This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Welke soorten passen bij natuurlijke begrazing?
  [released on: 16/02/2020]
  Veel natuur in Nederland wordt begraasd, maar op de ene plek lopen schapen, elders runderen of paarden en soms damherten, edelherten, wilde zwijnen of zelfs wisenten of waterbuffels. Welke soorten horen hier nu eigenlijk thuis en waarom? En wanneer spreken we van natuurlijke begrazing? Dit artikel in de serie over natuurlijke begrazing in Nederland zoomt hier op in.
 • Redt steenmeel het oude eikenbos op de Veluwe?
  [released on: 15/02/2020]
  Het gaat slecht met het oude eikenbos op de Veluwe. De vitaliteit van de eiken neemt af, vele eiken zijn stervende en er komen geen nieuwe eiken op. De oorzaak ligt in de degradatie van de bodem door de hoge stikstofdepositie. Het uitstrooien van steenmeel lijkt één van de weinige effectieve maatregelen om dit probleem aan te pakken. Deze week is op de Veluwe een omvangrijke praktijkproef gestart.
 • De bedreiging van koraalriffen door trilhaardiertjes
  [released on: 15/02/2020]
  De koraalriffen gaan wereldwijd in een rap tempo achteruit. In de Indo-Pacific (Indische en Stille Oceaan) is het oppervlak van levend koraal met 50% geslonken en in de Caribische Zee zelfs met 80% vergeleken met dertig jaar terug. Men denkt al snel dat dit het gevolg is van menselijke activiteiten. Toch is één van de boosdoeners niet wijzelf, maar het voorkomen van koraalziekten.
 • Wulp verdwijnt op steeds meer plaatsen
  [released on: 14/02/2020]
  Voor Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland was 2019 het Jaar van de Wulp. De extra aandacht voor de grootste steltloper van Europa leidde vooral tot extra zorgen: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook op het boerenland en de Waddeneilanden moeilijk.
 • #Boeren en #vleermuizen. Logisch toch?
  [released on: 14/02/2020]
  Voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg voeren CLM Onderzoek en Advies en de Zoogdiervereniging sinds 2015 projecten uit onder de noemer ‘Boer zoekt Vleermuis’. Het meest recente project in Zuid-Holland laat zien dat boerenerven, stallen en percelen vaak door vleermuizen worden gebruikt. Doel van de projecten is de leefomgeving van vleermuizen op boerenbedrijven te verbeteren.
 • 'De olifant hoort bij onze cultuur'. Hoe een stroper natuurbeschermer werd
  [released on: 14/02/2020]
  Wat doe je als olifanten regelmatig je akkers vernielen? Ga je doden? Of probeer je het land te delen? In Atjeh koos voormalig stroper Muslim voor de natuur. "Vrede is alleen mogelijk als mens en dier samenleven."
 • Kleinschalige akkers voor de patrijs werken
  [released on: 13/02/2020]
  De toenemende versnippering van het leefgebied van de Patrijs in het Vechtpark bij Hardenberg was voor gemeente, provincie, Waterschap, Vogelwerkgroep IVN, Vogelbescherming en de agrarische natuurvereniging aanleiding om aan tafel te gaan zitten. Ze legden een aantal kleinschalige akkers aan om de biodiversiteit te vergroten en het leefgebied van de Patrijs te verbeteren. En het werkt!
 • Toekomst voor vlinders in Europa
  [released on: 13/02/2020]
  Voor de vijfde maal vindt dit jaar in Wageningen het vierjaarlijkse internationale congres ‘Future of Butterflies in Europe’ plaats. Deelnemers uit bijna dertig landen komen drie dagen bijeen om over de Europese vlinders en hun toekomst te praten. Er is een vol lezingenprogramma en ook zijn er postersessies waarin vlinderonderzoek uit heel Europa zal worden gepresenteerd.
 • Provincie Utrecht investeert 28 miljoen euro in landelijk gebied
  [released on: 13/02/2020]
  Ontwikkeling van de natuur, goede leefbaarheid van dorpen, nieuwe recreatiemogelijkheden en doorontwikkeling van duurzame landbouw. Voor deze verbeteringen van het landelijk gebied trekt de provincie Utrecht in 2020 ongeveer 28 miljoen euro uit.
 • Meer dan 50.000 #molshopen geteld in het #Mollenweekend
  [released on: 12/02/2020]
  Afgelopen weekend riepen de Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Natuurpunt en de Jaarrond Tuintelling iedereen op om mollen(sporen) door te geven. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven: meer dan 50.000 molshopen zijn gemeld. De mol stond flink in de belangstelling, hopelijk hebben veel mensen iets meer geleerd over dit ondergrondse zoogdier.
 • Salamandertrek start vroeg dit jaar
  [released on: 12/02/2020]
  In zachte winters is februari de ideale maand voor de salamandertrek. Ook de watersalamanders zijn al gestart met de trek naar hun voortplantingswateren. Vrijwilligers helpen de amfibieën op meer dan honderd plekken met een veilige oversteek. De afgelopen twee weken zijn er al meer dan 1500 kleine watersalamanders overgezet!
 • Geplooid sneeuwklokje – onbekend, maar stiekem gewoon aanwezig?
  [released on: 11/02/2020]
  Het relatief onbekende Geplooid sneeuwklokje blijkt na een zoektocht redelijk veel voor te komen in de provincie Groningen. Hoe is de verspreiding van deze look-a-like van Gewoon sneeuwklokje in de rest van Nederland? Zoek je mee?
 • Lelystad moet aan het werk voor blauwe kiekendief
  [released on: 11/02/2020]
  Lelystad werkt alsnog aan herstel van het leefgebied van de blauwe kiekendief. Aanvankelijk vond de stad dit niet nodig en werd de wijk Warande aangelegd in een gebied waar de sierlijke roofvogel sinds jaar en dag zijn eten vond. Na inspanningen van Vogelbescherming Nederland is er nu een gebied aangewezen dat wordt ingericht als foerageergebied voor de soort.
 • Hoe ga je om met door storm afgewaaide oude eikenprocessierupsnesten?
  [released on: 10/02/2020]
  Door de storm Ciara die gepaard ging met zware windstoten, zullen op veel plaatsen oude eikenprocessierupsnesten uit de bomen gewaaid zijn. Deze nesten zitten bomvol brandharen die bij contact gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij mens en dier. Veel mensen herkennen de nesten niet als van de eikenprocessierups. Het advies is om afgevallen nesten door professionals te laten verwijderen.
 • Veel aandacht voor natuur in stad en dorp
  [released on: 10/02/2020]
  Alle publiciteit rond de achteruitgang van de biodiversiteit heeft in veel gemeenten geleid tot de roep om meer aandacht voor natuur in de stad. Die roep komt uit de gemeenteraad en soms ook uit de colleges van burgemeester en wethouders, maar vooral door toenemende druk vanuit de bevolking. En gelukkig zijn er volop kansen in het bebouwde gebied.
 • Het edelhert struint door het Groene Woud
  [released on: 10/02/2020]
  Honderd jaar geleden liepen ze vrij rond in wat nu het Groene Woud heet. Op korte termijn worden ze verwacht op de Brabantse natuurbrug van ProRail in natuurgebied De Mortelen, dat hier onderdeel van is. Het edelhert: icoon voor het kloppend hart van het Groene Woud. Naast het edelhert zullen nog veel meer grote en kleine dieren van de natuurbrug gaan profiteren, en zo hun leefgebied vergroten.
 • Genetische tests voor het meten van succes van bescherming zeeschildpadden
  [released on: 09/02/2020]
  Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen identificeerden met genetische testen de geboorteplaatsen van soepschildpadden die tussen 2006-2007 en 2015-2016 binnen Lac Bay, Bonaire foerageerden. Er bleken meer jonge soepschildpadden uit het noordwesten van het Caribisch gebied te komen en minder uit het oostelijke Caribische gebied en het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan.
 • Gebiedsprogramma in Goeree-Overflakkee brengt agrariërs en natuurpartijen samen
  [released on: 08/02/2020]
  De gemeente Goeree-Overflakkee slaagde erin om partijen met uiteenlopende ambities op het gebied van natuur, landbouw, wonen, recreatie en windenergie samen te brengen. Wethouder Daan Markwat vertelt hoe alle partijen de soms conflicterende belangen bij elkaar brachten aan de noordrand van het eiland: “Omdat we eerst keken naar de gedeelde ambities, ontstond er wederzijds begrip."
 • Hoofdseizoen hooikoorts door els op komst
  [released on: 08/02/2020]
  Door het aanhoudende zeer zachte weer begint het hoofdseizoen van de elzenpollen al zeer vroeg dit jaar. Tijdens droge dagen moet de komende twee weken rekening gehouden worden met hoge pollenconcentraties en hooikoortsklachten.
 • Bos-klimaatpilots succesvol: meer dan 80.000 bomen aangeplant
  [released on: 07/02/2020]
  In 2019 zijn er meer dan 80.000 bomen aangeplant voor onderzoek naar klimaatslim bos- en natuurbeheer. Op verschillende locaties zijn aangetaste essenbossen opnieuw ingeplant met loofhoutsoorten, oude dennenbossen zijn gerevitaliseerd en nieuwe voedselbossen zijn aangeplant. De maatregelen passen in de Bossenstrategie, die afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 • Kans op verwildering tuinplanten groter door ruim aanbod cultivars
  [released on: 07/02/2020]
  Sommige tuinplanten die al sinds lang worden aangeplant, zijn pas recent aan het verwilderen. Uit de verspreidingsgegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna blijkt dat ook enkele potentieel invasieve soorten zich recent verspreiden buiten de locaties waar ze zijn aangeplant. Klimaatverandering kan een verklaring zijn, maar ook het ruimere aanbod aan cultivars speelt mogelijk een rol.
 • Spelen en waterberging gaan hand in hand op vernieuwd schoolplein in Enschede
  [released on: 06/02/2020]
  De Atlas Leefomgeving wil mensen inspireren om (samen) te werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Op onze website gaan wij mooie projecten uitlichten over hoe je hier in de praktijk aan kunt werken. In dit verhaal leest u hoe Susan Olsman, directrice van de openbare basisschool het Stadsveld in Enschede, samen met de gemeente werkte aan een groener schoolplein én een leefbaarder wijk.
 • Kansen voor natuur in agrarisch gebied liggen voor het oprapen
  [released on: 06/02/2020]
  Vandaag verscheen het Living Planet Report ‘Natuur en landbouw verbonden’. Daaruit blijkt dat populaties van wilde diersoorten in agrarisch gebied zijn afgenomen met 50%. Toch kan in agrarisch gebied veel gedaan worden om natuur onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. De Vlinderstichting werkt met veel partijen samen om in agrarische landschappen bewezen effectieve natuurmaatregelen te nemen.
 • WWF Living Planet Report: Nederlandse natuur in grote problemen @wnfnederland
  [released on: 06/02/2020]
  Onze Nederlandse natuur op land staat er slecht voor. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Deze zorgwekkende ontwikkeling blijkt uit het vandaag door het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) gepubliceerde Living Planet Report Nederland, getiteld ‘Natuur en Landbouw Verbonden’.
 • Voorjaars- en najaarspaddenstoelen in januari
  [released on: 05/02/2020]
  Het moet niet gekker worden. Paddenstoelen die bekend staan als voorjaarssoorten die al in januari tevoorschijn komen. Op 29 januari werden er Zwartwitte bokaalkluifzwammen aangetroffen aan de rand van een Schoorls schelpenpad, en er waren nog vroegere waarnemingen elders in ons land. Normaal komen ze van maart tot en met juni tevoorschijn. Maar er is nog veel meer aan de hand.
 • Vliegveld Portugal: genadeklap voor de grutto?
  [released on: 05/02/2020]
  Onze grutto's worden bedreigd door de aanleg van een nieuw vliegveld bij Lissabon, Portugal. De Portugese vogelbescherming vraagt om hulp en die krijgt ze natuurlijk. Teken ook de petitie. Laten we gezamenlijk proberen te zorgen dat deze pleisterplaats voor grutto's behouden blijft. De petitie vindt u op de site van Vogelbescherming Nederland.
 • Drie nieuwe vogelsoorten op Bonaire
  [released on: 05/02/2020]
  2019 was een spannend jaar voor vogelaars op Bonaire, omdat er drie nieuwe soorten werden geïdentificeerd. De Bruinborstzwaluw, Witkraaggierzwaluw en Amerikaanse reuzenijsvogel werden toegevoegd aan de langer wordende lijst van lokale vogels op Bonaire.
 • Twee monarchvlinderbeschermers gedood in Mexico
  [released on: 04/02/2020]
  Miljoenen monarchvlinders maken elk jaar een reis van meer dan 3000 kilometer vanuit Canada om de winter door te brengen in een relatief klein bosgebied in centraal Mexico. Maar door klimaatverandering en illegale houtkap wordt dat bosgebied bedreigd en daarmee de monarchvlinders. Vlinderliefhebbers die hiertegen protesteren worden bedreigd en onlangs werden zelfs twee van hen vermoord gevonden.
 • 27 nieuwe bladvlooien in Nederland
  [released on: 04/02/2020]
  In 1926 werd de laatste Nederlandse naamlijst van bladvlooien gepubliceerd. Dit is opvallend, omdat diverse soorten economisch van belang zijn. In het laatste nummer van de Nederlandse Faunistische Mededelingen wordt deze lacune opgevuld. De nieuwe lijst omvat 69 soorten, waarvan er maar liefst 27 nieuw zijn voor Nederland.
 • Waar is de #mol? Landelijke mollen(sporen)telling op 8 en 9 februari
  [released on: 04/02/2020]
  De mol is een zoogdier dat niet vaak in de spotlight staat. Wat weten we eigenlijk over de mol? De mol komt (bijna) overal in Nederland voor, maar waar precies? De Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Natuurpunt en de Jaarrond Tuintelling roepen iedereen op om op zaterdag 8 en zondag 9 februari te zoeken naar mollen(sporen) en deze waarnemingen door te geven.
 • Al honderd gediplomeerde Kleurkeurders
  [released on: 03/02/2020]
  Vorig najaar werd Kleurkeur geïntroduceerd. Met Kleurkeur, onderdeel van Groenkeur, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers actief aan de slag met een beheer van bermen en groenstroken waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Deze winter zijn de eerste cursussen gegeven en hebben de eerste honderd cursisten met succes het examen gedaan.
 • 22 zeldzame broedvogelsoorten verdwenen uit Oostvaardersplassen
  [released on: 03/02/2020]
  Uit een nieuw onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland blijkt dat het hoge aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen tot grote ecologische schade heeft geleid. Tussen 1997 en 2016 zijn in het droge deel van het gebied minimaal 22 zeldzame broedvogelsoorten verdwenen. Deze dramatische verarming is een unicum in de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming.
 • Zwaluwen brengen lente in Oisterwijk
  [released on: 03/02/2020]
  Het duurt nog even voor de lente komt, maar IVN Oisterwijk kijkt er al reikhalzend naar uit. Aan het begin van de lente hoopt de Vogelwerkgroep weer meer zwaluwen te mogen begroeten. “Het zijn belangrijke vogels, waar er steeds minder van zijn. Maar niet bij de zwaluwtil in Moergestel. Daar zijn we trots op,” vertelt Hannie Nilsen van de zwaluwwerkgroep.
 • Faunapassage onder Biltse Rading verbindt natuur
  [released on: 02/02/2020]
  Op de Biltse Rading in Utrecht is gestart met de aanleg van een faunapassage. De tunnel verbindt de natuur in de regio straks met elkaar en vergroot de biodiversiteit. Dieren als egels, marterachtigen, vleermuizen, ringslangen, dassen, vossen en reeën kunnen via de tunnel veilig onder de weg door naar andere natuurgebieden.
 • Rondtrekkende grazers
  [released on: 02/02/2020]
  Nederland bestaat uit grote en kleine natuurgebieden, landbouwgronden, dorpen, steden en industrieterreinen. Over deze lappendeken liggen (spoor)wegen en kanalen. Daardoor is het voor veel dieren niet mogelijk vrij door het landschap te trekken. Dit keer in de serie natuurlijke begrazing; waarom het aaneenschakelen van natuurgebieden belangrijk is voor de grazers en hun functioneren in de natuur.
 • Bijenlandschap West-Brabant wil bij-vriendelijkste regio worden
  [released on: 01/02/2020]
  Vijftien nieuwe partners hebben zich aangesloten bij Bijenlandschap West-Brabant. Met 34 partners in totaal is het nu de grootste netwerkorganisatie voor bijen en bestuivers in Nederland. Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het bijenlandschap in Cosun Innovatiecentrum is de ambitie uitgesproken om West-Brabant te ontwikkelen tot de bij-vriendelijkste regio.
 • Nieuwe sluipwesp duikt op in Vondelpark
  [released on: 01/02/2020]
  Dat onze wereld nog vol zit met geheimen over het leven blijkt maar weer eens. In het drukste park van Nederland is een groep van burgers en biologen op ontdekkingstocht gegaan. Het resultaat is een nieuwe soort: de sluipwesp Aphaereta vondelparkensis.
 • Bonaire zet mangroves in het zonnetje op Wereld Wetland Dag
  [released on: 31/01/2020]
  Op 2 februari is het World Wetland Day. Wereldwijd besteden we op die dag extra aandacht aan het belang van wetlands. Het Caribisch Nederlandse eiland Bonaire is rijk aan wetlands. Bonaire is vooral bekend vanwege haar prachtige koraalrif, maar het eiland heeft ook zeegrasvelden en een heel uitgestrekt mangrovegebied. Ook de vrijwilligersgroep 'Mangrove Maniacs' viert zondag World Wetland Day.
 • Boeren en particulieren maken kans op nieuwe ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’
  [released on: 31/01/2020]
  Het stimuleren van samenwerkingen tussen boeren en particulieren om de biodiversiteit in hun regio te versterken, dat is het doel van de 'Samen voor Biodiversiteitsprijs'. Deze stimuleringsprijs van 25.000 euro wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inschrijven kan via de website en loopt tot 9 februari 2020.
 • Wandelende takken in Nederland
  [released on: 31/01/2020]
  In Nederland bevindt zich een populatie van de Gallische wandelende tak. Dat is deze week in het vakblad Entomologische Berichten bekendgemaakt. De ontdekking was nogal een verrassing, want deze soort kwam voorheen alleen voor ten zuiden van Parijs. Wandelende takken vormen een eigen insectenorde: de Phasmatodea. Tot nu toe kenden we hier in Nederland nog geen vertegenwoordigers van.
 • Warmer klimaat en stikstof zorgen voor terugkeer Oranje wimpermos
  [released on: 31/01/2020]
  Oranje wimpermos, een stikstofminnend korstmos dat op takken van struiken in warme gebieden groeit, werd de afgelopen jaren steeds noordelijker gevonden in Europa. Nu is Nederland aan de beurt. Alleen in 1843 was er één eerdere vondst van dit fraaie korstmos. Met het warmer wordende klimaat en de hoge stikstofdepositie kunnen we verwachten dat we de soort in de komende jaren vaker gaan vinden.
 • Groot deel gaaien bleef overwinteren na invasie 2019
  [released on: 31/01/2020]
  In het najaar van 2019 maakten we een invasie van gaaien mee, veroorzaakt door een combinatie van een succesvol broedseizoen en voedseltekort. Op basis van tellingen van Sovon lijkt het erop dat zo’n 80.000 van deze najaarstrekkers zijn blijven hangen in onze bossen, tuinen en erven. Naar verwachting trekken ze in april weer richten het oosten.
 • Natuur dankzij evacuatie
  [released on: 30/01/2020]
  Vijfentwintig jaar geleden, op 31 januari 1995, werden meer dan 200.000 mensen geëvacueerd uit het rivierengebied. Het hoge water dreigde de dijken te doorbreken en dan zouden grote delen van de Tieler- en Culemborgerwaarden meters onder water komen te staan. Gelukkig kwam het niet zover, maar dankzij dit hoge water raakte wel de natuurontwikkeling in een stroomversnelling.
 • 'Nederlandse' Velduil trekt naar Libië
  [released on: 30/01/2020]
  Velduilen staan bekend als echte nomaden, die door heel Europa de populatiedynamiek van hun prooidieren (woelmuizen) op de voet volgen. Tijdens hun omzwervingen bereiken sommige uilen in de winter echter ook het Afrikaanse continent. Voor het eerst werd een Velduil die in Nederland broedde, met een GPS-zender tot naar Noord-Afrika gevolgd. Velduil 'Romke' blijkt dit jaar in Libië te overwinteren.
 • Toeristen zetten paradijs op aarde onder druk
  [released on: 30/01/2020]
  Een afgelegen paradijs in Indonesië met de rijkste biodiversiteit ter wereld wordt bedreigd door toeristen. Tot nu toe leek het gebied onaantastbaar voor koraalziektes en klimaatverandering, maar nu is vastgesteld hoe de snelle veranderingen boven water doorwerken onder water. Dat blijkt uit een expeditie van lokale natuurbeschermers en onderzoekers van Wageningen University & Research.
 • Wintersteenvliegen door zacht weer nu ook echt in de winter
  [released on: 29/01/2020]
  Pas in 2010 werd de eerste Negendoornige wintersteenvlieg in Nederland gevonden, bij de Roer in Limburg. Nu de waterkwaliteit stukken verbeterd is ten opzichte van vijftig jaar geleden, lijkt de soort het goed te kunnen volhouden in Midden-Limburg. In januari 2020 is deze wintersteenvlieg niet alleen op nieuwe plekken aangetroffen, maar werd de soort ook extreem vroeg waargenomen.
 • Herintroductie zeldzame bosflora draagt bij aan levendigere bossen
  [released on: 28/01/2020]
  Ondanks de vele inspanningen om de Nederlandse bossen te herstellen, keren vele kenmerkende bossoorten niet terug. Om de terugkeer van (zeldzame) bosplanten mogelijk te maken, werken Bosgroep Zuid Nederland, Unie van Bosgroepen en Wageningen Universiteit samen in het project 'Levendige bossen'.
 • Recordaantal tuinvogeltellers ziet opvallend veel pimpelmezen
  [released on: 28/01/2020]
  Een recordaantal deelnemers zag afgelopen weekend tijdens de Nationale Tuinvogeltelling opvallend veel pimpelmezen. De mees met het blauwe petje eindigde daardoor op de derde plek, achter de huismus en koolmees. In de zomer werden al forse aantallen pimpelmezen gemeld en dat is nu goed terug te zien in de Tuinvogeltelling. De vink, vorig jaar nog goed voor een derde plek, zakte naar plaats zeven.
 • Afname aantal broedende roodsnavelkeerkringvogels op Saba
  [released on: 27/01/2020]
  Marien bioloog Mardik Leopold van Wageningen Marine Research en onafhankelijk ecoloog Michiel Boeken hebben onlangs vier weken op Saba de broedende roodsnavelkeerkringvogels bestudeerd en geringd. Deze relevante lokale populatie wordt bedreigd door katten en ratten. Aan de hand van nieuwe gegevens werd een dramatische afname van het aantal broedparen in de kolonies aan de zuidkant vastgesteld.
 • Zuidelijke heidelibel rukt op in Nederland
  [released on: 27/01/2020]
  Door de opwarming van het klimaat doen zuidelijke libellensoorten het goed in Nederland. Soorten als zuidelijke keizerlibel, zuidelijke glazenmaker en zuidelijke oeverlibel worden steeds vaker en op meer locaties gezien. Ook de zuidelijke heidelibel is in opkomst. Nog nooit werden er zoveel exemplaren gezien als in 2019.
 • Onderzoek naar vegetatieontwikkeling op de Nederlandse Caribische eilanden
  [released on: 26/01/2020]
  In november 2019 bezochten vegetatiewetenschappers van Wageningen Environmental Research en Carmabi (Curaçao) Bonaire om de verandering in soortensamenstelling van de vegetatie te bestuderen. Verschillende plots die twintig jaar geleden werden bestudeerd, werden opnieuw onderzocht.
 • 90% leerlingen Vlinderboom herkende pimpelmees na Tuinvogeltelling
  [released on: 26/01/2020]
  Op dinsdag 21 januari deden alle kinderen van CNS basisschool De Vlinderboom in Ede mee met de Tuinvogeltelling. De 142 deelnemers van groep 3 tot en met groep 8 en de leraren deden aan het eind van de schooldag een tuinvogelquiz. Negentig procent bleek de pimpelmees te herkennen. Nog niet eerder had een groep zo’n hoge score. Oefening in het herkennen van vogels loont dus, en is ook nog nodig...
 • Amerikaanse strandschelp in opmars
  [released on: 26/01/2020]
  In 2017 werd in Zeeland een exotische tweekleppige uit Amerika ontdekt. De soort, Amerikaanse strandschelp, bleek zich in snel tempo te hebben uitgebreid naar het Noordzeekanaal en het Waddengebied. Op de Waddeneilanden was de soort nog niet aangetroffen, maar met kerst 2019 ontving Ameland als eerste dit twijfelachtige cadeau.
 • Natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering? Natuurlijk!
  [released on: 25/01/2020]
  Nederlandse overheden zijn druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Technische maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere dijken, stuwen en pompen, hebben vaak het nadeel dat ze niet duurzaam zijn en snel vervangen moeten worden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers maakt zich daarom hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers.
 • Vernieuwde editie Heukels' Flora verschijnt volgende maand
  [released on: 25/01/2020]
  Heukels’ 'Flora van Nederland', ook wel bekend als 'de Heukels', is misschien wel de bekendste Nederlandse veldgids om planten mee te determineren. Na vijftien jaar krijgt dit standaardwerk een nieuwe editie. Op 13 februari wordt het eerste exemplaar in Naturalis Biodiversity Center uitgereikt.
 • Ecoduct Koekendaal geopend
  [released on: 24/01/2020]
  Vorige week is het ecoduct Koekendaal officieel in gebruik genomen. Dit ecoduct ligt ten oosten van Doetinchem over de A18, de snelweg door de Achterhoek. Op deze plek doorsnijdt de snelweg de beboste rivierduinen langs de Oude IJssel. Het ecoduct is een schakel in de ecologische verbindingszone van het Montferland naar de Slangenburg: twee van de grotere bosgebieden in de Achterhoek.
 • Speurhonden in Australië op zoek naar koala’s
  [released on: 24/01/2020]
  In Australië hielpen regens de brandweerlieden de afgelopen dagen om enige controle te krijgen over de branden die er woeden, al is het gevaar nog lang niet geweken. Gesteund door de vele donaties die binnenkomen, zet WWF-Australië ondertussen alles op alles om overlevende dieren op te speuren en te redden. Speciale teams met speurhonden gaan op pad om overlevende koala's te vinden.
 • Grote grondgebonden zonneparken beïnvloeden de bodem en het bodemleven
  [released on: 23/01/2020]
  Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese.
 • KNNV Veldgids Diersporen Europa geheel herzien en uitgebreid
  [released on: 23/01/2020]
  Recentelijk is de nieuwe Veldgids Diersporen Europa verschenen: een compleet herziene en uitgebreide uitgave van de Veldgids Diersporen uit 1999. In de nieuwe uitgave worden de sporen van ruim 340 soorten zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën uitgebreid behandeld: loopsporen, wissels, vraatsporen en prooiresten, foerageersporen en voedselvoorraden, uitwerpselen, braakballen en vervellingen.
 • Hoe gaat het met de twaalf sterkst bedreigde vlinders?
  [released on: 23/01/2020]
  Het duurt nog even, maar op 7 maart is weer de Landelijke Vlinderdag in de Junushoff in Wageningen. Dit jaar is het thema ‘Tien jaar Tien voor 12’. Hoe gaat het met de twaalf soorten die tien jaar geleden het zeldzaamst waren in ons land? Hebben ze nu allemaal tien populaties zoals we toen wilden? Op de Vlinderdag komt dat uitgebreid aan de orde, maar er gebeurt veel meer.
 • Minder plastic in de natuur dankzij nieuwe app
  [released on: 22/01/2020]
  Het is van groot belang voor onszelf, maar ook voor bijvoorbeeld zeeschildpadden en andere zeedieren, dat we van onze ‘plasticverslaving’ afkomen. Daarom lanceert het Wereld Natuur Fonds (WWF) de Plastic Afvallen app. Deze app bestaat uit een dertig dagen-challenge waarmee je stapsgewijs en op een leuke manier plastic kunt verminderen. Goed voor jou, goed voor de natuur.
 • Kruidenrijk boeren: meer biodiversiteit, gezondere koeien
  [released on: 22/01/2020]
  Melkveehouder Ad van Rees stimuleert de variatie aan kruiden op zijn weiland: zo maakt hij de sloten schoon en gebruikt hij aan de randen geen kunstmest. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit, het kruidenrijk product van zijn land werkt ook als een natuurlijke antibiotica voor zijn koeien. Van Rees: “Meer bloemen en planten aan je rand betekent dat de kwaliteit van je land beter wordt.”
 • Paddenstoelen gevonden op de buitenste helmduinen van Texel
  [released on: 22/01/2020]
  Paddenstoelen die gevonden worden in de buitenste kustduinen zijn echte buitenbeentjes. Er zijn maar weinig paddenstoelensoorten die het juist moeten hebben van de extreme omstandigheden hier. Als er een paddenstoel wordt gevonden, dan is de kans redelijk groot dat het iets bijzonders is. Dat ondervond Leonard Minkema van de Nederlandse Mycologische Vereniging na een bezoek aan De Hors op Texel.
 • Drie keer wat u nog niet wist over de pimpelmees
  [released on: 21/01/2020]
  Komend weekend barst de Nationale Tuinvogeltelling los. De grote vraag dit jaar is hoeveel pimpelmezen er geteld worden, want er lijkt sprake van een invasie. Daarom drie keer wat u nog niet wist over de pimpelmees. Wist u bijvoorbeeld dat ze uv-licht kunnen zien en dol zijn op room?
 • Zachte winter houdt vlinders actief
  [released on: 21/01/2020]
  Het is tot nu toe een erg zachte winter. Er is nauwelijks vorst geweest en veel dagtemperaturen liggen ruim boven de vijf graden Celsius. Dit zorgt ervoor dat sommige vlinders niet in winterrust gaan, maar gewoon actief blijven. Er zijn zelfs al echte voorjaarsvlinders gezien, maar dit zijn ‘foutjes’.
 • Koolmees eet ook dennenprocessierupsen
  [released on: 20/01/2020]
  Het Kenniscentrum Eikenprocessierups wil zich goed voorbereiden op de komst van de dennenprocessierups in Nederland. Hiervoor volgen we de verschillende natuurlijke vijanden van de rupsen in Spanje. Koolmezen blijken wel te weten hoe ze moeten omgaan met de rupsen vol met brandharen.
 • Peters Jeugdnatuurwacht laat kinderen natuur ook vóélen
  [released on: 20/01/2020]
  "Buiten zijn heb ik altijd fantastisch gevonden". En: "Ik zit bijna elke dag in de natuur". Twee quotes van Vughtenaar Peter Maessen die alles zeggen over zijn liefde voor de natuur. Een liefde die hij bovendien deelt met anderen, onder meer als voorzitter van Jeugdnatuurwacht Vught en natuurpark De Kwebben.
 • Kijken naar aaseters kan weer live
  [released on: 19/01/2020]
  Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Het is eten en gegeten worden. ARK Natuurontwikkeling, BuitenGewoon en Staatsbosbeheer geven je vanaf vandaag weer een uniek kijkje in deze oneindige cyclus van leven en dood.
 • Natuurgebieden Kempen~Broek na 10 jaar verbonden
  [released on: 19/01/2020]
  ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten werken in GrensPark Kempen~Broek al tien jaar aan het verbinden van natuurgebieden. Nu is er een reuzenstap gezet op weg naar robuustere natuur. Op vier plaatsen werden wildroosters geplaatst, waardoor twee aaneengesloten gebieden ontstonden van in totaal 217 hectare.
 • Vlinders als tijdmachine
  [released on: 18/01/2020]
  Hoe vergelijken we hedendaagse biodiversiteit met die van vroeger? Om deze vraag te beantwoorden digitaliseert Naturalis Biodiversity Center de Van Groenendael-Krijger collectie. Deze verzameling tropische vlinders is in de jaren 30 op Java en Flores bijeengebracht door de arts J.M.A. van Groenendael. De collectie biedt onderzoekers een uniek kijkje in de biodiversiteit van het verleden.
 • Opmerkelijke rijkdom grote katten op grens Myanmar en Thailand
  [released on: 18/01/2020]
  Van alle grote kattensoorten ter wereld worden er tenminste zeven aangetroffen in één enkel landschap op de grens van Thailand en Myanmar. Maar volgens een rapport van WWF worden deze bijzondere katten steeds meer bedreigd. WWF schetst een actieplan om ze te behoeden voor uitsterven.
 • Albino zeehond met zender naar zee
  [released on: 18/01/2020]
  Snow White, de jonge albino zeehond die in oktober in de opvang van Ecomare kwam, is op woensdag 15 januari teruggegaan naar zee. Hersteld van zijn longworminfectie en met een gewicht van 40,7 kilo is hij helemaal klaar om op eigen benen te staan. Voor vertrek kreeg Snow White van zeehondenonderzoeker Sophie Brasseur een zender. Hierdoor kan hij de komende tijd gevolgd worden.
 • Geaderde stekelhoren ontdekt in Oosterschelde
  [released on: 17/01/2020]
  Op 9 januari viste een mosselkweker een grote slak van zestien centimeter op van een mosselperceel bij de Zandkreek in de Oosterschelde. De oplettende kweker meldde zijn vangst bij Jeroen Wijsman, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research. Wijsman stelde vervolgens vast dat het een volwassen exemplaar van de Geaderde stekelhoren betreft, een invasieve roofslak die zich voedt met schelpdieren.
 • Lotgenoten van de koala en de kangoeroe
  [released on: 17/01/2020]
  De koala en de kangoeroe vormen het gezicht van de dierlijke slachtoffers van de bosbranden in Australië. Iedereen heeft hartverscheurende beelden gezien van hun verbrande neuzen en poten en angstige gedrag. Maar het vuur en verlies van leefgebied en voedsel treft veel meer diersoorten, waaronder een aantal dat al bedreigd was vóór de apocalytische branden uitbraken.
 • Vijf miljoen watervogels tellen
  [released on: 17/01/2020]
  Komend weekend is het tijd voor de jaarlijkse Midwintertelling van watervogels. Een internationale telling, van IJsland tot Zuid-Afrika, die aan zijn vierenvijftigste (!) editie toe is. Nederland, met zijn milde winters en vele wateren, is traditioneel van groot belang voor vele soorten. Wat kunnen we ditmaal verwachten? Daar krijgen we een idee van als we recente resultaten bekijken.
 • Het klimaat verandert, ook in de duinen
  [released on: 16/01/2020]
  Al meer dan een eeuw worden neerslaghoeveelheden in ons land systematisch gemeten. Sinds 1932 wordt door PWN op verschillende locaties binnen het Noordhollands Duinreservaat bijgehouden hoeveel neerslag er valt. Dit levert een interessante tijdreeks op die een beeld geeft van veranderingen in het neerslagpatroon in de tijd. Er valt niet alleen meer regen, ook wisselen uitersten elkaar vaker af.
 • De #mopsvleermuis is #Europese #Vleermuis van het Jaar #2020 - #2021
  [released on: 16/01/2020]
  BatLife Europe, een koepelorganisatie voor de bescherming van vleermuizen, roept de mopsvleermuis uit tot de 'Europese Vleermuis van het Jaar 2020-2021'. De mopsvleermuis geeft menig Nederlandse vleermuisliefhebber vlinders in de buik. Na officieel uit Nederland te zijn verdwenen zijn er recent weer enkele waarnemingen in Nederland gedaan. Een vleermuis die dus wat extra aandacht verdient!
 • Kleur in deze grijze dagen: #januarivlindermaand
  [released on: 16/01/2020]
  Hoewel we midden in de winter zitten en er veel donkere en grijze dagen zijn, is het op Twitter kleurig en warm. Iedere januaridag staat er een vlindersoort centraal en vele tientallen mensen plaatsen dan foto’s van die soort, soms met hele verhalen erbij. Regelmatig zijn er zoveel reacties dat #januarivlindermaand trending topic is!
 • Gemeenschap van micro-organismen beïnvloedt seks en voortplanting bij dieren
  [released on: 15/01/2020]
  Het is een raar idee, maar hoe succesvol we ons als stel voortplanten, hangt af van wie er verder bij is. Want een hele verzameling aan micro-organismen omringt ons, ook daarbij. Met een uitgebreid overzicht van aanwijzingen laat Melissah Rowe van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zien wat de impact is. Het kan zelfs tot nieuwe diersoorten leiden.
 • Groene kikkers; een gevalletje yin en yang
  [released on: 15/01/2020]
  In Nederland komen meerdere soorten groene kikkers voor: poelkikker, bastaardkikker en meerkikker. De bastaardkikker is geen echte soort maar een hybride vorm met genetisch materiaal van poel- en meerkikker. Deze twee soorten zijn specialisten en in alles elkaars tegenpolen. De bastaardkikker is algemeen en ook de minst kieskeurige. Dit komt tot uitdrukking in de verspreiding van de drie vormen.
 • Nieuwe krabbensoort vestigt zich in Nederland
  [released on: 15/01/2020]
  In 2013 werden op het strand van Ameland de eerste exemplaren van de Hoekige krab gevonden. Inmiddels lijkt deze soort zich bij ons te hebben gevestigd. Dat wil zeggen, op Ameland en Terschelling dan, waar al tientallen vondsten werden gedaan.
 • Door de bomen het bos zien
  [released on: 15/01/2020]
  Soms is het nodig om bossen (opnieuw) in kaart te brengen. Zo krijgen we inzicht in de zogenaamde staande houtvoorraad, de soortensamenstelling en de vitaliteit van de bomen. Dat doen we doorgaans met een bosinventarisatie. Maar hoe meet je nu op een snelle manier hoeveel kubieke meter hout er per hectare in een groot bos staat?
 • Effect garnalenvisserij op bodemleven Waddenzee
  [released on: 14/01/2020]
  Om het effect van het passeren van een garnalenkor op de zeebodem te onderzoeken, is door Wageningen Marine Research in de Waddenzee een experiment uitgevoerd. Hierbij werd in een aantal proefvakken met verschillende intensiteit gevist. Uit dit onderzoek blijkt dat de mate van bevissing van garnaal de verhoudingen van aanwezige soorten bodemdieren beïnvloedt.
 • De Zandbraak: hoe een 'doorbraakkolk' een weidevogelrijke polder werd
  [released on: 14/01/2020]
  In 2012 en 2013 werd in Noord-Holland natuurontwikkelingsproject Zandbraak uitgevoerd. In de drooggemalen polder werd een plas gegraven en een nieuw gemaal geplaatst. Het resultaat na zes jaar: de Zandbraak is uitgegroeid tot een weidevogelrijke polder.
 • Waar blijven die mooie vogels uit het noorden?
  [released on: 14/01/2020]
  Het ene jaar is het andere niet. Waar we in eerdere winters ineens forse groepen appelvinken zagen, zijn deze wintergasten nu aanmerkelijk minder te zien. Ook het aantal barmsijzen, twee winters geleden volop aanwezig, is voorlopig op een hand te tellen. Kortom: vooralsnog lijken echte invasies uit te blijven. Hoe komt dit en wat brengt de Tuinvogeltelling van 2020 aan het licht?
 • 2020: jaar van de grote transformatie?
  [released on: 13/01/2020]
  Het kabinet moet, met alle betrokken partijen samen, op korte termijn afspraken maken om tot een goede basiskwaliteit natuur in het landelijk gebied te komen. In een open brief aan het kabinet dringen Alex Datema, boer en voorzitter van BoerenNatuur en Titia Wolterbeek, directeur van SoortenNL aan op gezamenlijke actie van natuurorganisaties, boerenorganisaties en bouwers.
 • Een opgevouwen sloot als helofytenfilter in het Land van Heusden en Altena
  [released on: 13/01/2020]
  “We hebben een opgevouwen sloot gegraven”, zegt Bart Pörtzgen enthousiast als hij vertelt over de verbeteringen in het Pompveld. Het Pompveld ligt in het Land van Heusden en Altena (NB) en is woongebied van drie bedreigde vissoorten: de Grote en de Kleine Modderkruiper en de Bittervoorn. Om hun leefomstandigheden te verbeteren, werd het Pompveld de afgelopen jaren onder handen genomen.
 • Grazers en publiek
  [released on: 12/01/2020]
  Grote grazers vervullen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een gevarieerd natuurlandschap. De rondtrekkende kuddes dragen bovendien bij aan de natuurbeleving van het publiek. Een aandachtspunt daarbij voor de beheerder is dat grazers en publiek goed moeten samengaan. Publieksvriendelijke grazers en duidelijke voorlichting zijn hierbij van groot belang.
 • Vissen determineren is een koud kunstje
  [released on: 11/01/2020]
  Leren over de biodiversiteit van vissen is een knap staaltje kunst. En nu letterlijk, dankzij een crowd-sourcing project waarbij je vissen kunt determineren door oude schilderingen en tekeningen te analyseren. Dankzij Naturalis Biodiversity Center en het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) kan iedereen nu hengelen naar vissensoorten in beroemde illustraties.
 • Madeliefje meest gevonden winterbloeier tijdens Eindejaars Plantenjacht
  [released on: 10/01/2020]
  FLORON en Tuintelling.nl organiseerden de Eindejaars Plantenjacht voor de zesde keer op rij. Plantenliefhebbers gingen tussen Eerste Kerstdag en 3 januari op zoek naar bloeiende planten. In totaal vonden zij 571 wilde of verwilderde plantensoorten: gemiddeld meer dan veertien soorten per telling. Madeliefje werd het meest aangetroffen, maar de enorme toename van Paarse dovenetel viel vooral op.
 • Gelderland pakt stikstof aan
  [released on: 10/01/2020]
  Provincie Gelderland werkt de komende 3 maanden met partijen uit de industrie, landbouw, bouw, mobiliteit, gemeenten en waterschappen aan een plan om stikstof te verminderen. Dit besloten de Gedeputeerde Staten van Gelderland vlak voor Kerst. Gelderland kiest voor een gebiedsgerichte aanpak op de Veluwe, in de Achterhoek en de Rijntakken. De natuur in deze gebieden is het meest kwetsbaar.
 • Effect van warme of koude winter op eikenprocessierups
  [released on: 10/01/2020]
  De warme winter tot nu toe roept bij veel mensen de vraag op wat de gevolgen zijn voor de eikenprocessierups. Vooral de temperatuur in maart en in mindere mate februari bepaalt wanneer de eikenprocessierupsen uit hun ei komen. Voor zover nu bekend maakt het voor de overlevingskansen en populatieontwikkeling niet uit of een winter warm of koud is. Twee weken diepvries doet de rupsen niets.
 • Unieke expeditie in Indonesië moet paradijs in zee behouden
  [released on: 10/01/2020]
  Raja Ampat in Indonesië is een gebied met de grootste biodiversiteit ter wereld. Een bont, internationaal gezelschap hoopt uit te vinden hoe dat behouden kan blijven. Binnenkort vertrekt er een uniek team van wetenschappers, natuurbeschermers en docenten uit Nederland en Indonesië naar het gebied. Het team hoopt oplossingen te vinden om deze koraalriffen een paradijs te laten blijven.
 • Goede voornemens? Beleef het landschap!
  [released on: 09/01/2020]
  Het is januari: de tijd voor goede voornemens. Meer sporten staat vaak hoog op het lijstje. Dit gaat gemakkelijker als u uw (nieuwe) hardlooprondje combineert met een goede beleving van het landschap. Atlas Natuurlijk Kapitaal biedt kaarten die de belevingswaarde van het landschap samen met de landelijke wandelroutes weergeven.
 • Meten is weten: duizenden vrijwilligers tellen vlinders en libellen
  [released on: 09/01/2020]
  Nederland is één van de best onderzochte landen ter wereld als het gaat om vlinders en libellen. Dat komt natuurlijk omdat ons land niet zo groot is, maar zeker ook omdat erg veel Nederlanders graag in de natuur zijn en tellen en doorgeven wat ze daar zien. Losse waarnemingen geven een beeld van de verspreiding; door de meetnetten krijgen we informatie over voor- en achteruitgang.
 • Internationale wetenschappers presenteren samen masterplan voor insectenherstel
  [released on: 08/01/2020]
  Het is geen geheim meer dat vele insecten problemen hebben. Maar daar valt iets aan te doen, volgens ruim 70 wetenschappers uit 21 landen. Zij presenteren deze week hun ‘road map’ voor insectenbehoud en -herstel. Deze bevat veel tips voor goede voornemens voor dit jaar tot aan lange-termijn oplossingen wereldwijd.
 • De sneeuwgors, een innemende wintergast
  [released on: 07/01/2020]
  Geen zangvogel broedt noordelijker dan de sneeuwgors, tot in Noord-Groenland aan toe – vlak onder de Noordpool! Dit schattige vogeltje kan zomaar voor je voeten lopen op een winderig strand in Nederland. Of rondscharrelen op een schip in de Groenlandse Zee.
 • oge natuurwaarden op voormalige bedrijventerreinen Wantij in Dordrecht
  [released on: 07/01/2020]
  De natuurlijke zoetwatergetijdenrivier het Wantij, bij Dordrecht, blijkt hoge natuurwaarden te hebben. Dit geldt ook voor de voormalige bedrijventerreinen in de monding. Onderzoek in 2019 leverde veel bijzondere soorten op. Dat al eeuwen geen sprake zou zijn van natuurwaarden, zodat er bij bouw en herinrichting van de oevers en havens geen rekening mee gehouden hoeft te worden, gaat zeker niet op.
 • Peters liefde voor de das, die hém niet ziet zitten
  [released on: 06/01/2020]
  Peter Kuijpers heeft een fascinatie voor zoogdieren, in het bijzonder voor één die je als wandelaar in de natuur nooit tegen zult komen: de das. Om het schuwe nachtdier toch te kunnen zien – de Tilburger is tenslotte lid van een dassenwerkgroep – hangt hij regelmatig nachtcamera’s op bij een pijp naar het hol van een dassenburcht.
 • Brabantse gastvrijheid begint met een goede maaltijd
  [released on: 06/01/2020]
  Vorig jaar werd in de provincie Noord-Brabant op diverse locaties en tijdstippen onderzoek gedaan naar de kever- en vliegenfauna van grote kadavers. Het onderzoek leverde diverse bijzondere en nieuwe Nederlandse soorten op, zowel onder de kevers als de vliegen.
 • De jaren 10: tweederde van de dagvlinders ging achteruit
  [released on: 06/01/2020]
  Dankzij de tellingen van meer dan duizend vrijwillige tellers in het meetnet vlinders kunnen we terugkijken naar de aantalsveranderingen in de afgelopen tien jaar, van 2010-2019. Het is geen positief beeld, want veel van de dagvlinders zijn de laatste tien jaar (verder) achteruitgegaan.
 • Som der soorten
  [released on: 05/01/2020]
  In dit artikel in onze serie over natuurlijke begrazing kijken we naar de invloed van meerdere soorten planteneters die in één gebied leven. Doordat deze verschillende soorten grazers er verschillende eetgewoontes op na houden, kunnen ze elkaar versterken.
 • Eikenprocessierups domineerde de top 25 meest gelezen berichten in 2019
  [released on: 05/01/2020]
  Anderhalf miljoen mensen kwamen in 2019 op Nature Today, een record. De eikenprocessierups was veruit het populairste onderwerp in 2019. De helft van de 25 meest gelezen berichten ging over de eikenprocessierups. Ook de paling, stalmuursluiper, stikstof, en hyalommateek trokken veel aandacht. We begonnen in 2019 met de bouw van Nature Today Go. Komend voorjaar verschijnt de eerste versie.
 • Integraal natuurbeheer is goed voor vogels én insecten
  [released on: 04/01/2020]
  Natuurbeheer is goed voor de biodiversiteit, maar als dat beheer is gericht op één soort of soortgroep is dat niet per definitie goed voor het hele systeem. Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center namen natuurbeheer in Nederland onder de loep en concluderen dat integraal beheer het beste werkt voor bloemen, bijen, vlinders en weidevogels.
 • Europese wetgeving tegen ontbossing stap dichterbij
  [released on: 03/01/2020]
  Vlak voor kerst is in Europa een flinke stap gemaakt voor een wet tegen wereldwijde ontbossing. Op 16 december spraken de lidstaten in de EU-landbouwraad hun steun uit voor een Europees actieplan. Daarmee geven ze de Europese Commissie opdracht om maatregelen voor te stellen die de wereldwijde voetafdruk van de EU aanpakken.
 • Hangsnorren en basisstippen; herkennen van vlinders en libellen
  [released on: 02/01/2020]
  Veel vlinders en libellen zijn er niet in de winter, maar het is wel een prima tijd om de herkenning te oefenen. Tijdens de lange avonden kun je leren welke kenmerken belangrijk zijn en hoe je komend voorjaar de blauwtjes, witjes, zandoogjes of glazenmakers, blauwe juffers en heidelibellen van een juiste naam voorziet. Op de site van De Vlinderstichting zijn gratis herkenningskaarten te vinden.
 • Biodiversiteitsdata gaan over veel meer dan statistiek alleen
  [released on: 01/01/2020]
  Natuurwaarnemingen worden vaak teruggebracht tot cijfers of vinkjes. Dit is gevaarlijk, want soorten lopen een reëel risico te verdwijnen als ze onjuist gerepresenteerd worden in data en onderzoek. Biodiversiteitsdata zijn juist erg waarde-geladen, waarbij het van belang is om zoveel mogelijk context van de waarneming mee te nemen, stelt Sander Turnhout in zijn proefschrift.
 • Vijf tips voor de Nationale Tuinvogeltelling
  [released on: 01/01/2020]
  Zet de voedertafel klaar, hang de vetbol op (zonder netje!) en omcirkel de datum in je agenda! Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 januari aanstaande houdt Vogelbescherming Nederland weer de Nationale Tuinvogeltelling. Vogelbescherming geeft je vijf tips om het tellen supermakkelijk te maken.
 • 2020 gezond van start
  [released on: 31/12/2019]
  En dan is het jaar 2019 alweer voorbij. Zoals ieder jaar trappen we ook het nieuwe decennium af met vuurwerk. Daarnaast spreken we onze goede voornemens weer uit, waarbij gezonder leven vaak op nummer 1 staat. Maar is vuurwerk afsteken dan wel een goede start?
 • Vuurwerk feestelijk? Niet voor vogels!
  [released on: 31/12/2019]
  Vuurwerk is flink in het nieuws dit jaar. Burgers zijn het zat, de politie is het zat en een verbod op het gevaarlijkste vuurwerk lijkt nabij. Een stap voorwaarts, maar ook minder heftig vuurwerk heeft kwalijke gevolgen voor vogels. Een goede reden om zelf geen vuurwerk te gebruiken, en al helemaal niet bij natuurgebieden!
 • 2019: slecht dagvlinderjaar met een paar lichtpuntjes
  [released on: 30/12/2019]
  Het was een zeer matig vlinderjaar. De meeste dagvlinders vlogen in lagere aantallen dan we de afgelopen dertig jaar gewend waren. Vooral de soorten van de heide hadden een buitengewoon slecht jaar. Warmteminnaars zoals koninginnenpage en kleine parelmoervlinder waren juist erg veel aanwezig. Ook opvallend was de invasie van de distelvlinder.
 • Grijze zeevinger inheems in de Oosterschelde gevonden
  [released on: 29/12/2019]
  Begin dit jaar werd door duiker Ruud Versijde in de oostelijke Oosterschelde een foto gemaakt van een organisme dat onder water op een spons leek. Bij nadere beschouwing bleek echter dat het een soort zeevinger, een mosdiertje, moest zijn. Na determinatie door expert Hans De Blauwe, blijkt het om de Grijze zeevinger te gaan.
 • 25 soorten spinachtigen nieuw voor ABC-eilanden en 20 nieuw voor de wetenschap
  [released on: 29/12/2019]
  Onder leiding van een onderzoeker van de California Academy of Science zijn in 2004-2005 de spinachtigen op Aruba, Bonaire en Curaçao gecatalogiseerd. De onlangs gepubliceerde resultaten in de Caribbean Journal of Science tonen 25 nieuwe soorten die niet eerder zijn beschreven voor de eilanden, en 20 nieuwe soorten voor de wetenschap. Dit is de eerste studie naar spinachtigen in meer dan 100 jaar.
 • Hoe je een dam in een rivier tegenhoudt
  [released on: 28/12/2019]
  "Ik ontmoette mensen voor wie de dam rampzalig zou zijn; hun huizen zouden worden verwoest of zelfs weggespoeld... dat maakte dit veel meer dan alleen maar een campagne.” Agness Sililo Musutu, coördinator van het zoetwaterprogramma bij WWF-Zambia, vertelt over haar missie om de door de regering voorgestelde, maar door velen ongewenste dam in de Luangwa-rivier in Zambia tegen te houden.
 • Waterschap Rijn en IJssel gestart met inrichting Aaltense Goor
  [released on: 27/12/2019]
  Na jaren van voorbereiding heeft het waterschap Rijn en IJssel een start gemaakt met de uitvoering van water- en natuurmaatregelen in het Aaltense Goor. Het natuurgebied wordt uitgebreid, en er komt een waterberging. Ook voor landbouw en recreatie wordt het beter.
 • Bedenkt u Het Fietspad van de Toekomst?
  [released on: 27/12/2019]
  De provincie Utrecht lanceerde op maandag 16 december 2019 de prijsvraag 'Het Fietspad van de Toekomst'. Zij daagt mensen uit mee te denken om inventieve oplossingen te verzinnen om het fietsen sneller, comfortabeler, leuker en veiliger te maken. Doe ook mee, en gebruik de Atlas Leefomgeving als inspiratiebron.
 • Opmars van boom- en steenmarters in Zuid-Holland
  [released on: 26/12/2019]
  De boommarter en de steenmarter komen de laatste jaren steeds meer voor in Zuid-Holland, zoals op meer plaatsen in Nederland het geval is. Zijn het nu nieuwkomers of oude bekenden in deze provincie? Hoe vindt deze opmars plaats, en slagen de dieren er ook in om zich voort te planten? En hoe zit dat in de vele jonge bossen in de Randstad?
 • 2019: superjaar zadellibel; rampjaar venlibellen
  [released on: 26/12/2019]
  De winterjuffers zitten weggekropen in gras en heidepollen; de andere libellen zijn op dit moment ei of larf. Een mooi moment om even terug te blikken op 2019. Wederom een jaar met verrassingen: leuke, maar ook minder leuke. De zadellibel had een enorm goed jaar, maar de libellen van de vennen hebben het erg moeilijk.
 • Etiënne Thomassen van Bosgroep Zuid Nederland uitgeroepen tot Beheerder van het Jaar
  [released on: 25/12/2019]
  Tijdens het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden is Etiënne Thomassen van Bosgroep Zuid Nederland, uitgeroepen tot Beheerder van het Jaar. Etiënne wordt door zijn collega’s in het hele land tot de top van de bosbeheerders gerekend. Hij koppelt enthousiasme aan kennis, en weet als geen ander de verschillende functies van het bosbeheer te verenigen waar het kan, en te scheiden waar het moet.
 • Op zoek naar bloeiende planten: de Eindejaars Plantenjacht 2019
  [released on: 25/12/2019]
  FLORON organiseert voor de zesde maal de Eindejaars Plantenjacht. Elke plantenliefhebber kan tussen Eerste Kerstdag en 3 januari waarnemingen van bloeiende planten doorgeven aan FLORON. In de winter wordt er maar weinig gekeken naar planten, daarom is er ook maar weinig bekend over winterbloeiers. Met de jaarlijkse Eindejaars Plantenjacht brengt FLORON hier verandering in.
 • De meest natgeregende vogels van 2019
  [released on: 24/12/2019]
  De laatste dag voor Kerstmis en het regent pijpenstelen. Hopelijk kon u binnenblijven vanmorgen. Zo niet: hopelijk kan dat de rest van de dag wel. De prettige keerzijde is dat iedereen de komende dagen toch vrij is, en waarschijnlijk sowieso veel binnen. Een mooie gelegenheid om de meest natgeregende vogels van 2019 te bekijken.
 • Als de #vleermuizen #slapen worden ze geteld.
  [released on: 24/12/2019]
  Hoewel sneeuw en strenge vorst nog ontbreken, is het voor de vleermuizen toch echt al winter. Door de koude zijn er vrijwel geen insecten en is er dus voor vleermuizen geen voedsel om actief te blijven. Om energie te besparen gaan vleermuizen daarom in winterslaap. En terwijl zij slapen, worden de vleermuistellers juist actief: tijd voor de wintertellingen!
 • Energietuin de Noordmanshoek: een plek waar duurzame energieopwekking en natuur samenkomen!
  [released on: 24/12/2019]
  Samen met de gemeente Olst-Wijhe, Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, ontwikkelde Stichting de Noordmanshoek een uniek concept: één van de eerste Energietuinen van Nederland. Het is de bedoeling dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie.
 • Huismoeder meest waargenomen nachtvlinder van 2019
  [released on: 23/12/2019]
  In 2019 zijn er 300.000 waarnemingen van macronachtvlinders doorgegeven van in totaal 694 soorten. De huismoeder, de gamma-uil en de kolibrievlinder werden het meest gezien, en hadden ook de grootste verspreiding in Nederland. De eikenprocessierups stond op de zevende plek qua aantal waarnemingen. Er werd dit jaar één nieuwe soort voor Nederland gevonden: de grauwe bandspanner.
 • Hoeveel grazers passen er in een natuurgebied?
  [released on: 22/12/2019]
  Wildlevende paarden en runderen planten zich jaarlijks voort. De kuddes groeien daardoor, maar de natuurgebieden waar ze in leven groeien meestal niet mee. Dan komt vroeg of laat de vraag waarmee menig beheerder worstelt: wanneer zijn de kuddes te groot en passen de grazers niet meer in het gebied? Een vraag die ook regelmatig door het publiek wordt gesteld.
 • Laatste ijstijd nog steeds van invloed op verspreidingsgebied wulp
  [released on: 21/12/2019]
  Het verspreidingsgebied van ondersoorten van de wulp is terug te voeren tot het laatste glaciale maximum, zo’n 20.000 geleden. Dat blijkt uit onderzoek van biologen van onder andere Naturalis Biodiversity Center. Zij vergeleken het DNA van wulpen en regenwulpen in Eurazië en Noord-Amerika om te verklaren waarom welke ondersoort waar voorkomt.
 • Geen sneeuwvlokken maar pollen met kerst
  [released on: 21/12/2019]
  Door het zeer zachte decemberweer komen de eerste hazelaars en elzen nu al in bloei. Omdat het voorlopig zacht blijft, moeten mensen die gevoelig zijn voor pollen van deze soorten rekening houden met hooikoortsklachten. Dat melden Wageningen University, LUMC en Weeronline. Tijdens Kerst is het meestal droog en kan de hoeveelheid pollen in de lucht toenemen.
 • Aantal berggorilla’s gestegen naar 1063
  [released on: 20/12/2019]
  Goed nieuws! Na een telling in parken in Oeganda en DRC blijkt dat het aantal berggorilla's in het gebied is gestegen. Een mooi resultaat van onvermoeibare natuurbeschermers samen met de lokale bevolking.
 • 2020 wordt het jaar van de Wilde Eend
  [released on: 20/12/2019]
  Hoe kan het dat een van onze bekendste watervogels al jarenlang in aantallen achteruit gaat? In 2020 krijgen we de kans de Wilde Eend eens goed onder de loep te nemen. Vogelbescherming en Sovon hebben 2020 namelijk uitgeroepen tot Jaar van de Wilde Eend.
 • Keizersmantel is echt terug in Nederland
  [released on: 19/12/2019]
  De keizersmantel is een grote en opvallende vlinder, die in de vorige eeuw verdween uit ons land. Af en toe kwamen er zwervers binnen, op sommige plekken zelfs een aantal malen binnen een paar jaar. Tegenwoordig kunnen nu ook zwervende exemplaren worden gezien op heel veel plekken. Ook zijn er zeker zes streken waar de keizersmantel zich jaar in jaar uit voortplant. Hij is echt terug!
 • Dennenslijmkoppen van het Kootwijkerveen terug van weggeweest
  [released on: 18/12/2019]
  Door de droge zomer van 2018 was het vorig jaar treurig gesteld met de Dennenslijmkoppen van het Kootwijkerveen (GD). Dit jaar is de 'Heraut van de Winter' hier weer op veel groeiplaatsen in aantal tevoorschijn gekomen. Deze slijmkop heeft de bijnaam 'Heraut van de Winter' gekregen vanwege zijn eigenschap om pas laat in de herfst tevoorschijn te komen. Dit doen ze pas na de eerste nachtvorst.
 • Glasaal beter in beeld door uitbreiding monitoring langs gehele kust
  [released on: 18/12/2019]
  Voor het eerst in de geschiedenis worden vanaf komend voorjaar intrekkende glasalen (jonge palingen) langs de volledige Nederlandse kustlijn geteld. Een unicum, mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Postcode Loterij. Komend voorjaar gaat ook de Waddenzeekust meedoen in de kruisnetmonitoring: een project dat grotendeels op de inzet van toegewijde vrijwilligers draait. Doe jij ook mee?
 • Nieuwbouwwijk Berkelbosch vogelvriendelijk
  [released on: 17/12/2019]
  Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland slaan de handen ineen. Samen gaan ze aan de slag om vogels en natuur een plek in de stad te geven. In de nieuwbouwwijk Berkelbosch in Eindhoven creëren zij een vogelvriendelijke omgeving, waar vogels alle kans krijgen om te leven. Ook de nieuwe bewoners worden hierbij betrokken.
 • Zo groen kan Nederland over honderd jaar zijn
  [released on: 17/12/2019]
  Over honderd jaar is Nederland een land met groene steden, een circulaire landbouw, en is er meer ruimte voor bos, water en moeras. Zo’n klimaatbestendig Nederland is niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk, zeggen de Wageningse onderzoekers Michael van Buuren en Martin Baptist.
 • Nieuwe zoetwaterkreeft voor Nederland ook in de Amerongse Bovenpolder
  [released on: 17/12/2019]
  Tijdens visstandbemonsteringen in de Amerongse Bovenpolder vingen onderzoekers van Wageningen Environmental Research meerdere Calicotrivierkreeften. Dit is de tweede locatie in Nederland waar de soort is gevonden. Eerder dit jaar trof Bureau Waardenburg een eerste exemplaar aan langs de Waal. De soort vormt mogelijk een groot risico voor onze inheemse watergebonden flora en fauna.
 • Fulltime vrijwilliger dagelijks op pad om planten te inventariseren in West-Brabant
  [released on: 16/12/2019]
  Als er een gilde van plantendeskundigen zou bestaan, had Petra van der Wiel daarin vast en zeker een vooraanstaande positie. De Roosendaalse kent duizenden soorten. In de zomermaanden gaat ze vrijwel iedere dag op pad om in West-Brabant planten te inventariseren. Fulltime vrijwilliger, zo noemt ze zich. Haar werk blijkt belangrijker te zijn dan het in eerste instantie doet vermoeden.
 • Tijdelijke Natuur werkt! 10 jaar, 50 terreinen & 3800 hectare verder
  [released on: 16/12/2019]
  In 2009 werd de eerste ontheffing Tijdelijke Natuur afgegeven. Nu, 10 jaar later, is er maar één conclusie mogelijk: Tijdelijke Natuur werkt. Het is gebruikt op ruim 50 terreinen, gezamenlijk goed voor bijna 3800 hectare. Het juridische instrument Tijdelijke Natuur verkleint risico’s voor ontwikkelaars, en biedt ruimte aan de natuur.
 • De Jongerenraad van Staatsbosbeheer zoekt nieuwe leden
  [released on: 15/12/2019]
  ‘Jongeren zijn de natuurbeschermers van de toekomst’, wordt vaak gezegd. Maar waarom zouden jongeren niet nu al actief meedenken over natuurbeheersvraagstukken? Daartoe heeft Staatsbosbeheer in 2016 de Jongerenraad opgericht: een divers gezelschap van scholieren, studenten en werkenden van 18 tot 28 jaar oud met een passie voor natuur. Op dit moment is de Jongerenraad op zoek naar nieuwe leden.
 • Planktonslakkensoort na 47 jaar vernoemd naar ontdekker
  [released on: 14/12/2019]
  47 jaar nadat plankton-expert Siebrecht van der Spoel een aantal zeeslakken ving tussen zijn plankton net in de Zuid-Pacifische Oceaan, zijn deze eindelijk tot nieuwe soort verklaard. Met moderne technieken zijn biologen van Naturalis Biodiversity Center erin geslaagd om Atlanta vanderspoeli te onderscheiden van andere planktonslakken.
 • Weer zand op het Kootwijkerzand
  [released on: 13/12/2019]
  In de afgelopen maanden is er hard gewerkt op het Kootwijkerzand. Over een oppervlakte van bijna 30 hectare heeft Staatsbosbeheer het stuifzand hersteld door de moslaag eraf te schrapen. Vanaf uitkijktoren De Zandloper, die twee jaar geleden vernieuwd is, is het werk te zien. Het afgevoerde materiaal wordt verwerkt in het nieuwe ecoduct Clemens Cornielje.
 • Europese Commissie: Waterwet blijft!
  [released on: 13/12/2019]
  De waterwet - de zogenaamde Kaderrichtlijn Water – is ‘fit for purpose’. Dit besloot de Europese Commissie na een twee jaar durende evaluatie. Bart Geenen, hoofd zoetwater WWF-NL, noemt het geweldig nieuws! Alle lidstaten committeren zich en koersen hiermee op een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa, uiterlijk in 2027.
 • In 2019 minder mieren, meer miljoenpoten en weer pissebedden
  [released on: 12/12/2019]
  Ondanks het natte najaar gaan de regenwormen net niet aan kop in de Bodemdieren Top 3 van Nederlandse Tuinen. De pissebedden hebben het alweer voor elkaar: zij zijn in de meeste tuinen (maar liefst 91%) gescoord. Bijna 1000 waarnemers uit het hele land ontdekten tijdens de Bodemdierendagen 2019 zo’n 7900 ‘bodemschatjes’. En honderden mensen trakteerden hun bodemdieren op een 'bodemdierensnack'.
 • Grootschalig natuurherstel oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis
  [released on: 12/12/2019]
  Vandaag roepen 15 Europese rewilding organisaties de EU op om te kiezen voor een wilder Europa. Maak grootschalig natuurherstel (rewilding) onderdeel van de Green Deal en de Biodiversity Strategy van de EU. Dit heeft de potentie de gevolgen van klimaatverandering aanzienlijk te verminderen, en de achteruitgang in biodiversiteit om te keren.
 • Nieuwe monitoringsdata #Duitsland: “Ga ervan uit dat wolven blijven komen”
  [released on: 12/12/2019]
  De wolf is al bijna 20 jaar terug in het oosten van Duitsland. Met name het aantal roedels is de laatste jaren flink gegroeid. Nieuwe monitoringscijfers bevestigen dat wolven in Duitsland zich voornamelijk in noordwestelijke richting verspreiden. Op grond van deze cijfers mogen we verwachten dat er wolven naar Nederland zullen blijven komen. Goede voorlichting is hierin essentieel.
 • Natuur Overasseltse en Hatertse vennen herstelt van verdroging
  [released on: 12/12/2019]
  In 2013 en 2014 stond het Overasseltse en Hatertse vennengebied (GD) flink op zijn kop voor natuurherstel. Er werden maatregelen uitgevoerd tegen de verdroging van de vennen. Nu, vijf jaar later, laten deze maatregelen een positief effect zien op het waterpeil in de vennen. Tegelijk is de heide-ontwikkeling in het gebied op veel plekken succesvol. De natuur is aan het herstellen.
 • Studenten Avans university onderzoeken gezondheid eiken in Loonse en Drunense duinen
  [released on: 12/12/2019]
  De gezondheid van eiken in Europa staat onder druk. Vierdejaars studenten van Avans university onderzoeken en monitoren de gezondheid van eiken in de Loonse en Drunense duinen. Ze analyseren de bladeren met behulp van remote sensing en laboratorium experimenten, en de bodemcondities rond gezonde en ongezonde eiken. Hopelijk geven de resultaten inzicht de oorzaken van de dalende eikengezondheid.
 • Natuurorganisaties, onder wie SoortenNL, in gesprek met het kabinet over de stikstofcrisis
  [released on: 11/12/2019]
  Vanavond hebben vertegenwoordigers van natuurorganisaties, waaronder SoortenNL, een gesprek gehad met minister-president Rutte en minister Schouten. Hoofdboodschap die aan de bewindslieden werd meegegeven was dat onze natuur van levensbelang is voor dieren, planten, ons klimaat en voor onszelf. Er moet worden gezorgd voor een gezonde natuur, waarin alle soorten die er thuishoren goed kunnen leven.
 • Onderzoekers geven input voor COP25-klimaattop Madrid
  [released on: 11/12/2019]
  Speciaal voor de deelnemers van de COP25-klimaattop in Madrid hebben onderzoekers een overzicht gemaakt van de impact van klimaatverandering op ecosystemen. Een aantal belangrijke maar minder vaak belichte punten komt aan bod, zoals de terugkoppelingen tussen plant en bodem.
 • Biodiversiteit in de Schilderswijk
  [released on: 11/12/2019]
  Biodiversiteit in de Haagse Schilderswijk? Dat klinkt als een tegenstelling. En toch leeft ook hier veel moois: in de afgelopen vier jaar vond bewoner Vic van Pieterson maar liefst 280 soorten vaatplanten in de wijk, zoals kegelsilene, blauw walstro, en diersoorten als blauwvleugelsprinkhaan en harkwesp. Daarover schreef hij het boek ‘Herbarium Schilderswijk’.
 • Nederland omarmt #MijnNatuurBlijft
  [released on: 11/12/2019]
  Vanmorgen stond op de achterzijde van De Telegraaf een paginagrote advertentie over #MijnNatuurBlijft. De natuur is van levensbelang voor dieren, planten, ons klimaat en voor onszelf. Het kabinet overweegt beschermde natuurgebieden op te geven, maar via de hashtag #MijnNatuurBlijft komen heel veel mensen in actie om het kabinet op andere gedachten te brengen.
 • Brabant herstelt natuur met de heli
  [released on: 11/12/2019]
  In Brabant wordt de natuur beter bestand gemaakt tegen klimaatverandering en de effecten van de neerslag van stikstof. Met verschillende maatregelen, waar de provincie een POP3-subsidie voor vrijmaakte, moet meer biodiversiteit en robuustere natuur verkregen worden. Op spectaculaire wijze werd uitvoering gegeven aan één van de maatregelen, met een helikopter werd steenmeel gestrooid.
 • Naturalis-expeditie vindt veel nieuwe soorten op het koraalrif van Bonaire
  [released on: 10/12/2019]
  Een internationaal onderzoeksteam onderzocht de mariene biodiversiteit van Bonaire. Het ontdekte meerdere nieuwe soorten, waaronder ten minste zeven nog onbeschreven ongewervelde dieren: een garnaal, vier korstvormende anemonen en een aantal eenoogkreeftjes.
 • Grote karekiet in rietmoeras Drontermeer
  [released on: 10/12/2019]
  Afgelopen zomer is in het nieuwe rietmoeras aan de oostelijke oever van het Drontermeer een grote karekiet aangetroffen! Dat is prachtig nieuws. De grote karekiet is de laatste decennia met 90% afgenomen en staat daardoor op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels.
 • Nieuwe aanvraagronde WWF-INNO-fonds Nederland ten behoeve van internationale natuurbescherming, sluitingsdatum 1 januari! @wnfnederland
  [released on: 09/12/2019]
  Het INNO-Fonds van het Wereld Natuur Fonds heeft als doel Nederlandse stichtingen te ondersteunen bij innovatieve projecten ten behoeve van internationale natuurbescherming. Projecten kunnen binnen of buiten Nederland plaatsvinden. De nieuwe aanvraagronde sluit op 1 januari 2020.
 • Al veel ongewervelde dieren op de Marker Wadden
  [released on: 09/12/2019]
  Op 13 september 2018 organiseerde EIS Kenniscentrum Insecten een excursie naar het Hoofdeiland van de Marker Wadden. Elf specialisten bemonsterden in enkele uren de fauna en dat leverde 208 soorten op. Vooral het aantal van 112 soorten kevers en 30 soorten wantsen was verrassend hoog. Voor de kortschildkever Carpelimus fuliginosus betekende het zelfs de eerste vondst in Nederland sinds 1956.
 • Brochure uitgebracht over verbinden van versnipperde natuurgebieden
  [released on: 09/12/2019]
  Kleine geïsoleerde natuurgebieden zijn kwetsbaar en hebben minder biodiversiteit dan grote. Door kleine gebiedjes te verbinden ontstaan meer kansen voor planten en dieren om zich er duurzaam te vestigen. Door het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is over versnippering en verbinding een brochure uitgebracht. Het Zuid-Limburgse Mergelland is als voorbeeld genomen.
 • Voortplanting als motor voor rijke natuur
  [released on: 08/12/2019]
  Grote planteneters zorgen met hun gegraas voor een afwisselend landschap waar allerlei planten- en diersoorten floreren. In deze serie laten we zien waar het om draait bij natuurlijke begrazing en gaan we in op de explosie van leven die ermee samenhangt. Dat geldt ook voor de paarden en runderen zelf in de natuur. In dit uitgebreide achtergrondartikel: het belang van natuurlijke voortplanting.
 • Beheerupdate aanpak dodelijke koraalziekte Caribisch Nederland
  [released on: 07/12/2019]
  Sinds 2014 verspreidt zich een nieuwe koraalziekte, dodelijk voor koralen die er vatbaar voor zijn, bekend als Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD), door het Caribisch gebied. In augustus is op een MPA connect-bijeenkomst de wijze besproken waarop Florida deze ziekte aanpakte. Recent presenteerde DCNA alle beschikbare kennis en middelen om deze ziekte in het Caribisch gebied te bestrijden.
 • 'Wolf Fencing' voor conflictarm samenleven met de wolf
  [released on: 06/12/2019]
  Wolven zijn terug in de Lage Landen. Maar blijft dat ook zo? Dat zal grotendeels afhangen van het maatschappelijk draagvlak, of met andere woorden: van hoeveel conflicten er optreden tussen mens en wolf. Zowel in Nederland als in België is er een Wolf Fencing-beweging opgericht die veehouders gratis bijstaat met advies en mankracht bij het wolfwerend maken van hun omheiningen.
 • Ontwikkelingen in Afrika belangrijk voor de vogelstand in Nederland
  [released on: 06/12/2019]
  Omstandigheden in Afrika spelen een grote rol bij de aantallen trekvogels die in Nederland broeden. Metingen vanaf 1960 laten zien dat veel vogelsoorten die ten zuiden van de Sahara overwinteren sterk afnamen, onder andere als gevolg van droogte, ontbossing en overbegrazing. Recent laten sommige populaties echter een opvallend herstel zien.
 • Wat betekenen die markeringen op de stam van bomen?
  [released on: 05/12/2019]
  We krijgen weleens vragen over de markeringen die te zien zijn op de stam van sommige bomen. Wat doen die daar en wat betekenen ze? Met het uitvoeringsseizoen in volle gang, leek dit ons een goed moment om dat uit te leggen. Het lijken misschien willekeurige tekens, maar ze zijn een belangrijk communicatiemiddel binnen het bosbeheer en er zit een doordachte visie achter.
 • Onderzoekers verkennen diepste en grootste onderwater-zinkgaten ter wereld
  [released on: 05/12/2019]
  Van 5 tot 20 december organiseren het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research een expeditie naar de Sababank, vlakbij het Nederlandse eiland Saba in het Caribisch gebied. Experts hopen aan boord van onderzoeksschip Pelagia meer kennis op te doen over de zinkgaten en de honderden recent ontdekte vreemdsoortige kalkalgen torentjes.
 • Opinie: weg uit de stikstofimpasse
  [released on: 05/12/2019]
  De regeringscoalitie piept en kraakt in haar pogingen om de stikstofcrisis op te lossen. De aangekondigde maatregelen worden met name door de VVD al als zware offers gezien, terwijl die nog maar het begin bieden van een uitweg. Om door te pakken is een meer ecologische manier van denken nodig.
 • Bodemtransplantatie is goede keus voor snelle ontwikkeling nieuwe heide
  [released on: 04/12/2019]
  Natuurbeheerders die het toepassen, hadden al zo’n vermoeden. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) heeft het nu voor het eerst op landelijke schaal onderzocht: bodemtransplantatie is een prima methode om heidegebieden te ontwikkelen. Als zaden en bodemleven worden uitgestrooid op voormalige landbouw- en naaldbosgrond, ontstaat er binnen een paar jaar nieuwe heide.
 • Handvaten voor het determineren van russula's
  [released on: 04/12/2019]
  Paddenstoelen uit de Compactae-familie zijn vaak lastig uit elkaar te houden. Ze hebben veel gemeenchappelijke kenmerken en de verschillen zijn vaak gering. In dit artikel beschrijven we hoe de zes verschillende soorten uit deze familie herkend kunnen worden. Wist je bijvoorbeeld dat sommige soorten uit elkaar te houden zijn door ze te proeven?
 • Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen
  [released on: 04/12/2019]
  Voor het eerst hebben onderzoekers de invloed van stikstofdepositie op soortgemeenschappen dagvlinders en bijen op de lange termijn geanalyseerd. Herstel van stikstofgevoelige soorten blijkt mogelijk, maar de vermindering van stikstofbelasting sinds 1990 is nog onvoldoende voor herstel op grote schaal. Voor het behoud van bestuivers is het nodig de stikstofuitstoot fors omlaag te brengen.
 • Kolonisatie van Ecocorridor Zwaluwenberg door de kale bosmier
  [released on: 03/12/2019]
  In 2015 is gestart met de monitoring van de verspreiding van bosmieren in ecocorridor Zwaluwenberg, een achthonderd meter lange ecologische verbindingszone ten zuiden van Hilversum. Het onderzoek richt zich op het gebruik van de verbindingszone door bosmieren. Uit monitoring tot 2018 blijkt dat na een snelle kolonisatie in 2014 en 2015 weinig tot geen verdere uitbreiding van het leefgebied binnen.
 • Ingrid Tulp winnaar van de Herman Klompprijs 2019
  [released on: 03/12/2019]
  De Herman Klompprijs, een prijs voor inspirerend ornithologisch veldonderzoek, is dit jaar uitgereikt aan Ingrid Tulp. Dit gebeurde op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland in Ede. Ingrid Tulp heeft haar sporen verdiend met ecologisch onderzoek aan diverse soorten steltlopers, waaronder kanoetstrandlopers, bontbekplevieren en strandplevieren.
 • Smalle theeplant: de nieuwe Grote waternavel?
  [released on: 03/12/2019]
  De Smalle theeplant is niet zo smal als zijn naam doet vermoeden. Deze aquariumplant kan in het buitenwater breed uitgroeien en daardoor potentieel overlast veroorzaken als invasieve exoot. In een sloot in Vleuten werd de plant deze zomer voor het eerst in Nederland verwilderd waargenomen. Dankzij snelle herkenning en bestrijding is verdere verspreiding van deze soort voorkomen.
 • golfbaan annex natuurgebied in Tilburg
  [released on: 02/12/2019]
  Op golfbaan Prise d’Eau in Tilburg gaan baanonderhoud en natuurontwikkeling hand in hand. Huib Braamse koos er samen met de stadsecoloog Rob van Dijk, de hoofdgreenkeeper Jeroen Vingerhoets en Ben Crombaghs van Natuurbalans voor om de biodiversiteit op de golfbaan te versterken. De provincie Noord-Brabant verstrekte een subsidie in het kader van biodiversiteit.
 • Groene trainees zetten zich in voor natuur en duurzaamheid
  [released on: 02/12/2019]
  Het is druk maandag bij De Vlinderstichting. Naast de vaste medewerkers, studenten en stagiaires zijn er ook negen jongeren die als Groene trainees een klein half jaar lang een dag per week bij ons werken. Ze kunnen hier proeven van het werk in een natuurorganisatie en gaan ook zelf actief aan de slag. Zo worden op allerlei plekken werkdagen georganiseerd om kwetsbare vlinders te helpen.
 • Monstermossels in de Jagersplas
  [released on: 01/12/2019]
  De Jagersplas in Zaandam is ooit ontstaan door het opzuigen van zand voor, onder andere, de aanleg van de A8 (de Coentunnelweg). Hoewel de plas bijna veertig meter diep is, kun je bij de ondiepe recreatiestrandjes het hele jaar zwemmen. Je kunt er echter ook onverwacht struikelen over monsterlijk grote Brakwaterstrandschelpen.
 • Mijlpaal natuurinclusief bouwen in Olst
  [released on: 30/11/2019]
  Op 20 november vond het congres 'Natuurlijk' plaats in Olst (OV). Met ruim 240 deelnemers was dit congres een mijlpaal voor natuurinclusief bouwen. De dag stond in het teken van de lancering van de Toolbox Natuurinclusief Bouwen. Tim Webb gebruikte Londen als voorbeeld voor zijn gepassioneerde oproep tot het (opnieuw) leren leven in steden en dorpen, in coöperatie met de natuur.
 • Klimaatverandering bedreigt bioculturele diversiteit op Nieuw-Guinea
  [released on: 30/11/2019]
  Door klimaatverandering dreigen veel planten op Nieuw-Guinea uit te sterven. De talen en tradities van inheemse bevolkingsgroepen die verweven zijn met deze planten lopen daarmee net zo veel risico om te verdwijnen. Een internationaal team van biologen, waaronder van Naturalis Biodiversity Center, deed onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op de unieke culturen van Nieuw-Guinea.
 • Lokale bewoners Amazonewoud strijden voor hun leefgebied
  [released on: 29/11/2019]
  Sinds president Bolsonaro in Brazilië aan de macht is, nemen illegale houtkappers, goudzoekers en veeboeren steeds meer gebieden van traditionele Amazonebewoners in. NGO's zetten zich in voor de bescherming van de Braziliaanse natuur en de inheemse bevolking. Voedsel- en landbouwexpert Natasja Oerlemans van het WNF sprak in Brazilië met Amazonebewoners over de harde strijd om hun leefgebied.
 • Hoe wordt het beheer van onze natuurgebieden betaald?
  [released on: 29/11/2019]
  Natuurbeheer kost geld, en die kosten moeten wij als samenleving opbrengen. Daarom hebben de provincies de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) waar de grote terreinbeheerders, gemeenten met bosbezit, particuliere landgoederen en andere terreineigenaren een beroep op kunnen doen. Van 15 november tot 31 december kunnen zij weer subsidie aanvragen. Maar hoe werkt dat nou, met die subsidies?
 • Green Friday voor de otter
  [released on: 29/11/2019]
  Vorige week bracht Nature Today het goede nieuws dat de otterpopulatie in Nederland toeneemt. Maar ook de trieste kanttekening dat het aantal verkeersslachtoffers erg hoog blijft. Dat laatste is helaas ook het geval in de Gelderse Poort. ARK gaat de otter daar helpen, zodat het aantal verkeersslachtoffers er afneemt. Help ook mee en maak van deze Black Friday een Green Friday voor otters!
 • Verdwijnt de hermelijn uit Nederland?
  [released on: 28/11/2019]
  De hermelijn is een oer-Hollands klein roofdiertje. De soort lijkt echter stilletjes uit Nederland te verdwijnen. Voor een aantal provincies was dat aanleiding om de hermelijn, en andere kleine marterachtigen, van de vrijstellingslijst te halen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet er nu expliciet rekening met hen worden gehouden. Een belangrijke stap: voor de hermelijn is veel meer aandacht nodig.
 • Geluid- en luchtkwaliteit in Maastricht sterk verbeterd na inrichting Groene Loper
  [released on: 28/11/2019]
  De Atlassen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kort geleden is de Geluidskaart wegverkeer vernieuwd en eerder dit jaar de luchtkwaliteitskaarten. Dit biedt een mooie kans om een situatie te bekijken waar veel veranderde. Zoals de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht in 2016. Op de kaarten zien we een groot verschil in geluid en luchtvervuiling voor en na de bouw van de tunnel.
 • Nu is de tijd om op zoek te gaan naar de sleedoornpage
  [released on: 28/11/2019]
  Het is bijna december en we komen met een oproep om een typische zomervlinder te gaan zoeken. Het klinkt niet logisch, maar de sleedoornpage is nu, begin winter, het beste in kaart te brengen. De vlinders zijn er zelf niet, maar hun eitjes wel. Met wat oefening zijn ze goed te vinden. Zoek vooral in de overgangen van zand naar klei en veen, op oude sleedoornstruiken die zonnig staan.
 • Natuurorganisaties en riviersectoren lanceren toekomstplan Ruimte voor Levende Rivieren
  [released on: 27/11/2019]
  Grootschalige natuurontwikkeling langs de rivieren helpt voorkomen dat de binnenvaart bij frequentere droogteperiodes letterlijk vastloopt. Door kribben en indijking stromen Nederlandse rivieren zo snel dat de bodem geleidelijk uitslijt. Schepen dreigen daardoor bij laag water op harde delen te stuiten, zoals kabels en betonranden.
 • Ernst biodiversiteitscrisis wordt onderschat
  [released on: 27/11/2019]
  Zo’n twee jaar geleden ging er een schok door ons land. Elkaar opvolgende rapporten confronteerden ons hard met de alarmerende achteruitgang van insecten. Het is niet verwonderlijk dat de Rode lijst van bedreigde vogels in Nederland tegelijkertijd langer werd.
 • Korte metten met Japanse duizendknoop in Maarn
  [released on: 27/11/2019]
  Zanderij Maarn, ook bekend als Zandgat Maarn, is een voormalige zandafgraving en zandgat aan de Bergweg in Maarn, ten zuiden van de A12. In een deel van dit natuurgebied woekert de Japanse duizendknoop naar hartenlust. Theo Portegijs van Natuur & Ruimte maakt daar namens de provincie Utrecht korte metten mee.
 • Verzand in discussie: natuurwaarde diepe plassen is veel groter dan gedacht
  [released on: 27/11/2019]
  Nederland is een baggerland. Een deel van de grote hoeveelheden bagger gaat diepe plassen zoals zandwinputten in. Daar past veel in, en een ondiepere plas zou waardevoller zijn voor de natuur: dat lijkt win-win. Maar wat zijn de gevolgen van dit ‘verondiepen’? De kwaliteit van de gestorte bagger roept veel vragen op, en onderschat vooral de aanwezige ecologische waarde van diepe plassen niet.
 • Oehoe in de Millingerwaard
  [released on: 26/11/2019]
  Er is een oehoe gespot in de Millingerwaard, toevallig ontdekt tijdens een personeelsuitje van ambtenaren van de Provincie Overijssel. Het stemt hoopvol dat dit gebied geschikt is voor deze grootste uil van Europa.
 • Help vogels met 7 alledaagse daden
  [released on: 26/11/2019]
  Wat hebben koffie drinken, de heg snoeien en een boodschappentas op zak hebben met elkaar gemeen? Onverwacht misschien, maar met deze (en nog vier) alledaagse handelingen kunt u vogels helpen.
 • Stabiel warm herfstweer zorgt voor zeer late bladverkleuring en bladval #GrowApp @Natuurkalender @wur @GLOBENederland
  [released on: 25/11/2019]
  In het perspectief van driehonderd jaar temperatuurmetingen kijken we terug op een warme herfst. De eerste zeer lichte nachtvorst in De Bilt deed zich pas in de laatste dag van oktober voor. Door het stabiele herfstweer zit er nu, eind november, nog steeds veel blad aan de bomen. Op basis van gegevens uit De Natuurkalender en GrowApp kwalificeren we de herfst van 2019 als zeer laat.
 • Hoe de winter door bos en ruigte (g)raast
  [released on: 24/11/2019]
  De meeste paarden en runderen staan in de winter op stal. Anders is dat voor hun soortgenoten die al generaties lang in de natuur leven, zoals koniks en exmoors of hooglanders, taurossen en galloways. In dit eerste deel van een serie over natuurlijke begrazing, gaan we in op het fenomeen winterbegrazing. We laten zien dat winterbegrazing een sleutelrol speelt in de natuur.
 • Laat zien dat je natuur waardeert! Doe mee aan de actie #MijnNatuurBlijft
  [released on: 24/11/2019]
  De pracht van de Nederlandse natuur onder de aandacht brengen op sociale media, dat beoogde Anthonie Stip toen hij op 14 november de hashtag #MijnNatuurBlijft startte. Inmiddels doen vele duizenden mensen mee. Ze geven hiermee aan dat ze natuur enorm waarderen en laten zien wat hun favoriete plekken zijn.
 • Nieuwe methode concludeert: een derde van alle tropische Afrikaanse planten mogelijk met uitsterven bedreigd
  [released on: 23/11/2019]
  Een derde van de tropische plantensoorten in Afrika is mogelijk bedreigd en nog een derde kan dat binnenkort worden. Dat maakt een internationaal team van wetenschappers deze week bekend in Science Advances. De onderzoekers van onder andere Naturalis Biodiversity Center hebben een nieuw model gemaakt om de bedreigingsstatus van planten te evalueren.
 • Ontwikkeling Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw
  [released on: 23/11/2019]
  De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, een initiatief van Brancheorganisatie Akkerbouw, Rabobank, het Wereld Natuur Fonds en provincie Groningen, krijgt 270.000 euro financiering voor wetenschappelijke onderbouwing van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
 • 30 november: dag van #vogels en #vogelaars
  [released on: 22/11/2019]
  Voor de tweeënveertigste keer organiseert Sovon de Landelijke Dag, het jaarlijkse evenement voor actieve vogelaars in Nederland. Deze keer gaat een deel van het programma over vogelziekten en over onze vogels in Afrika. De dag wordt gehouden op 30 november in de Reehorst in Ede.
 • Afrikaanse varkenspest dicht bij Pools-Duitse grens: waakzaamheid is geboden
  [released on: 22/11/2019]
  Afrikaanse varkenspest komt al lang in Polen voor, maar dook recent vlak bij de Pools-Duitse grens op. Zo'n afstand kan alleen met behulp van de mens afgelegd zijn. Het is een ernstige ziekte met grote gevolgen voor populaties van wilde zwijnen en voor de varkenshouderij. Het is enorm belangrijk om waakzaam te blijven om insleep van Afrikaanse varkenspest te voorkomen.
 • Geringde naaldbomen leveren veel keversoorten op
  [released on: 22/11/2019]
  In de duinen worden niet zelden exotische naaldbomen weggehaald om ruimte te geven aan inheemse soorten. PWN heeft besloten om hiertoe pleksgewijs bomen te ringen in plaats van ze te kappen. Dit betekent een flinke stimulans voor insecten. Er is gestart met kevermonitoring om dit te evalueren en de eerste resultaten zijn veelbelovend.
 • Ook provincie Overijssel aan de slag voor biodiversiteit
  [released on: 21/11/2019]
  De biodiversiteit loopt fors terug, ook in Overijssel. Verzuring, verdroging, bemesting en versnipperde leefgebieden maken dat planten en dieren het moeilijk hebben en lokaal verdwijnen. De provincie Overijssel wil die verschraling van de natuur tegengaan, met goede informatie en financiële tegemoetkomingen.
 • Bijna overal kleine wintervlinders
  [released on: 21/11/2019]
  De winter is nu echt begonnen en de eerste nachtvorst hebben we al gehad. Niet een tijd dat je aan vlinders denkt, maar de kleine wintervlinder komt juist pas goed los als die eerste vorst geweest is. Deze vlinders zijn nu en de komende weken actief en planten zich nu voort. Ze zijn eigenlijk overal in het land te vinden, als je weet hoe je moet zoeken.
 • #Otterpopulatie blijft groeien
  [released on: 21/11/2019]
  Nadat in 1988 de otter in Nederland was uitgestorven, is in 2002 gestart met een herintroductieprogramma voor de otter. De gegevens over de winter 2018/2019 laten zien dat de populatie in verspreiding en aantal blijft toenemen, maar ook dat het aantal verkeersslachtoffers hoog blijft en dat de Nederlandse otters gevoelig blijven voor inteelt.
 • Aantal konijnen in de duinen blijft laag; PWN onderzoekt mogelijkheden voor herstel
  [released on: 20/11/2019]
  Het konijn was in het verleden een algemene soort in de duinen van PWN. Helaas is dat allang niet meer zo. Sinds de jaren 50 is het aantal konijnen gedecimeerd door de virusziekten myxomatose, VHS en VHS type 2. Dit heeft negatieve gevolgen voor andere dieren en planten in de duinen. PWN is daarom een onderzoek gestart naar hoe we het konijn kunnen helpen om zich te herstellen.
 • De ernstig bedreigde Bonaire palm voor het eerst wetenschappelijk beschreven
  [released on: 20/11/2019]
  Een recente wetenschappelijke publicatie beschrijft de ernstig bedreigde Bonaire palm voor het eerst in zijn geschiedenis. Hoewel de palm al in 1979 werd gevonden, stelden wetenschappers pas in 2019 vast dat hij alleen op Bonaire voorkomt. Aangezien er nog maar 25 volwassen exemplaren over zijn, heeft de Bonaire palm directe bescherming nodig om hem voor het Bonairiaanse landschap te behouden.
 • De gladde slang is kwetsbaar in de winter
  [released on: 20/11/2019]
  De gladde slang is van oktober tot maart in winterslaap, onzichtbaar onder de grond. Dat betekent echter niet dat beheermaatregelen haar niet kunnen raken. Juist overwinteringsplekken zijn een kwetsbaar onderdeel van het leefgebied van deze karakteristieke soort van heide en hoogveen. Een nieuw boek over deze slang bevat veel informatie over de soort en tips voor natuurbeheer in haar leefgebied.