This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Alterra-WUR-rapport “De betekenis van het openbaar groen voor bijen”

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (de NBV) gaat aan de slag met het Alterra-WUR-rapport
“De betekenis van het openbaar groen voor bijen”

Release date 05/03/2010

Samenstellers H. van Blitterwijk, T.A. de Boer en J.H. Spijker hebben met het Alterra-WUR-rapport “De betekenis van het openbaar groen voor bijen” (Notitie over de toepassing van stuifmeel- en nectarleverende planten in het openbaar groen ten behoeve van bijen”)  een zeer bruikbaar en belangrijk rapport afgeleverd voor bijenhouders en beheerders van openbaar groen.
Het rapport bevat veel informatie waaronder lijsten met bomen, struiken en één- en twee jarige planten die van belang zijn voor insecten die afhankelijk zijn van stuifmeel en nectar leverende gewassen, waaronder dus onze honingbij.

Minister Verburg van LNV is opdrachtgever van het rapport. In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 29 mei 2009 antwoordde zij op vragen die kamerleden stelden naar aanleiding van het verschijnen van het Deltaplan “Duurzame en vitale bijenhouderij in Nederland” van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Zij beloofde in deze brief erop aan te dringen dat bermbeheerders zoals Rijkswaterstaat, Prorail, waterschappen, provincies en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen in het creëren van bloemrijke bermen voor honingbijen en andere relevante bestuivers.
Met het Alterra-WUR rapport deed ze deze belofte gestand.

De samenstellers van het rapport doen enkele aanbevelingen. De commissie Biotoopverbetering van de NBV heeft contact gezocht met de samenstellers. Deze zullen het ministerie vragen wat zij met de aanbevelingen gaat doen.
Het Hoofdbestuur van de  NBV zal een brief aan het ministerie schrijven met dezelfde vragen, en tevens in het overleg met de ambtenaren de aanbevelingen uit het rapport onder hun aandacht brengen.

Het rapport is te downloaden op de site van Alterra en op www.bijenhouders.nl.
Op alle door afdelingen van de NBV te organiseren symposia over biodiversiteit wordt er aandacht aan dit rapport besteed.