit betekent uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de honderd bijensoorten die in de streek voorkomen. De gemeenten ontvangen hiervoor elk een provinciale subsidie van €25.000,- uit de subsidieregeling ‘Leefgebied van de bij’.
 • De laatste dagvlinders
  [released on: 28/10/2019]
  Het loopt al tegen november en de vlindertijd lijkt al lang achter ons te liggen. Toch zijn er de afgelopen week nog meer dan vijftien soorten dagvlinders doorgegeven via de invoerportalen Waarneming en Telmee, sommige zelfs in forse aantallen. Naast soorten die als vlinder overwinteren, zijn er ook soorten die nog wegtrekken. Sommige vlinders proberen zich nog voor de winter voort te planten.
 • Vernieuwde Dwaalfilm voert langs 91 natuurgebieden
  [released on: 27/10/2019]
  Een inspirerende beeldvlucht langs Nederlands mooiste nieuwe natuurplekken. De vernieuwde Dwaalfilm laat je dwalen door 91 natuurgebieden in 327 minifilms. Nieuw zijn de haarscherpe HD-beelden, de snelle navigatie en de optimalisatie voor telefoon. Wat bleef is het aangenaam rustige, bijna poëtische karakter van de minifilms. En Dwaalfilm is gegroeid. Je kunt nu ook door het Waddengebied dwalen.
 • Gewicht DNA Nederlandse planten bepaald
  [released on: 26/10/2019]
  Voor het eerst is het gewicht van het DNA van 2360 verschillende Nederlandse plantensoorten bepaald. Daardoor weten we van 90% van de inheemse planten de grootte van het genoom. Bij ruim 1300 soorten was hier nog niks over bekend. Ben Zonneveld, verbonden aan Naturalis Biodiversity Center, hoopt op basis van deze informatie ook wijzigingen aan te brengen in de naamgeving van verschillende soorten.
 • Aanwas micro-algen en begrazing door schelpdieren in de Oosterschelde in evenwicht
  [released on: 26/10/2019]
  De draagkracht van het Oosterschelde ecosysteem voor schelpdieren staat momenteel niet onder druk, zo blijkt uit nieuw onderzoek door Wageningen Marine Research. Lokale voedselcondities en draagkracht-indicatoren wijzen erop dat de totale hoeveelheden schelpdieren, inclusief kweekmosselen, weinig effect hebben op de populaties micro-algen.
 • Terschellingse wulp zoekt de Spaanse zon op
  [released on: 25/10/2019]
  Een volwassen wulpenmannetje dat afgelopen voorjaar bij Oosterend op Terschelling werd geringd, zit nu in Spanje. Dat is tamelijk uniek, want Nederlandse wulpen komen doorgaans niet zo zuidelijk.
 • Wat te doen met minder schuwe wolven?
  [released on: 24/10/2019]
  De wolf is weer gevestigd in Nederland. In het najaar is de kans groot dat er nieuwe wolven naar Nederland komen. Doordat wolven slim zijn en zich gemakkelijk aanpassen, laten ze zeer uiteenlopend gedrag zien. Wat is nu normaal gedrag? Volgens het Large Carnivore Initiative for Europe is dit afhankelijk van omgevingsfactoren, individuele persoonlijkheid en individuele ervaringen van een wolf.
 • Klimaatstress voor vlinders: zorgen voor de toekomst
  [released on: 24/10/2019]
  Klimaatverandering gaat gepaard met toenemende extremen als droogte, maar ook hevige regen. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen we ermee omgaan? Voor de dagvlinders van drie provincies is de klimaatstress bepaald. Voor twee op de drie soorten zijn negatieve gevolgen van extreem weer vastgesteld. Het goede nieuws is dat er voor de meeste soorten ook maatregelen mogelijk zijn om dit op te vangen.
 • Roze stinkzwam massaal op buxusakkertje
  [released on: 24/10/2019]
  Roze stinkzwammen zijn niet echt zeldzaam, maar als ze in zeer grote aantallen worden gevonden is dat wel degelijk bijzonder. In Wesepe, even ten noorden van Deventer, werden er vele honderden aangetroffen op een wel heel bijzondere locatie, waar je alles behalve deze tere stinkzwammetjes zou verwachten.
 • Natuur terug op het Nederlandse strand
  [released on: 23/10/2019]
  De natuur op de Nederlandse stranden krijgt met de toekenning van het project ‘Het Groene Strand’ weer de aandacht die het verdient! De Postcode Loterij verraste LandschappenNL met de honorering van dit project met een bijdrage van ruim € 2,4 miljoen. Het Groene Strand van Nederland staat voor samen zorgen voor een natuurlijker strand vol leven.
 • Marente de Moor winnaar Jan Wolkers Prijs 2019
  [released on: 23/10/2019]
  De Jan Wolkers Prijs 2019, de prijs voor het beste natuurboek, gaat dit jaar naar het boek ‘Foon’ van Marente de Moor. Karina Wolkers reikte de prijs uit tijdens een live-uitzending van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels in museum De Lakenhal in Leiden. Foon, verschenen bij uitgeverij Querido, is een roman over een biologenechtpaar dat in de Russische bossen op elkaar is aangewezen.
 • Noodklok voor behoud van biodiversiteit in de Nederlandse Cariben
  [released on: 23/10/2019]
  Uit een alarmerend rapport, recentelijk uitgegeven door het Koninkrijk der Nederlanden, blijkt dat in de Nederlandse Cariben slechts vier van de twintig ‘Aichi biodiversiteitsdoelen’ van het internationale Biodiversiteitsverdrag zullen worden behaald. Dit benadrukt de toenemende noodzaak voor natuurbeheermaatregelen en actie in het Caribische deel van ons land.
 • Menselijke invloed hindert groei van koraalriffen rond Bonaire
  [released on: 22/10/2019]
  Koraalriffen in de Caraïben zijn sterk bedreigd. Gedetailleerde groeimetingen van het koraal rondom Bonaire door Wageningen Marine Research tonen voor het eerst duidelijk aan dat menselijke activiteiten op het land, zoals olieopslag en zoutwinning, zorgen voor achteruitgang van het rif. Tegelijkertijd blijkt binnen hetzelfde rifsysteem het koraal in de mariene reservaten juist relatief gezond.
 • Sierlijk duikende rotspelikanen
  [released on: 22/10/2019]
  Tuinvogels bekijkt u vanuit de luie stoel en bos- en weidevogels tijdens een zondagmiddagwandeling, maar voor sommige vogels moet u een - leuk - stapje extra doen. Zo ziet u jan-van-genten pas als u de golven van de Noordzee trotseert, want zij brengen hun hele leven op zee door.
 • Help op 2 november mee met wilgen knotten
  [released on: 21/10/2019]
  Aan de vooravond van het knotseizoen voor wilgen maakt Jan Kempers uit Nuenen tevreden de balans op. Er zijn in de directe omgeving meer knotwilgen bij gekomen, niet in het minst door de inzet van de Knotploeg IVN Nuenen. Jaarlijks ontdoet zijn team tussen de driehonderd en vijfhonderd bomen van hun kroon. Tegelijk constateert Jan dat de grens in zicht is. “We gaan aan ons eigen succes ten onder".
 • Herstel leefgebied grote vuurvlinder in De Wieden gestart
  [released on: 21/10/2019]
  Een flinke schep veengrond wordt verwijderd uit de oever van een sloot in De Wieden. Zo is vrijdag 11 oktober de officiële start gemaakt met een nieuw traject waarbij onder regie van de provincie Overijssel slootoevers van zowel particulieren als Vereniging Natuurmonumenten worden verbeterd voor allerlei bijzondere veensoorten, waaronder de grote vuurvlinder.
 • Wetenschappers en beleidsmakers komen samen om biodiversiteitsdata te bespreken
  [released on: 20/10/2019]
  In Leiden komen deze week meer dan 700 wetenschappers en beleidsmakers samen op de Biodiversity_Next conferentie. Zij willen op deze bijeenkomst eerste stappen zetten om een wereldwijde infrastructuur op te zetten om informatie over biodiversiteit uit te wisselen.
 • Parasitaire pissebedden in kreeften
  [released on: 20/10/2019]
  Behalve twee bekende veel gegeten zeekreeften, leven er in onze Noordzee nog andere kreeften. Vooral deze blijken een 'fanclub van aanhangers' te hebben: parasitaire pissebedden die zich aan ze vastklampen. Onlangs werd een nieuwe, mogelijk exotische fan aan deze club toegevoegd.
 • Nut en noodzaak van bescherming jonge aanplant tegen wildschade
  [released on: 19/10/2019]
  Een belangrijke factor voor het al dan niet slagen van bosverjonging is wildschade; oftewel de mate waarin herten, reeën, varkens, hazen, konijnen en ander wild de verjonging in het bos beschadigen. Welke manieren en middelen zijn er om te voorkomen dat de boompjes van de toekomst te grazen worden genomen? En hoe zou je kunnen komen tot een balans waarbij wildbescherming minder noodzakelijk is?
 • Kijk nu #Bodemprijs: mini-documentaireserie over natuurvriendelijke landbouw
  [released on: 19/10/2019]
  Het Wereld Natuur Fonds presenteert 'Bodemprijs': een video-serie over natuurvriendelijke landbouw. Met persoonlijke verhalen van boeren en onderzoekers. Het gaat over de kansen die zij zien voor boer én natuur om optimaal samen te werken. Maar ook over hoe moeilijk het is om dit in het huidige systeem te realiseren.
 • Hoe passen zonnevelden in ons landschap?
  [released on: 18/10/2019]
  Zonnevelden zijn noodzakelijk voor de energietransitie, maar doen ook een nieuwe ruimteclaim in ons overvolle landje. Ze hebben een grote invloed op het landschap. Om het gesprek over de inpassing in het landschap op gang te brengen, heeft de provincie Gelderland de ZonneWIJzer uitgebracht.
 • #Experiment #hamsterbeheer: gericht aangepast #agrarisch beheer nodig op elk graanperceel #Zuid-Limburg
  [released on: 18/10/2019]
  De achteruitgang van de Europese hamster of korenwolf is al jarenlang gaande en doet zich niet alleen in Nederland voor, maar in vrijwel alle leefgebieden in West- en inmiddels ook Midden-Europa. Vaststaat dat verandering in de agrarische praktijk een van de hoofdoorzaken is. Onderzoek naar de hamster vindt plaats in meerdere landen.
 • Opvallende resultaten paddenstoelenexcursies in Schoorl
  [released on: 17/10/2019]
  De extra paddenstoelenexcursies naar de duinen van de Baaknol te Schoorl van de afgelopen weken, trokken niet alleen veel geïnteresseerden, maar brachten ook nieuwe soorten paddenstoelen voor het gebied aan het licht. Belangrijk zijn de extra vindplaatsen van de zeldzame Geelroze vezeltruffel, maar ook de nieuwe vondsten van de Geelnetboleet en Smalsporige vaalhoed mogen er wezen.
 • Tijd om duisternis weer te erkennen als oerkwaliteit van leefomgeving
  [released on: 17/10/2019]
  Op 26 oktober organiseren Natuur en Milieufederaties voor de 15de keer de Nacht van de Nacht. Doel is om de hoeveelheid lichtvervuiling te verminderen en energie te besparen. Echte duisternis wordt steeds zeldzamer en elke generatie groeit op met minder sterren. Dat zien we ook op onze kaarten terug.
 • Toename verspreiding Beekrombout in beheergebied Waterschap Aa en Maas
  [released on: 17/10/2019]
  De Beekrombout was lange tijd een erg zeldzame soort in Nederland, maar heeft zich recent sterk uitgebreid. Ook in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas duikt hij op steeds meer plekken op. Het blijkt mogelijk om het leefgebied van Beekrombouten te herstellen en hij is in staat deze plekken weer te koloniseren.
 • Zonnepark veilige haven voor biodiversiteit
  [released on: 16/10/2019]
  Zonneparken kunnen een grote biodiversiteit herbergen. Dat blijkt uit onderzoek van Naturalis Biodiversity Center op een 39 hectare groot zonnepark op het terrein van Shell Moerdijk. Wetenschappers concluderen dat het zonnepark zowel voor planten als dieren een geschikte habitat is. Dit maakt goed ingerichte zonneparken naast een bron van duurzame energie ook een veilige haven voor biodiversiteit.
 • Rijke vochtige duinvalleien bij Hoek van Holland ontwikkelen zich goed
  [released on: 16/10/2019]
  De vochtige duinvalleien in de Van Dixhoorndriehoek hebben zich de afgelopen jaren prachtig ontwikkeld. De inspanningen hiervoor zijn niet voor niets geweest: de vegetatie en insecten, met name libellen, hebben sterk van deze ontwikkelingen geprofiteerd. Inmiddels zijn er vele zeldzame soorten te vinden. Aanvullende maatregelen moeten het gebied nu nog robuuster en vooral klimaatbestendiger maken.
 • Opnieuw dode vogels door usutuvirus in Nederland; nog onverklaarde daling meldingen dode merels
  [released on: 15/10/2019]
  Voor het 4e jaar op rij is het usutuvirus in Nederland vastgesteld. Net als in voorgaande jaren is het virus niet alleen bij wilde maar ook bij gehouden vogels aangetoond. Een opvallend verschil met voorgaande jaren is het lage aantal meldingen van dode merels. Het is niet duidelijk waarom dit gedaald is. Gaan er inderdaad minder merels dood of worden ze minder gemeld?
 • Bedreigde vlinder krijgt beter leefgebied
  [released on: 15/10/2019]
  Met subsidie van provincie Noord-Brabant maakt De Vlinderstichting zich hard voor het behoud van de sterk bedreigde bruine eikenpage. Er zijn inmiddels mooie resultaten geboekt, maar om de soort echt een toekomst te kunnen bieden is meer nodig: een groter leefgebied met meer nectaraanbod.
 • Waarom zwermende spreeuwen niet botsen
  [released on: 15/10/2019]
  U bent gaar en op weg naar huis, staat buiten op Utrecht Centraal, kijkt nietsvermoedend omhoog en… ziet plotsklaps een spreeuwenwolk door de lucht wervelen. Wat een show! Dat geeft de burger moed. Ze doen het natuurlijk niet voor ons, maar waarom wel? En knallen ze nooit tegen elkaar? Spreeuwen uit het oosten trekken nu weer massaal naar Nederland; ga naar buiten en bewonder hun voorstellingen!
 • Grauwe bandspanner: nieuwe nachtvlinder voor Nederland
  [released on: 14/10/2019]
  In de Vijlenerbossen in Zuid-Limburg is, in een lichtval, een grauwe bandspanner aangetroffen. Deze nachtvlinder was nog niet eerder in ons land gezien. De dichtstbijzijnde vliegplaatsen liggen op respectievelijk 45 en 30 kilometer in België en Duitsland.
 • Beschermingsplan zandhommel: ‘Panda van de Nederlandse Delta’
  [released on: 14/10/2019]
  Vroeger kwam de zandhommel verspreid over een groot deel van ons land voor, vooral in het agrarisch gebied. Tegenwoordig resteren er nog maar twee populaties: rond het Haringvliet, met name op het eiland Tiengemeten, en in de Noord-Brabantse Biesbosch. Om te voorkomen dat deze soort uit ons land verdwijnt, is er in opdracht van de provincie Zuid-Holland een beschermingsplan opgesteld.
 • Wilde paardenhoeven kussen Zeeuwse duinvallei tot leven
  [released on: 13/10/2019]
  In de duinen van natuurgebied Oranjezon in Zeeland, beheerd door Het Zeeuwse Landschap, is spectaculaire vestiging van herfstbitterling gevonden. Deze zeldzame plant gedijt in pootafdrukken en slipsporen van de wilde konikpaarden die in het gebied leven. Ook duizendguldenkruid blijkt volop te profiteren van de sporen van deze grote grazers.
 • Boomwurger gevonden in Lauwersmeergebied
  [released on: 12/10/2019]
  Afgelopen zomer is in het Lauwersmeergebied een Boomwurger aangetroffen. Deze oorspronkelijk uit Oost-Azië afkomstige klimplant wordt in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland als een invasieve exoot beschouwd. Dankzij snelle herkenning en optreden van de boswachter is voorkomen dat deze exoot zich verder kan verspreiden in het gebied.
 • Koe in de wei, spreeuw blij
  [released on: 11/10/2019]
  De achteruitgang van spreeuwen in Europa trekt recent veel aandacht. Daarbij valt op dat in Oost-Europa de spreeuw juist iets toeneemt. Het permanent beweiden van grasland speelt een grote rol hierin, zo beschrijft een Europees consortium van onderzoekers deze maand in het tijdschrift Ornis Fennica. Nederlandse broedvogeltellingen (BMP) werden meegenomen in het onderzoek.
 • Bukharaherten uitgezet in natuurreservaat in Kazachstan voor tijgerproject
  [released on: 11/10/2019]
  Na meer dan honderd jaar lopen er weer vijf Afghaanse edelherten in het Ili-Balkhash natuurreservaat in Kazachstan. Het is de bedoeling dat er de komende jaren honderden Afghaanse edelherten uitgezet worden. Het is een belangrijke stap in het WWF-programma om de tijger terug te brengen in Kazachstan. De herten, ook wel ‘Bukharaherten’ genoemd, zijn daarbij als prooidier een essentiële schakel.
 • #Eekhoorns druk met het aanleggen van voedselvoorraden
  [released on: 10/10/2019]
  Voor eekhoorns zijn de herfstmaanden erg druk. Naast de gebruikelijke activiteiten als eten, hun vacht onderhouden, hun leefgebied tegen ongenode gasten beschermen en hun nest onderhouden en bouwen, moeten de dieren nu ook voedsel verzamelen om de winter door te komen. Eekhoorns houden namelijk geen winterslaap.
 • Veel rupsen kaasjeskruiddikkopje in Zeeuws-Vlaanderen
  [released on: 10/10/2019]
  Het kaasjeskruiddikkopje plant zich sinds 2009 weer voort in Nederland, en breidt zich dankzij klimaatverandering hard uit. Vanaf 2018 is hij officieel als standvlinder in ons land bijgeschreven. De eerste tien jaar werd hij voornamelijk in Zuid-Limburg waargenomen; in 2018 is de soort ook in Zeeuws-Vlaanderen ontdekt. Dit najaar zijn er daar al vele tientallen rupsen gevonden.
 • Met veel regen begint oktober op veel plaatsen goed voor de paddenstoelen
  [released on: 09/10/2019]
  Het is in het herfstbos momenteel zo gek nog niet, want tijdens paddenstoelenexcursies worden flink wat paddenstoelen gerapporteerd. Vooral in het westen van het land is veel regen gevallen. Er wordt gezegd dat in het binnenland de gevolgen van de droogte van de afgelopen zomers nog steeds merkbaar zijn, omdat er minder paddenstoelen tevoorschijn komen. De tijd zal het leren.
 • Nijmeegse tentoonstelling ‘Waal Onder’ in trek
  [released on: 09/10/2019]
  De familietentoonstelling ‘Waal Onder’ heeft sinds de opening al duizenden bezoekers naar museum De Bastei in Nijmegen getrokken. ‘Waal Onder’ brengt het leven van maar liefst veertig soorten inheemse vissen in beeld, waarvan twaalf trekvissen. Het leven in de Nederlandse rivieren blijkt veel gevarieerder en rijker dan je op het eerste gezicht zou denken.
 • Spreeuw op één bij vogelteldag
  [released on: 08/10/2019]
  Tijdens de internationale vogelteldag de Euro Birdwatch, afgelopen zaterdag, is de spreeuw het vaakst geteld. In totaal vlogen er 159.905 spreeuwen over ons land. De kolgans eindigde op de tweede plaats, gevolgd door de vink. In heel Europa gingen vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen.
 • Woon jij in Noord-Brabant en wil je meer leren over het monitoren van de plaatselijke #visstand en #waterplanten? Ga dan mee met een #excursie! @RAVON @FLORONNederland @Brabant @aaenmaas @wddommel @brabantsedelta
  [released on: 08/10/2019]
  Woon jij in Noord-Brabant en wil je meer leren over het monitoren van de plaatselijke visstand en waterplanten? Meld je dan aan voor een van de excursies, georganiseerd vanuit het Waarnemersnetwerk Noord-Brabant. Ook in het najaar van 2019 vinden er weer leuke activiteiten plaats.
 • Wisentenvacht geliefd als nestmateriaal @PWNwaternatuur @ARKNatuur
  [released on: 08/10/2019]
  In het Nationaal Pak Zuid-Kennemerland wordt sinds 2013 onderzoek gedaan naar nestbouw en -succes van diverse soorten broedvogels. Hierbij werd een opvallende ontdekking gedaan over het verschil in gebruikt nestmateriaal tussen de Kennemerduinen en het wisentengebied Kraansvlak.
 • Geen kunstmest en insecticiden, maar lieveheersbeestjes en wormen
  [released on: 07/10/2019]
  Wat kunnen wormen, sluipwespen, galmuggen en lieveheersbeestjes betekenen voor de landbouw? Om een antwoord op die vraag te krijgen, participeert de provincie Noord-Brabant in het FABulous Farmers-project. Via natuurlijke plaagbestrijding en het stimuleren van het bodemleven worden de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en de biodiversiteit in het agrarische gebied gestimuleerd.
 • #Herfst komt laat op gang; vergelijk de #GrowApp foto’s en maak zelf ook een timelapse-video van het verloop van de herfst en doe mee aan onderzoek @wur @GLOBENederland
  [released on: 07/10/2019]
  Met de GrowApp timelapse-video’s wordt duidelijk dat de herfst van 2019 later dan de voorgaande twee jaar op gang komt. De herfstkleuring begint wel eerder dan in het zeer late 2016. De komende dagen en weken verkleurt Nederland. Help ook het verloop van de herfst in je tuin en straat met de GrowApp in beeld te brengen.
 • Klimop fantastische voedselbron voor insecten
  [released on: 07/10/2019]
  Er zijn mensen die een hekel hebben aan klimop en vinden dat deze veel te veel wordt gebruikt in tuinen en openbaar groen. Insecten zijn er echter groot fan van, want zo laat in het jaar is er niet veel nectar en stuifmeel te vinden. Wil je nu dan ook vlinders, zweefvliegen en bijen zien, dan moet je bij de klimop zijn.
 • Natuurinclusief bouwen, het nieuwe normaal in Overijssel
  [released on: 06/10/2019]
  Natuurinclusief bouwen: je hoort het gelukkig steeds vaker, maar het is nog lang niet de norm. Daar willen Natuur en Milieu Overijssel, de Provincie Overijssel en Vogelbescherming Nederland verandering in brengen. Dit doen we onder andere door een netwerk van groene vrijwilligers op te zetten, dat projectontwikkelaars kan helpen hun bouwprojecten natuurinclusief te maken.
 • Waarom sommige bomen de overhand krijgen in tropische regenwouden
  [released on: 06/10/2019]
  Tropische regenwouden zijn biodiversiteitshotspots bij uitstek, maar er zijn plekken waar een enkele boomsoort de overhand krijgt. Onderzoekers van onder andere Naturalis Biodiversity Center hebben ontdekt wat de oorzaak is van deze zogenaamde monodominantie. Alleen bomen die scheuten uit hun wortels kunnen laten groeien krijgen de overhand, zo schrijven ze in Scientific Reports.
 • Bosbranden in Indonesië, Rusland, Bolivia en Paraguay laten zich niet bestrijden
  [released on: 06/10/2019]
  "De wereld staat in brand", zo meldden verschillende organisaties waaronder WNF enkele weken geleden. Helaas is deze ernstige situatie nog niet voorbij. In verschillende landen over de hele wereld grijpen de vlammen nog steeds om zich heen en worden de leefgebieden van mensen en dieren bedreigd. Duizenden brandweermensen en vrijwilligers strijden tegen het vuur. Teken de petitie tegen ontbossing.
 • PWN partner van Nature Today
  [released on: 05/10/2019]
  PWN is sinds deze maand partner van Nature Today. En daar zijn we blij mee! Maar om te beginnen: wie is PWN eigenlijk?
 • Reddingsoperatie voor zeldzame bosplant ‘knikkend nagelkruid’
  [released on: 05/10/2019]
  Knikkend nagelkruid is een zeer zeldzame, kwetsbare plantensoort die op de Rode Lijst staat. Er is nog slechts een handjevol natuurlijke populaties te vinden in Nederland. De Bosgroepen, WUR en FLORON werken samen met Staatsbosbeheer aan een herstelprogramma voor de plant, om verdere achteruitgang en het verdwijnen van de soort te voorkomen.
 • Grote open dag NIOO op 5 oktober
  [released on: 04/10/2019]
  Maar eens in de drie jaar kan het: rondkijken op het hele onderzoeksterrein van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Op zaterdag 5 oktober zijn er zo’n veertig activiteiten en kan je bijna alle onderzoekers het hemd van het lijf vragen. Bijvoorbeeld over de natuur van, en voor, de toekomst.
 • Vierhonderd hectare Gelderse natuurgrond krijgt nieuwe eigenaar
  [released on: 04/10/2019]
  Bijna vierhonderd hectare Gelderse natuurgrond wisselt van eigenaar en beheerder. Dat is het resultaat van de Gelderse grondruil. Half mei plaatsten Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland de grond op het openbare platform Grondruilgelderland.nl. In totaal waren er 287 inschrijvingen. Deze week zijn 118 kavels gegund; tweederde van de aangeboden grond krijgt een andere eigenaar.
 • Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders
  [released on: 04/10/2019]
  Veertien Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties reageren in een open brief op de stikstofcrisis. Er is een probleem, maar nu is ook het moment om samen te werken aan een oplossing.
 • Kansen voor bomen: de longen van de aarde
  [released on: 03/10/2019]
  Bomen zijn de longen van de aarde. Ze nemen CO2 op, stoten zuurstof uit en dragen bij aan de gezondheid van mens en dier. Waar staan in Nederland de meeste bomen en waar zijn nog kansen om meer bomen te plaatsen?
 • Natuurgebied Overlangbroek in ere hersteld
  [released on: 03/10/2019]
  Bij Overlangbroek (UT) ligt een bijzonder natuurgebied: een vochtig rivierbos met voornamelijk essenbomen. Om het bos en de leefomgeving van de zeldzame dier- en plantensoorten die zich hier thuis voelen te behouden, is het belangrijk dat het bos vochtig blijft. Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht hebben ervoor gezorgd dat het bos in ere is hersteld.
 • Grote zwermen kleine mestkevertjes in de lucht en op gevels
  [released on: 03/10/2019]
  In delen van Nederland en België worden meldingen gedaan van vliegenzwermen en/of grote aantallen insecten die over de gevels lopen. Het blijkt om kleine mestkevers van het geslacht Aphodius te gaan. Deze mestkevers houden vooral van paardenmest. Het is nog onduidelijk waarom er dit jaar zoveel van deze mestkevertjes rondvliegen. Mogelijk spelen de bijzondere weersomstandigheden een rol.
 • Kadeni-stofuil breidt uit naar het Noorden
  [released on: 03/10/2019]
  De laatste jaren worden enkele trekvlinders onder de nachtvlinders steeds vaker gemeld. De Kadeni-stofuil is daar een voorbeeld van. Sinds de eerste bevestigde waarneming in Nederland in 2007 in Zeeuws-Vlaanderen, zijn er al meer dan vierhonderd meldingen uit ons land, vooral in het najaar.
 • Vijfde editie Wildlife Film Festival boordevol prachtige natuurfilms
  [released on: 02/10/2019]
  De mooiste nieuwe wildlifedocumentaires ziet u tijdens het Wildlife Film Festival, van 30 oktober t/m 3 november 2019 in filmtheater Cinerama in Rotterdam. Het festival pakt deze vijfde editie flink uit, met ruim honderd vertoningen van de meest bijzondere, spraakmakende en prachtige natuurfilms van makers uit binnen- en buitenland. De provincie Zuid-Holland is hoofdpartner van het festival.
 • Zeldzaam Moerastrechtertje teruggevonden
  [released on: 02/10/2019]
  In een nat schraalland in de Meppelerdieplanden (Noordoost-Overijssel) is het zeer zeldzame Moerastrechtertje gevonden. Dit is de derde vondst ooit in Nederland en ook in het buitenland wordt dit paddenstoeltje slechts zelden waargenomen.
 • ANB: Wolvin Naya slachtoffer stroperij
  [released on: 01/10/2019]
  De wolvin die rond de jaarwisseling van 2017-2018 met een GPS-zender door Nederland liep is spoorloos. Waarschijnlijk is deze wolvin het slachtoffer geworden van stroperij, zo bericht het Belgische Agentschap Natuur en Bos. Ook het lot van een aantal wolven die sinds 2015 in Nederland zijn gesignaleerd is onbekend.
 • Miljoenen vogels boven Nederland
  [released on: 01/10/2019]
  Begin oktober is de vogeltrek op zijn hoogtepunt. Miljoenen vogels vliegen over Nederland heen, het is een van de meest spectaculaire natuurfenomenen. Op zaterdag 5 oktober aanstaande vindt daarom de jaarlijkse internationale trekvogelteldag, de Euro Birdwatch, plaats. Tienduizenden liefhebbers in heel Europa trekken deze dag naar buiten om de trekvogels te tellen.
 • Uitzonderlijk hoge aantallen gaaien tijdens invasiejaar
  [released on: 01/10/2019]
  2019 is een invasiejaar voor gaaien. Op drie achtereenvolgende dagen werden op telposten bij Doesburg, Amersfoort en Rhenen uitzonderlijke aantallen van rond de 2000 exemplaren geturfd, veroorzaakt door een combinatie van een succesvol broedseizoen en voedseltekort. In eerdere invasiejaren lagen de maxima rond de 1000. Het is nu de vraag of de vogels zullen doorstoten naar de kust.
 • De zeldzame beekprik terug in de Reusel
  [released on: 30/09/2019]
  De beekprik is een zeldzame en bedreigde beekbewoner. Om het behoud van de soort in Noord-Brabant veilig te stellen, is RAVON met subsidie van de provincie Noord-Brabant enkele jaren geleden gestart met het herintroduceren van de beekprik in de Reusel in Noord-Brabant. Inmiddels is het project afgerond, met hoopgevend resultaat.
 • De Quiz – nooit meer Nu.nl kijken
  [released on: 30/09/2019]
  Je kent het wel, je bent even verveeld achter je computer en voor de afleiding bekijk je Nu.nl voor het laatste nieuws. Dat is niet langer nodig. Want vanaf nu vul je verloren ogenblikken met het spelen van De Quiz. Hoe goed ken je je nachtvlinders, vogels en libellen? En weet je het verschil wel tussen een berkenspitsmuis en de hazelmuis?
 • Minder vlinders door stikstof
  [released on: 30/09/2019]
  Het is volop in het nieuws. Stikstof daalt neer in bermen, parken en natuurgebieden en zorgt voor een groot verlies aan biodiversiteit. De Commissie Remkes heeft gesignaleerd dat er behoefte is aan betere monitoring van deze veranderingen. Daarmee kan ook herstel van biodiversiteit bij afname van de stikstofbelasting in beeld worden gebracht. Voor vlinders zijn er al veel gegevens voorhanden.
 • Dood doet Veluwse natuur leven
  [released on: 29/09/2019]
  Onder de naam ‘Dood doet Leven’ besteden natuurorganisaties aandacht aan de rol van (grote) dode dieren in onze natuur en daarmee aan die van aaseters. Ook op de Veluwe zorgen fauna- en terreinbeheerders voor kadavers als onderdeel van de natuur.
 • Nieuwe partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel maken zich hard voor een biodiverse toekomst
  [released on: 28/09/2019]
  Een brede maatschappelijke coalitie voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Daar tekenden 25 nieuwe partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor. Geen loze krabbel, want partners van het Deltaplan committeren zich aan positieve actie voor het herstel van biodiversiteit. Concrete plannen, waarvan niet alleen de natuur, maar ook de betrokken partijen beter worden.
 • Je omgeving in kaart brengen, inheemse kennis en een vogelatlas: nuttige inzichten in burgerwetenschap en natuurbehoud
  [released on: 28/09/2019]
  Wetenschap... Bij het woord denk je misschien aan professoren met dikke brillenglazen en witte jassen, of grote universiteitsgebouwen. Lange tijd klopte deze associatie. Er is echter een nieuwe vorm van wetenschap in opkomst, gebaseerd op burgers in het veld die data verzamelen - zonder universitair diploma. Wat is deze zogenaamde burgerwetenschap precies? En hoe kunnen we er gebruik van maken?
 • Topjaar voor Grauwe Klauwier
  [released on: 27/09/2019]
  De Grauwe Klauwier heeft zich dit jaar verder uitgebreid in Nederland. Gesteund door het droge, warme zomerweer is er sprake van een hoog broedsucces en veel terugkerende jongen van vorig jaar. In het Bargerveen werden circa 65 broedparen vastgesteld. Dit is een toename van ongeveer 20 procent ten opzichte van de voorgaande jaren en het hoogste aantal broedparen sinds 2001.
 • Reptielen in de crèche
  [released on: 27/09/2019]
  Van alle Nederlandse reptielen zijn in september tot ver in oktober jonge dieren te vinden. September en de eerste helft van oktober zijn de optimale periode voor het waarnemen van pasgeboren jonge slangen en hagedissen uit het bouwjaar 2019.
 • Bijzondere champignonparasolzwammen langs laantje in Heilooërbos
  [released on: 27/09/2019]
  Tijdens een paddenstoelenexcursie van Paddenstoelenstudiegroep 'De Noordkop' naar het Heilooërbos bij Alkmaar afgelopen zaterdag, werd de zeldzame Kristalchampignonparasol gevonden. De locatie van de vondst is een humusrijke berm van een laantje waar vrijwel elk jaar zeldzame champignonparasolzwammen worden gevonden.
 • Bodemdierendagen: onze onbekende 'onderburen' hebben aandacht en kennis nodig
  [released on: 26/09/2019]
  Welke belangrijke bodemdieren leven er ongezien in je eigen tuin? Of in het park om de hoek, op het balkon, groene dak en schoolplein? Ga op bodemdierensafari tijdens de speciale 5e editie van de Bodemdierendagen. Van donderdag 26 september t/m zondag 6 oktober kan iedereen weer bijdragen aan dit landelijke onderzoek. Omdat het feest is, krijg je daar een cadeautje van de bodemdieren voor terug!
 • Het is uilentijd
  [released on: 26/09/2019]
  De herfst is uilentijd. Als je nu en de komende weken op zoek gaat naar nachtvlinders, dan kun je flink wat uilen te zien krijgen. Er is een aantal algemene soorten die alleen of met name in september en oktober vliegt. Ook zijn er al winteruilen actief. Je krijgt uilen het best te zien door met een lamp en laken of een lichtval te werken, of door te stropen.
 • Recordaantal #egels tijdens #Egelweekend 2019
  [released on: 26/09/2019]
  Vorig weekend vond een succesvolle tiende editie van het Egelweekend plaats. Een recordaantal van 2088 egels werden geteld: 1385 in tuinen en 703 daarbuiten. De meeste waarnemingen kwamen uit Friesland. Het recordaantal betekent niet direct dat de egelpopulatie weer groeit, na de matige afname over de voorgaande jaren. De Egelwerkgroep hoopt hier later dit jaar meer over te kunnen zeggen.
 • Opinie stikstof: wat kan er wel?
  [released on: 25/09/2019]
  Vanavond komt de Commissie Remkes met een lang verwacht advies over de aanpak van de stikstofproblematiek. De afgelopen dagen wordt het debat vooral gedomineerd door wat er niet kan. Maar wat kan er wél? Een juiste aanpak biedt veel kansen voor duurzame economische ontwikkeling, die zowel natuur als onze gezondheid ten goede komt, zegt het Wereld Natuur Fonds.
 • Vogeltrek kijken? Zo plan je het
  [released on: 25/09/2019]
  Het blijft vaak een beetje een stiekem gebeuren, toch is de halfjaarlijkse vogeltrek een volksverhuizing die z’n weerga niet kent. In dit stuk geven we tips hoe je elk weertype tot je bondgenoot kunt maken om veel trekvogels te zien. Op één enkele dag kunnen meer dan anderhalf miljoen vogels door Nederland passeren. Een goede kijkplek maakt het verschil.
 • Aanpak verwachte overlast #eikenprocessierups 2020 in de steigers
  [released on: 25/09/2019]
  Deze zomer gingen duizenden mensen met eikenprocessierupsklachten naar de huisarts. Volgend jaar verwachten we op basis van de vlinderdichtheid veel overlast. De minister van LNV heeft besloten om een Kennisplatform Processierups op te richten. Vandaag bespreken 500 professionals hoe de overlast beperkt kan worden. Een update van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups is vandaag verschenen.
 • ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’ helpt bij maken van weloverwogen bosbeheerkeuzes
  [released on: 25/09/2019]
  Bestrijden, uitfaseren of integreren en gelijktijdig het bos weerbaarder maken? Belangrijke vragen die boseigenaren en bosbeheerders zichzelf stellen als het gaat om de Amerikaanse vogelkers. Welke beheerkeuzes passen bij welk terreindoel? De nieuw ontwikkelde ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’ biedt handvatten die helpen om met deze ‘nieuwe’ boomsoort om te gaan.
 • Een paddenstoelenkenner vertelt
  [released on: 24/09/2019]
  Eigenlijk was Ad Smits (73) voorbestemd om pater te worden. Maar na drie jaar op het seminarie in Boxtel, doofde voor hem het heilig vuur. Via de muloschool schopte hij het tot manager bij de Belastingdienst. Zijn passie voor de natuur heeft hij nooit losgelaten. Al 28 jaar is hij natuurgids.
 • Unieke akkerflora terug op Landgoed Haarzuilens
  [released on: 24/09/2019]
  Op het Landgoed Haarzuilens in Utrecht zijn zeldzame akkerplanten en karakteristieke vogelsoorten zoals de kievit terug, dankzij een samenwerking van Natuurmonumenten en de provincie Utrecht. Ecoloog Tim van den Broek: “Er staan hier dertig karakteristieke akkerplanten, waaronder de kleine wolfsmelk, naaldenkervel en akkerboterbloem. Zoveel soorten bij elkaar vind je bijna nergens in Nederland!"
 • Sterke afname van insecten in Nederland bevestigd
  [released on: 24/09/2019]
  In 2018 bracht Natuurmonumenten naar buiten dat de sterke achteruitgang van insecten, bekend uit Duitsland, ook in Nederland aan de orde is. Nieuwe analyses van de gegevens uit de Kaaistoep en Wijster geven meer inzicht in de ecologische groepen die het meest achteruitgaan. De resultaten zijn recent gepubliceerd in een artikel in het internationale tijdschrift Insect Conservation and Diversity.
 • Vijf vragen en antwoorden over de stikstofproblematiek
  [released on: 23/09/2019]
  In mei 2019 oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – een overheidsprogramma om de schadelijke effecten van stikstof te beperken – niet voldoet. Sinds die tijd beheerst stikstof vrijwel dagelijks het nieuws. Wat is het probleem en wat zijn mogelijke oplossingen? Vijf vragen en antwoorden.
 • Is nachtvlinderen slecht voor je gezondheid?
  [released on: 23/09/2019]
  Het kijken naar nachtvlinders wordt steeds populairder. Veelgebruikte methodes zijn het vangen van nachtvlinders met lichtvallen of ze aantrekken met een lamp en laken. In beide gevallen worden lampen gebruikt die veel UV uitstralen, dit is namelijk het deel van het spectrum dat het best nachtvlinders aantrekt. Maar UV is toch schadelijk?
 • Opnieuw reuzenteek aangetroffen, nu in Wageningen
  [released on: 23/09/2019]
  Op 20 september is er een hyalommateek, een reuzenteek, op een pony in Wageningen aangetroffen. Er zijn dit jaar inmiddels al enkele vondsten van de hyalommateek bij de NVWA gemeld vanuit verschillende provincies in Nederland. Niet alle grote teken die aangetroffen worden, zijn automatisch reuzenteken. Volgezogen volwassen Nederlandse teken zijn ook fors.
 • Van open riool naar gedeeld belang: waterkwaliteit in steden
  [released on: 22/09/2019]
  Vijvers en andere stadswateren werden lang gezien als een soort open riool. Intussen weten we dat het zeer waardevolle ecosystemen zijn, maar de waterkwaliteit is vaak bedroevend. Om de oorzaken te doorgronden én om er iets aan te doen, schakelen onderzoekers van het NIOO en andere organisaties 'citizen scientists' in.
 • Innovatieve vispassage sluitstuk van ecologische verbinding
  [released on: 22/09/2019]
  Op 28 september wordt een vistrap geopend in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel. Deze vistrap is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel weggenomen, zodat vissen nu ongehinderd tot in Duitsland kunnen zwemmen.
 • Miljoenen bomen aan te planten; de 10e Rassenlijst vertelt waar ze vandaan moeten komen
  [released on: 22/09/2019]
  De komende jaren worden miljoenen nieuwe bomen en struiken aangeplant in bos en openbaar groen. Maar welke bomen kun je waar planten als je rekening wilt houden met biodiversiteit, houtproductie en de recreatieve waarde? Met de volledig geactualiseerde 10e editie van de Rassenlijst Bomen is van 85 soorten bomen en struiken te bepalen waar je ze het beste vandaan kunt halen.
 • Nieuwe landnaaktslak en de droogte
  [released on: 22/09/2019]
  Landslakken en droogte gaan niet goed samen. Maar hoe zit het dan met geïmporteerde zuidelijke slakken, die droogte gewend zijn? Kunnen die makkelijker bij ons 'aanslaan'? Misschien helpt een dit voorjaar in ons land ontdekte naaktslak deze vraag te beantwoorden.
 • Bescherming van vleermuizen op Bonaire afhankelijk van bescherming grotten
  [released on: 21/09/2019]
  Bonaire herbergt ongeveer tweehonderd grotten. Deze grotten zijn cruciaal voor verschillende belangrijke diersoorten, met name vijf soorten van de enige inheemse landzoogdieren van Bonaire, de vleermuizen. Het Bonaire Caves and Karst Nature Reserve is een lopend project dat gericht is op het duurzaam gebruik en de bescherming van het grottensysteem van Bonaire.
 • Frans paddengrensgebied blijft stabiel
  [released on: 21/09/2019]
  De grens tussen twee verschillende soorten padden in Frankrijk lijkt zich niet te verplaatsen. Genetisch onderzoek door wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center laat zien dat er, ondanks grote genetische uitwisseling tussen de twee soorten, een stabiel grensgebied lijkt te zijn.
 • Limburgs industrieterrein omgetoverd tot natuurjuweel
  [released on: 21/09/2019]
  Midden in het Limburgse natuurgebied de Kruispeel lag straalbedrijf Cuijpers. Pogingen om het bedrijfscomplex te verhuizen mislukten steeds. Maar nu ligt er op het voormalige industrieterrein een prachtig natuurgebied van 30 hectare. Met een slimme manier om grond te saneren wist ARK samen met rentmeester Van Soest het proces los te trekken. Zo kon een essentiële natuurverbinding worden hersteld.
 • Cursus Kleurkeur: (berm)beheer voor biodiversiteit
  [released on: 20/09/2019]
  Hoe kun je je bermen beheren en er ook veel vlinders hebben? Hoe pak je natuurvriendelijk bermbeheer aan? Waar moet je op letten als je op de trekker zit? Wat zijn bewezen effectieve maatregelen om in te zetten? Wat kan Kleurkeur voor jou betekenen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de cursus ‘Kleurkeur – basis’, gegeven door deskundige cursusleiders van De Vlinderstichting.
 • Verbeteren van luchtkwaliteit leidt altijd tot gezondheidswinst
  [released on: 20/09/2019]
  Onlangs deden het Longfonds, zorgverleners en wetenschappers een dringende oproep aan de Tweede Kamer. De boodschap van deze oproep was meer ambitie en effectievere maatregelen om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren. Wat zien wij op onze geactualiseerde luchtkaarten en hoe kun je de Atlas gebruiken voor een schonere lucht?
 • #Dwarsdijkerveld: van agrarische grond naar beschermd natuurgebied @ProvUtrecht
  [released on: 20/09/2019]
  De eigenaren van landgoed Dwarsdijkerveld in Tienhoven gaven de agrarische bestemming van hun 3,2 hectare grond op en beheren het nu als Natura 2000-gebied. Er zijn verschillende wandelpaden in de buurt te vinden om deze nieuwe natuur met eigen ogen te bekijken.
 • Steun de tweede #Atlas van de Europese #zoogdieren
  [released on: 19/09/2019]
  Europa kent een enorme verscheidenheid aan zoogdieren: van de grote rosse vleermuis in Oost-Europa tot de ijsbeer op de Noordpool. In 1999 is de verspreiding van Europese zoogdieren vastgelegd in ‘The Atlas of European Mammals’. De kennis over Europese zoogdieren is sindsdien spectaculair toegenomen. Onderzoekers en liefhebbers uit heel Europa hebben besloten om een vernieuwde atlas te maken.
 • Oranje luzernevlinder meest gemelde vlinder!
  [released on: 19/09/2019]
  De oranje luzernevlinder is een trekvlinder die ieder jaar, maar wel in wisselende aantallen, naar Nederland komt. Ze planten zich hier voort en de nakomelingen trekken aan het einde van het jaar weer terug naar het zuiden. Op dit moment zijn er erg veel oranje luzernevlinders hier. Afgelopen weekend was het zelfs de meest gemelde vlinder.
 • Landschappen lezen met de LESA
  [released on: 18/09/2019]
  Wateroverlast, verdroging, bodemverzuring, mineralengebrek, verlies van planten en dieren, ziekten en plagen bij bomen, verlies van identiteit door vervlakking van landschappelijk erfgoed; voorbeelden van landschappelijke uitdagingen waarvoor we soms terug moeten naar de bron, en een landschap goed moeten 'lezen' om een oplossing te vinden. Een landschapsecologische systeemanalyse helpt daarbij.
 • Roodborstjes op vakantie
  [released on: 18/09/2019]
  Voor de meeste mensen zit het er weer op, maar voor de vogels is hij net begonnen: de vakantie. De vogeltrek is alweer enkele weken onderweg. In Nederland kun je het roodborstje het hele jaar rond zien. Toch is het roodborstje wel degelijk een trekvogel. Hoe zit dat dan precies?
 • Reuzendikhoed: groot, groter, grootst
  [released on: 18/09/2019]
  Reuzendikhoeden, giganten van tweemaal de normale doorsnede, worden gevonden langs de IJssel tegenover Deventer. Dit is het tweede jaar op rij dat deze dikhoed er wordt aangetroffen. Het is een zeldzame soort, ernstig bedreigd en slechts in 18 atlasblokken gevonden. Hij groeit in graslanden op licht kalkrijke gronden, verspreid over heel Nederland. Als je hem vindt, gaat er wel wat door je heen.
 • Nederlandse bermen kleuren geel
  [released on: 17/09/2019]
  Menig berm kleurt momenteel geel door onder andere Bezemkruiskruid en de wilde variant van Pastinaak. Beide soorten lijken dit jaar in grotere aantallen te verschijnen dan eerdere jaren. Vermoedelijk profiteren ze van de warmte en droogte van afgelopen twee jaar, waardoor veel grassen in bermen afstierven. Hierdoor is er meer plek gekomen voor kruiden die meer droogtebestendig zijn.
 • Grote verschillen in soortenkennis bij volwassenen en kinderen
  [released on: 17/09/2019]
  Onderzoekers vonden bij een aantal groepen Nederlanders grote verschillen in soortenkennis van inheemse dieren. Basisscholieren, volwassenen en biologie-professionals herkenden uit 27 soorten bijna alle zoogdieren, maar vogels en insecten bleken niet bij iedereen bekend. Beperkte soortenkennis kan grote gevolgen hebben voor de aandacht voor biodiversiteit in Nederland
 • Slapende vogels in een kale nestkast
  [released on: 17/09/2019]
  Buiten slapen is niet erg behaaglijk in de herfst en winter. Vogels nemen hun maatregelen om dat te verdragen, maar wij kunnen ze een handje helpen door nu nestkasten schoon te maken of een nieuwe op te hangen.
 • Brabantse heksenboom boom van het jaar?
  [released on: 17/09/2019]
  Een bijzondere boom met een spannend, bijzonder verhaal. Dat is de heksenboom van Zwarte Kaat in het Brabantse Bladel. De boom dingt namens Noord-Brabant mee voor de titel ‘Boom van het Jaar’.
 • In memoriam: Frater Willibrordus, een markante waarnemer van De Natuurkalender
  [released on: 16/09/2019]
  Op 11 september 2019 overleed Frater Willibrordus. Jarenlang was hij op zondagochtend met een bijdrage aan de Fenolijn te horen in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO1. Hij genoot van de natuur en was in staat om anderen te inspireren en te enthousiasmeren om naar de natuur te kijken. Frater Willibrordus heeft ook vele duizenden fenologische waarnemingen gedaan aan honderden plantensoorten.
 • Provincie legt vispassage aan in Groot Mijdrecht
  [released on: 16/09/2019]
  Goed nieuws uit de polder Groot Mijdrecht Noord-Oost: er zijn genoeg broedende vogelparen gespot bij de laatste broedvogelmonitoring. De aanleg van een vispassage is de kroon op het werk bij de ontwikkeling van dit 17 hectare grote moeras tussen Utrecht en Amsterdam. Aangetrokken door een ‘lokstroom’ in het water, zwemmen stekelbaarzen – voedsel voor moerasvogels - door de sluis het moeras in.
 • Wisselend beeld witjes na hete, droge zomer 2018
  [released on: 16/09/2019]
  We zien dit jaar opvallende verschillen in het voorkomen van de vier soorten ‘witte’ koolwitjes in Nederland. De hete en droge zomer van vorig jaar pakte voor het klein geaderd witje negatief uit, terwijl groot koolwitje en klein koolwitje als de afgelopen jaren vlogen. Het scheefbloemwitje breidde zich juist verder uit. De verschillen komen vooral voort uit verschillen in leefgebied.
 • Stierenkuilen schakelen de natuur aaneen
  [released on: 15/09/2019]
  Stierenkuilen en zandbaden zijn belangrijk voor pionierplanten, graafwespen, zandbijen en andere insecten. Stieren in natuurlijke kuddes maken de kuilen in de bronsttijd. Zandbaden ontstaan door wisenten of paarden. In dit laatste deel van een zomerserie over stierenkuilen laten we zien waarom ze belangrijk zijn voor een heel scala aan planten- en diersoorten en waar je de kuilen zelf kunt vinden.
 • Kruisspin wederom meest geteld tijdens spinnentelling
  [released on: 15/09/2019]
  Vorig weekend was de nationale ‘Huis- en Tuinspinnentelling 2019’. Voor de zevende keer is de kruisspin de winnaar. Deze soort werd zowel in de meeste tuinen geteld, als ook met het hoogste aantal exemplaren gezien. De grote trilspin en de venstersectorspin namen de tweede en derde plaats in. De herfstspin is de opvallendste daler in de tuinranglijst.