This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event MUS-stadsvogeltelling

See all locations on the map

Tel mee om de vogelbiodiversiteit in de stad in kaart te brengen!

Download as iCalendar

Period [15/05/2010 - 15/06/2010]
Event location Overal in Nederland
Host SOVON
Event URL http://www.sovon.nl/inloggen/mus/musaanmelden.asp
Contact person Jan Schoppers
Email address: jan.schoppers@sovon.nl
Theme(s) Ecosystems , Genetic Diversity , Others
Target group(s) Families , Adults , Elderly , Childeren, Primary Education , Childeren, Secondary Education
Type Garden / Gardening Garden / Gardening

MUS (Meetnes Urbane Soorten)

De vogelbevolking in dorpen en steden is sterk in ontwikkeling. De moderne bouwstijl en inrichting van steden blijkt in toenemende mate onaantrekkelijk voor ooit karakteristieke broedvogels als Gierzwaluw, Huiszwaluw, Kuifleeuwerik en Huismus. De populaties van deze soorten nemen soms zelfs zo sterk af dat ze op de Rode Lijst zijn beland. Andere vogels doen het daarentegen goed in stedelijke gebieden, zoals bos- en water- en roofvogels.
Voor bijna al deze soorten geldt echter dat we te weinig weten over hun trends in stedelijk gebied. Bebouwing is bij vogelaars niet erg in trek en de in ons land gangbare methode om broedvogels te tellen (BMP-S) is arbeidsintensief en in steden bovendien relatief moeilijk uitvoerbaar. Toch is kennis over verspreiding, aantalontwikkelingen en dichtheden per stadstype en regio essentieel voor het effectief beschermen van onze stadsvogels. Ook voor het beschrijven van landelijke aantalsontwikkelingen is kennis over het stedelijk gebied voor veel soorten van belang. Immers, 16% van Nederland bestaat momenteel uit stedelijk gebied en die oppervlakte zal in de toekomst alleen maar toenemen.
SOVON en Vogelbescherming Nederland zien mogelijkheden om de monitoring van vogels in bebouwd gebied te verbeteren door het opstarten van een nieuw arbeidsextensief en laagdrempelig meetnet. Iedereen die de algemene stadsvogels en hun geluiden kent, kan meedoen. Mus is geen eenmalige telling, maar een meetnet. We hopen op waarnemers die meerdere jaren achtereen hun telgebied blijven tellen. We verwachten dat veel tellers de nut en noodzaak van dit meetnet inzien en dat het monitoringwerk in bebouwd gebied door een grote deelname enorm zal opleven.

 • Gebaseerd op punt-tellingen.
 • Een telduur van (exact!) vijf minuten per telpunt.
 • Minimaal 8 en maximaal 12 telpunten per telgebied, die minimaal 200 meter uit elkaar liggen.
 • Drie tellingen per seizoen.
 • Drie telperioden: 1-30 april, 15 mei-15 juni en 15 juni-15 juli.
 • De eerste twee tellingen worden uitgevoerd in de periode tussen een half uur voor zonsopkomst en twee uur daarna, de laatste telling wordt uitgevoerd tussen 19.00 en zonsondergang (gericht op Gierzwaluwen en andere 's ochtends minder actieve soorten).
 • Alle waargenomen individuen worden geregistreerd, zonder onderscheid naar leeftijd, geslacht of gedrag. Alleen overvliegende vogels zonder terreinbinding worden buiten beschouwing gelaten.
 • Er worden geen telcirkels of maximale waarneemafstanden gehanteerd voor het registreren van waarnemingen.
 • Waarnemers kiezen zelf een telgebied (gebaseerd op viercijferig postcodesysteem). Hierin worden door SOVON random 12 telpunten geselecteerd. Hiervan kiest de waarnemer er zelf minimaal 8 en maximaal 12 die jaarlijks worden geteld. De waarnemer kiest zelf een toegankelijke telplek die zo dicht mogelijk bij de aangewezen telpunten ligt.
 • Er vindt geen registratie van (veranderingen in) habitat door de waarnemers plaats.
 • Verwachte tijdsbesteding is drie keer maximaal anderhalf uur per seizoen per telgebied.